Narodna skupština Republike Srbije završila je svoju Četvrtu sednici Drugog redovnog zasedanja 7. decembra 2018. godine sa preko 60 usvojenih tačaka dnevnog reda, a među njima je i veći broj izmena zakonskih propisa o regulisanju plata u javnom sektoru. Svi ti propisi objavljeni su u „Službenom glasniku RS” broj 95/2018 od 8. 12. 2018. godine, a suština ovih izmena je prolongiranje početka primene propisa o platama u raznim delovima javnog sektora. View Fullscreen 128 POSLOVNI SAVETNIK ● poslovnisavetnik.net ZARADE Izmene izvršene na nivou javnog sektora Javni sektor obuhvata: ● državne organe; ● organe autonomne pokrajine, organe jedinica lokalne samouprave; ● druge organe i organizacije koje je osnovala Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave; ● javne agencije i organizacije na koje se primenjuju propisi o javnim agencijama; ● javne službe koje se finansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, odnosno iz doprinosa za obavezno socijalno osiguranje i organizacije obaveznog socijalnog osiguranja. Na sve organe javnog sektora i zaposlene u njima odnose se odredbe Zakona o sistemu pla- ta zaposlenih u javnom sektoru („Sl. glasnik RS”, br. 18/2016, 108/2016, 113/2017 i 95/2018), kao „krovnog” zakona koji postavlja osnovnu metodo- logiju obračuna plata i drugih primanja zaposle- nih u javnom sektoru. Prema izmenjenom članu 40, Zakon o siste- mu plata u javnom sektoru primenjuje se počev od 1. januara 2019. godine 2020. godine, čime se redefiniše rok od kojeg počinje primena ovog zakona. Razlog za ovo odlaganje je potreba da se u predstojećem periodu sprovedu dodatne finan- sijske analize prelaska na nov sistem plata i da se ostavi novi primeren vremenski period za prilagođavanje poslodavaca i zaposlenih. Mr Željko Albaneze Regulativa plata zaposlenih u javnom sektoru u 2019. godini Narodna skupština Republike Srbije završila je svoju Četvrtu sednici Drugog redovnog zasedanja 7. decembra 2018. godine sa preko 60 usvojenih tačaka dnevnog reda, a među njima je i veći broj izmena zakonskih propisa o regulisanju plata u javnom sektoru. Svi ti propisi objavljeni su u „Službenom glasniku RS” broj 95/2018 od 8. 12. 2018. godine, a suština ovih izmena je prolongiranje početka primene propisa o platama u raznim delovima javnog sektora. Izmene: ● Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava; ● Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru. Izmenama u Zakonu o privremenom uređi- vanju osnovica za obračun i isplatu plata, od-
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In