Sa 1. januarom 2020. godine počela je primena inoviranog Zakona o izvršenju i obezbeđenju („Sl. glasnik RS” br. 106/2015, 106/2016 – autentično tumačenje, 113/18 – autentično tumačenje i 54/2019 – dalje: Zakon), tako da ćemo u ovom tekstu pažnju posvetiti važećoj regulativi postupaka izvršenja radi namirenja novčanih potraživanja. View Fullscreen 92 ZARADE Mr Željko Albaneze Izvršenje radi namirenja novčanih potraživanja u skladu sa inoviranim ZIO-om Sa 1. januarom 2020. godine počela je primena inoviranog Zakona o izvršenju i obezbeđenju („Sl. glasnik RS” br. 106/2015, 106/2016 – autentično tumačenje, 113/18 – autentično tumačenje i 54/2019 – dalje: Zakon), tako da ćemo u ovom tekstu pažnju posvetiti važećoj regulativi postupaka izvršenja radi namirenja novčanih potraživanja. Uvod Pristupajući ovoj temi, potrebno je da se najpre definišu pojmovi koji su najčešće upotrebljavani u tekstu:1) potraživanje označava pravo izvršnog poverioca da zahteva od izvršnog dužnika određeno davanje, činjenje, nečinjenje ili trpljenje; 2) izvršni poverilac označava lice čije se potraživanje namiruje u izvršnom postupku; 3) izvršni dužnik označava lice u odnosu na koje se potraživanje namiruje u izvršnom postupku; 4) rešenje o izvršenju označava rešenje suda ili javnog izvršitelja kojim se usvaja predlog za izvršenje na osnovu izvršne isprave ili verodostojne isprave; 5) izvršne isprave su, između ostalog, i izvršna sudska odluka, izvršna odluka doneta u prekršajnom ili upravnom postupku, izvod iz Registra zaloge i izvod iz Registra finansijskog lizinga, POSLOVNI SAVETNIK ČLANAK POČINJE NIŽE NA STRANI ● poslovnisavetnik.net ugovor o hipoteci i založna izjava, javnobeležničke isprave koje imaju snagu izvršne isprave, isprava koja je ovim ili drugim zakonom određena kao izvršna isprava; 6) verodostojne isprave su, između ostalog, i menica i ček domaćeg ili stranog lica, izvod iz Centralnog registra hartija od vrednosti o stanju na računu, račun domaćeg ili stranog lica, izvod iz poslovnih knjiga o izvršenim komunalnim ili srodnim uslugama, javna isprava koja stvara izvršivu novčanu obavezu, bankarska garancija i akreditiv. S obzirom na brojne novine u zakonskom tekstu koji je ovde predmet razmatranja, izvršili smo sledeće označavanje: f izrazom „izmenjeni član” označili smo član koji je potpuno zamenjen; f izrazom „inovirani član” označili smo član koji je izmenjen i dopunjen; f izrazom „novi član” označili smo član koji je kao nov unet u Zakon od 1. 1. 2020. godine. 1 I 1.1 U Izvršenje na nepokretnostima, u smislu Zakona, znači namirenje novčanog potraživanja iz sredstava dobijenih prodajom tih stvari. Praktično, ovde se radi o prodaji nepokretnosti izvršnog dužnika radi namirenja novčanog potraživanja.
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In