Zakon o trgovini, koji je stupio na snagu 30. jula, detaljnije je propisao sadržinu isprava koje prate robu u odnosu na do tada važeći zakon. S obzirom na učestala pitanja pretplatnika u vezi sa obaveznim elementima fakture, očigledno je da još uvek postoje nejasnoće u vezi sa tim, naročito u pogledu isporučioca dobara. View Fullscreen 96 POSLOVNI SAVETNIK ● poslovnisavetnik.net RAČUNOVODSTVO Zakon o trgovini, koji je stupio na snagu 30. jula, detaljnije je propisao sadržinu ispra- va koje prate robu u odnosu na do tada važeći zakon. S obzirom na učestala pitanja pretplat- nika u vezi sa obaveznim elementima fakture, očigledno je da još uvek postoje nejasnoće u vezi sa tim, naročito u pogledu isporučioca dobara. Zakon o trgovini Prema odredbama člana 29. Zakona o trgovini („Sl. glasnik RS”, br. 52/2019), trgovac je dužan da poseduje isprave o proizvodnji, nabavci i proda- ji robe, a naročito da one sadrže podatke o: ● poslovnom imenu, adresi, PIB-u i matičnom broju ili broju poljoprivrednog gazdinstva (BPG), odnosno broju iz odgovarajućeg registra proizvođača ili dobavljača, ● broju i datumu izdavanja isprave, ● nazivu, mernoj jedinici i količini robe, ● nabavnoj ceni robe, ● zaduženju za vlastitu robu, ● prodajnoj ceni robe. Osim toga, stavom 2. istog člana Zakona o tr- govini propisano je da robu u prevozu moraju da prate isprave koje su u neposrednoj vezi sa nje- nim prevozom i koje naročito sadrže: ● broj i datum isprave, ● poslovno ime, adresu, PIB i matični broj ili broj poljoprivrednog gazdinstva (BPG), odnosno broj iz odgovarajućeg registra isporučioca, primaoca i prevoznika (ukoliko ga ima), ● mesto i adresu objekta iz koga se isporučuje i u koji se isporučuje, ● ime, prezime i potpis odgovornih lica ispo- ručioca i prevoznika, naziv robe i količinu. Ukoliko trgovac ne poseduje odgovarajuće is- prave koje prate robu na način propisan članom 29. Zakona o trgovini, čini prekršaj za koji je Zakonom o trgovini, članom 68, propisana kazna od 500.000 do 2.000.000 dinara za pravno lice (i kazna od 50.000 do 500.000 dinara za odgovorno lice), odnosno od 50.000 do 500.000 dinara za preduzetnika. ªIz navedenog proizlazi da je matični broj kupca propisan kao obavezan ele- ment fakture/otpremnice koja prati robu u prevozu, čak i kada isporučilac dobara nije trgovac, a ista isporučuje društvu koje je obavezno da u svom poslovanju primenjuje Za- kon o trgovini. Osim toga, trgovac je dužan da obezbedi sve navedene podatke u isprava-
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In