У образац ППП-ПО уносе се подаци о исплаћеним приходима и плаћеном порезу по одбитку, извршеним у периоду од 01.01. до 31.12.2018. године, без обзира на који се период односи исплата. Другачије речено, за унос података о исплаћеним приходима и плаћеном порезу по одбитку извршеним за календарску 2018. годину релевантан је тренутак исплате, а не период на који се ти приходи односе. Примера ради, уколико је исплата зараде за децембар 2017. године извршена у јануару 2018. године, та исплата ће се унети у образац ППП-ПО за 2018. годину. Насупрот томе, уколико је исплата зараде за децембар 2018. године извршена у јануару 2019. године, таква исплата неће бити унета у образац ППП-ПО за 2018. годину. Приходи за које је прописан неопорезиви износ уносе се у образац ППП-ПО, али само део тих прихода за које је плаћен порез по одбитку. Правно лице (резидент) које је у току 2018. године правном лицу исплаћивало приходе, на које се, сагласно члану 40. Закона о порезу на добит правних лица обрачунава и плаћа порез по одбитку, такође има обавезу издавања Потврде о плаћеним порезима по одбитку правним лицима.  Одредбама члана 41. став 11. Закона о пореском поступку и пореској администрацији, прописано је да је порески обвезник односно порески платац дужан да лицу за које је платио порез по одбитку изда потврду која садржи податке о плаћеном порезу по одбитку, најкасније до 31. јануара године која следи години у којој је плаћен порез по одбитку. Правилником о пореској пријави за порез по одбитку (даље: Правилник), који је на снази од 1.1.2014. године, прописан је образац Потврде о плаћеним порезима и доприносима по одбитку ППП-ПО, који чини саставни део овог правилника. Одредбама члана 16. Правилника прописано је да је исплатилац прихода који Пореској управи подноси појединачну пореску пријаву у обавези да лицу за које је платио порез по одбитку


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In