Иновираним одредбама Закона о порезу на доходак грађана („Сл. гласник РС”, број 25/2001… и 113/2017 – у даљем тексту: Закон) послодавци су добили могућност да лицима која нису запослена код њих врше исплате: 1) новчане помоћи која не представља еквивалент за неки њихов рад (из члана 9. став 1. тачка 30) Закона) и 2) награда и других сличних давања која произлазе из рада или друге врсте доприноса делатности исплатиоца. Услови ових исплата и њихов порески третман образложени су у наставку текста. Новчане помоћи физичким лицима која нису запослена код даваоца, које не представљају еквивалент за неки њихов рад У пракси су чести случајеви да правна лица имају захтеве за разне врсте помоћи и исплате физичким лицима која код њих нису запослена, било да се ради о бившим запосленима, деци запослених или пословним партнерима, било о другим лицима која имају одређене потребе за материјалном помоћи. Те помоћи могу да буду за: школовање, разна спортска такмичења, санирање штета од елементарних непогода, лечење, набавку лекова и помагала, штампање књиге, као и за разне друге намене које могу да се јаве у свакодневном животу. Свакако да правна лица немају обавезе да врше овакве исплате физичким лицима која код њих нису у радном односу, али у многим случајевима ради се о хуманитарним, социјалним, солидарним, научним, интересним и другим разлозима да правна лица ипак предузимају овакве исплате. Послодавци овакве исплате могу да изврше са позивом на члан 9. став 1. тачка 30) Закона, у коме стоји да се не плаћа порез на доходак грађана на примања остварена по основу новчане помоћи физичким лицима која нису запослена код даваоца, која не представља еквивалент за неки њихов рад, односно противуслугу или противчинидбу за неку њихову активност у односу на даваоца – у износу до 12.746 динара годишње, остварене од једног исплатиоца. Наведени неопорезиви износ примењује се до 31.


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In