Na sednici održanoj 10. aprila 2020. godine Vlada Republike Srbije donela je Uredbu o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru i novčanoj pomoći građanima u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19 (dalje: Uredba), koja je objavljena u „Službenom glasniku RS” broj 54/20 od 10. aprila, a stupa na snagu na dan objavljivanja. View Fullscreen 6 POSLOVNI SAVETNIK ● poslovnisavetnik.net AKTUELNA TEMA Mr Željko Albaneze i dr Marijana Žiravac Mladenović Komentar Uredbe o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru Na sednici održanoj 10. aprila 2020. godine Vlada Republike Srbije donela je Uredbu o fi- skalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru i novčanoj pomoći građanima u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19 (dalje: Uredba), koja je objavljena u „Slu- žbenom glasniku RS” broj 54/20 od 10. aprila, a stupa na snagu na dan objavljivanja. Ovom uredbom uređuju se: hhfiskalne pogodnosti privrednim subjektima u privatnom sektoru (odlaganje plaćanja poreza i doprinosa, odnosno akontacija poreza na dobit i poreza na prihode od samostalne delatnosti); hhdirektna davanja iz budžeta Republike Srbi- je privrednim subjektima u privatnom sektoru u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19; hhPDV tretman prometa dobara i usluga bez nak- nade u zdravstvene svrhe; hhisplata jednokratne novčane pomoći svim pu- noletnim građanima Republike Srbije iz budžeta; hhzabrana isplate dividende privrednim subjek- tima u privatnom sektoru koji se opredele za ko- rišćenje fiskalnih pogodnosti, kao i direktnih davanja iz budžeta. Dakle, pravo na korišćenje mera imaju svi privredni subjekti (uključujući nedobitne or- ganizacije) ukoliko nisu na spisku korisnika javnih sredstava. Članom 2. Uredbe definisana su tri osnov- na pojma koja su neophodna za tumačenje ostalih odredbi Uredbe: hhko su privredni subjekti u privatnom sektoru, hhna šta se konkretno odnose fiskalne pogodno- sti i hhkome i za šta su namenjena direktna davanja pri- vrednim subjektima. Privredni subjekti u privatnom sektoru su svi privredni subjekti koji nisu obuhvaćeni Spiskom korisnika javnih sredstava utvrđenim u skladu sa Pravilnikom o spisku korisnika javnih sredstava („Sl. glasnik RS” br. 93/19), i to: hhrezidentna pravna lica u smislu zakona kojim se uređuje oporezivanje dobiti pravnih lica, hhrezidentni preduzetnici (preduzetnici, pre- duzetnici paušalci, preduzetnici poljoprivred- nici i preduzetnici druga lica u smislu zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana) i hhogranci i predstavništva stranih pravnih lica. Fiskalne pogodnosti znače odlaganje dospelo- sti za plaćanje određenih javnih prihoda koji, u skladu sa odgovarajućim
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In