Članom 84b. Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS”, br. 24/01, 80/02, 80/02 – dr. zakon, 135/04, 62/06, 65/06 – ispravka, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 – US, 93/12, 114/12 – US, 47/13, 48/13 – ispravka, 108/13, 57/14, 68/14 – dr. zakon, 112/15, 113/17 i 95/18 – dalje: Zakon) definisano je da se prihodima od ugostiteljskih usluga smatraju prihodi koje fizičko lice, saglasno zakonima kojima se uređuju ugostiteljstvo i turizam, ostvari od pružanja ugostiteljskih usluga u ugostiteljskom objektu domaće radinosti i objektu seoskog turističkog domaćinstva. To su prihodi ostvareni od usluga smeštaja u ugostiteljskom objektu domaće radinosti i objektu seoskog turističkog domaćinstva u periodu do 30 dana. View Fullscreen SEPTEMBAR 2019. ● POSLOVNI SAVETNIK 151 ZARADE KRATKE TEME: Oporezivanje prihoda fizičkog lica u ugostiteljskim objektima domaće radinosti i seoskom turističkom domaćinstvu, kao i od davanja u zakup stana ili drugog prostora za smeštaj do 30 dana Članom 84b. Zakona o porezu na dohodak gra- đana („Sl. glasnik RS”, br. 24/01, 80/02, 80/02 – dr. zakon, 135/04, 62/06, 65/06 – ispravka, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 – US, 93/12, 114/12 – US, 47/13, 48/13 – ispravka, 108/13, 57/14, 68/14 – dr. zakon, 112/15, 113/17 i 95/18 – dalje: Zakon) definisano je da se prihodima od ugostiteljskih usluga sma- traju prihodi koje fizičko lice, saglasno zako- nima kojima se uređuju ugostiteljstvo i turizam, ostvari od pružanja ugostiteljskih usluga u ugo- stiteljskom objektu domaće radinosti i objektu seoskog turističkog domaćinstva. To su prihodi ostvareni od usluga smeštaja u ugostiteljskom objektu domaće radinosti i objektu seoskog tu- rističkog domaćinstva u periodu do 30 dana. Stavom 5. navedenog člana Zakona propisano je da oporezivi prihod za kalendarsku godinu čini iznos od 5% od prosečne mesečne zarade po zaposlenom u Republici u godini koja pretho- di godini za koju se utvrđuje porez, pomnožen 152 POSLOVNI SAVETNIK ● poslovnisavetnik.net ZARADE sa brojem pojedinačnih ležajeva, odnosno kamp parcela, kao i sa odgovarajućim koeficijentom prema kategoriji turističkog mesta, saglasno zakonima kojima se uređuju ugostiteljstvo i tu- rizam. Na kraju člana, stavom 6. određeno je da će ministar nadležan za poslove finansija i mi- nistar nadležan za poslove turizma urediti bliže uslove, kriterijume i elemente za opo- rezivanje prihoda, što je urađeno donošenjem Pravilnika o uslovima, kriterijumima i ele- mentima za oporezivanje prihoda po osnovu pru- žanja ugostiteljskih usluga („Sl. glasnik RS”, br. 45/2019 – dalje: Pravilnik), koji je stupio na snagu 29. juna 2019. godine, a primenjuje
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In