У складу са чланом 270. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС”, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон и 5/2015 – у даљем тексту: Закон), по усвајању финансијских извештаја за пословну годину добит те године распоређује се следећим редом:

1) за покриће губитака пренесених из ранијих година;

2) за резерве, ако су оне предвиђене посебним законом (законске резерве).

Ако након распоређивања добити преостане део добити, скупштина може да га расподели за следеће намене:

1) за резерве, ако их је друштво утврдило статутом (статутарне резерве);

2) за дивиденду, у складу са Законом.

Дакле, добит може да се расподели тек након усвајања финансијских извештаја и након покрића губитка, уколико га друштво има исказаног у финансијским извештајима, као и након издвајања за резерве, ако постоји прописана обавеза издвајања оснивачким актом.

Одлуку о расподели добити доноси скупштина друштва, а потписује је председник скупштине. Дакле, скупштина друштва одлучује који је то износ нераспоређене добити који ће бити распоређен члановима, односно акционарима.

Законом, као ни прописима из области рачуноводства није прописан рок у којем је привредно друштво дужно да изврши расподелу резултата или покрије губитак, што значи да добит може да остане нераспоређена, односно губитак непокривен.

Рачуноводствени аспект расподеле добити

У складу са Правилником о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике („Сл. гласник РС” бр. 95/2014 – у даљем тексту: Правилник), рачуноводствено евидентирање расподеле дивиденде врши се на терет рачуна 340 – Нераспоређени добитак ранијих година, а у корист рачуна 461 – Обавезе за дивиденде, док се рачуноводствено евидентирање међудивиденде врши на терет рачуна 723 – Лична примања послодавца, а у корист рачуна 461 – Обавезе за дивиденде.

Такође, према Правилнику, рачуноводствено евидентирање расподеле међудивиденде предузетника врши се задужењем рачуна 723 – Лична примања послодавца, а у корист рачуна 466 – Обавезе за нето приход предузетника који аконтацију подиже у току године, док се расподела


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се
 Запамти ме