Законом о факторингу („Сл. гласник РС”, број 62/2013 и 30/2018 – у даљем тексту: Закон) уређују се појам и предмет факторинга, учесници у факторингу, услови и начин обављања факторинга, врсте факторинга, права и обавезе учесника у факторингу, уговор о факторингу, обрнути факторинг и надзор над обављањем факторинга. Овде је важно подсетити да је факторинг финансијска услуга купопродаје постојећег недоспелог или будућег краткорочног новчаног потраживања, насталог по основу уговора о продаји робе или пружања услуга у земљи и иностранству, а предмет факторинга може бити свако постојеће недоспело или будуће, цело или делимично, краткорочно новчано потраживање које је настало по основу уговора о продаји робе или пружања услуга, закљученог између правних лица и предузетника. Овим последњим изменама у Закону утврђене су следеће новине. 1. Измене у садржају Захтева за издавање одобрења за обављање посла факторинга У Закону је иновиран члан 7, који регулише начин одобравања обављања посла факторинга. Према иновираним одредбама овог члана (новине су болдиране), Захтев за издавање одобрења за обављање посла факторинга Министарству финансија подноси оснивач односно власник факторинг друштва или лице које он овласти, а уз Захтев за издавање одобрења подноси се: 1) оснивачки акт факторинг друштва; 2) подаци о оснивачима односно власницима факторинг друштва, и то: (1) за осниваче физичка лица – оверена копија личне карте или очитана биометријска лична карта за држављане Републике, односно оверена копија пасоша за стране држављане, као и уверење надлежног органа, не старије од шест месеци од дана подношења захтева, да оснивач није осуђен физичко лице није осуђено правоснажном пресудом на казну затвора дужу од шест месеци, да се против њега не води кривични поступак и да му није изречена мера безбедности забране вршења позива, делатности или дужности; (2) за правна лица – оверена копија решења или другог акта о упису правног лица у регистар органа који је, према прописима земље седишта тог


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In