U praksi se javljaju brojni problemi i nedoumice u vezi sa oporezivanjem ino-usluga u Republici Srbiji, a ovaj tekst predstavlja pokušaj da razrešimo najčešće među njima Prilikomvršenjaprometadobara i usluga koji je oporeziv,pravilo u naplati poreza na dodatu vrednost (PDV)jesteda lice – obveznik PDV-akoje vrši promet,obračuna i iskaže PDV na računu, kao i da taj PDV plati državi. Od tog opšteg pravila,međutim, postoje izuzeci kada primalac dobara i usluga, kao poreski dužnik, ima obavezu da, umesto lica koje je izvršilo promet, obračuna i plati PDV (tzv. reverse charge mehanizam), bez obzira na to da li je primalac obveznik PDV-aili ne (što značidaova obaveza može biti čak i na fizičkom licu). Navedeni izuzetakposebno je zastupljen u transakcijama u kojima domaća lica primaju usluge iz inostranstva, koje su oporezive u Republici Srbiji, a primenom reverse charge mehanizma, budući da lice koje je izvršilo promet nije registrovano, niti ima poslovnu jedinicu u Republici Srbiji (u daljem tekstu: strano lice). Uprkos tome što se primena reverse charge mehanizma najčešće sreće kod prometa usluga koje izvrši strano lice, treba istaći da je primena ovog mehanizma mogućai za promet dobara koji strano lice izvrši na teritoriji Republike Srbije domaćemlicu (dakle,dobra se već nalaze na teritoriji Republike Srbije, tj. onda kada se ne obavljauvoz dobara). Brojni su problemi i nedoumice u vezi sa oporezivanjem ino-usluga u Republici Srbiji, a u praksi se najčešće postavljaju sledeća pitanja: 1) kada je potrebno primeniti reverse charge mehanizam, tj. da li je usluga oporeziva u Republici Srbiji i ko obračunava PDV? 2) kada je nastala poreska obaveza, a kada je stečeno pravo na odbitak prethodnog poreza i kako se popunjava PDV prijava u ovoj situaciji? 3) šta sve ulazi u osnovicu za obračun PDV-ai kako se određuje osnovica kada je iznos iskazan u stranoj valuti? Odgovori na navedena pitanja podeljeni su po tematskim celinama i izloženisuu tekstu koji sledi. Poreski dužnik Odredbama člana 10. st. 1. tač. 2) i 3) („Sl.glasnik Republike Srbije”, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013 i 6/2014 – usklađeni din. izn. – u daljem tekstu: Zakon o PDV-u), propisano je da je poreski dužnik, u smislu Zakona o PDV-u, poreski punomoćnik koga odredi strano lice koje u Republici Srbiji nema sedište ni stalnu poslovnu jedinicu, odnosno prebivalište, a koje obavlja promet dobara i usluga u Republici Srbiji, odnosno primalac dobara i usluga, ako strano lice ne odredi poreskog punomoćnika. Budući da strana lica u praksi
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In