– priprema, metod i procedure konsolidovanja Konsolidovani godišnji finansijski izveštaj je finansijski izveštaj ekonomske celine odnosno grupe koju čine matično i sva zavisna pravna lica. Osnovni zahtevi za pripremu i prezentaciju konsolidovanih finansijskih izveštaja, uključujući i procedure za konsolidaciju, propisane su Međunarodnim standardom finansijskog izveštavanja – MSFI 10 Konsolidovani finansijski izveštaji („Sl. glasnik RS”, br. 35/2014 – u daljem tekstu: MSFI 10). Priprema i preduslovi za konsolidaciju finansijskih izveštaja Osnovni uslovi i preduslovi za konsolidovanje finansijskih izveštaja su: Finansijski izveštaji matičnog društva i njegovih zavisnih društava, koji se koriste pri sastavljanju konsolidovanih finansijskih izveštaja, treba da se sastave na isti datum izveštavanja. Kada su datumi izveštavanja matičnog i zavisnog pravnog lica različiti, zavisno pravno lice za potrebe konsolidacije sastavlja dodatne finansijske izveštaje na isti datum na koji su sastavljeni i finansijski izveštaji matičnog društva. Ako je to praktično neizvodljivo, matični entitet bi trebalo da konsoliduje finansijske informacije zavisnog entiteta, koristeći najnovije finansijske izveštaje zavisnog entiteta, korigovane za efekte značajnih transakcija ili događaja koji su nastali između datuma tih finansijskih izveštaja i datuma konsolidovanih finansijskih izveštaja. U svakom slučaju, razlika između datuma finansijskih izveštaja zavisnog entiteta i datuma konsolidovanih finansijskih izveštaja ne sme biti duža od tri meseca (paragraf B93 MSFI 10). Konsolidovane finansijske izveštaje treba sastavljati korišćenjem jednoobraznih računovodstvenih politika za slične transakcije i druge događaje u sličnim okolnostima. Jedinstvene računovodstvene politike podrazumevaju da pri procenjivanju imovine, obaveza i rezultata poslovanja pravna lica koja čine grupu za konsolidovanje primenjuju jednake računovodstvene politike, odnosno jednaka pravila, metode i postupke pri procenjivanju imovine, obaveza i rezultata poslovanja. U slučaju da jedan član grupe koristi računovodstvene politike koje se razlikuju od onih koje su usvojene u konsolidovanim finansijskim izveštajima, tada je pre sastavljanja konsolidovanih finansijskih izveštaja potrebno u njegovim finansijskim izveštajima izvršiti odgovarajuće korekcije tako da podaci budu prikazani u skladu sa računovodstvenim politikama matičnog pravnog lica. Interni odnosi nastali po osnovu transakcija između matičnog društva i njegovih zavisnih društava, kao i između njegovih zavisnih društava, moraju biti usaglašeni pre konsolidacije. Pravilnikom o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva, zadruge i preduzetnike („Sl. glasnik RS”, br. 95/2014 – u daljem tekstu: Pravilnik) predviđeni su posebni računi za odnose između matičnog i zavisnih pravnih lica. Prilikom eliminisanja internih odnosa između članica grupe za konsolidovanje uzimaju se u obzir usaglašena knjigovodstvena stanja potraživanja i obaveza, kao i prometi po osnovu prihoda i troškova iz odnosa sa povezanim licima. Osim navedenih
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In