1. Законска регулатива

Састављање и подношење консолидованих годишњих извештаја за 2017. годину корисника јавних средстава који примењују контни план за буџетски систем спроводи се применом следећих прописа:

  • Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС”, бр. 54/ 2009… 113/2017 – у даљем тексту: Закон);
  • Уредбе о буџетском рачуноводству („Сл. гласник РС”, бр. 125/2003 и 12/2006 – у даљем тексту: Уредба);
  • Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем („Сл. гласник РС”, 16/2016… 114/2017 – у даљем тексту: Контни план за буџетски систем);
  • Правилника о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова („Сл. гласник РС”, бр. 18/2015 – у даљем тексту: Правилник);
  • Закона о буџету Републике Србије за 2017. годину („Сл. гласник РС”, бр. 99/2016 и 113/2017), као и
  • одлука о буџету локалне власти за 2017. годину.

1.1. Закон о буџетском систему

Сходно члану 2. Закона, под консолидацијом се подразумева исказивање прихода и примања и расхода и издатака више међусобно повезаних буџета и ванбуџетских фондова, као да се ради о јединственом субјекту. Да би се избегло двоструко рачунање, консолидацијом се искључују међусобни трансфери између истих, као и између различитих нивоа власти. Осим наведених, обвезници састављања консолидованих финансијских извештаја јесу и директни корисници средстава буџета локалне власти.

Напомена: Консолидацију финансијских извештаја не врше директни корисници буџетских средстава који под својом надлежношћу немају индиректне кориснике буџетских средстава.

1.2. Рокови за састављање и подношење консолидованих финансијских извештаја

Ред. бр. Обвезник састављања консолидованих финансијских извештаја Прималац консоли-

дованих финансијских извештаја

Рок за подношење консолидованих финанс. извештаја
1. Директни корисник средстава буџета Р. Србије Управа за трезор 31. март 2018.
2. Високи савет судства, односно Државно веће тужилаца Управа за трезор 31. март 2018.
3. Републички фонд за здравствено осигурање Управа за трезор 30. април 2018.
4. Директни корисници средстава


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се
 Запамти ме