Nova fiskalna godina donela je brojne promene u oblasti propisa koji regulišu poreze na imovinu, te je samim tim pojačano i interesovanje kako stanovništva, tako i privrednog sektora za predmetno pitanje, a naročito u pogledu visine poreske obaveze i novonastalih obaveza poreskih obveznika u pogledu prijavljivanja poreza Odredbom člana 89. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS”, br. 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013 i 98/2013), kao i usvajanjem izmena i dopuna Zakona o porezu na imovinu („Sl. glasnik RS”, br. 26/2001, „Sl. list SRJ”, br. 42/2002 i „Sl. glasnik RS”, br. 80/2002, 80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 i 47/2013, u daljem tekstu: Zakon), u pravni sistem Republike Srbije uvedeno je novo pravno rešenje u vezi s naplatom javnih prihoda za korišćenje građevinskog zemljišta. Naknada za korišćenje građevinskog zemljišta plaćala se do 31. decembra 2013. godine, a od 1. januara 2014. godine integrisana je u porez na imovinu. Nestanku ovakve dažbine iz pravnog sistema Republike Srbije doprinela je činjenica da je bila reč o nametu koji je promenama svojinskih odnosa prevaziđen, pa samim tim i nepravičan i ekonomski neracionalan. Prema novim zakonskim rešenjima, vrednost imovine koja je predmet oporezivanja, za poreske svrhe procenjuju lokalne samouprave sopstvenom pravnom regulativom. Zakonskim izmenama predviđen je jednak tretman pri vrednovanju poreske osnovice, nezavisno od okolnosti da li se imovina nalazi u vlasništvu fizičkog ili pravnog lica. Ovakav način obračunavanja poreskih obaveza trebalo je da bude implementiran u pravni sistem Republike Srbije još 2011. godine, ali je iste godine odlučeno da povećanje poreza na imovinu u toj godini ne sme da premaši 60%. Vlada Republike Srbije je u 2012. godini propisala da se visina poreza neće menjati. Na nivou grada Beograda odlučeno je da se visina poreza neće menjati ni u 2013. godini, dok su ostale lokalne samouprave bile prinuđene da odstupe od ovakve odluke, imajući u vidu da je Republika Srbija ukinula neke od lokalnih izvornih prihoda, kao i različite komunalne takse, a transferi sredstava s republičkog na lokalni nivo kasnili su, pa je finansiranje lokalnih samouprava bilo znatno otežano. Od 1. januara 2014. godine porez na imovinu plaća se na nepokretnosti iz člana 2. Zakona, što implicira da se porez na imovinu plaća i na objekte (odnosno njihove delove) za čiju izgradnju je izdata propisana građevinska dozvola, na objekte za čiju izgradnju nije izdata građevinska dozvola i koji su u postupku legalizacije, kao
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In