Narodna skupština Republike Srbije završila je svoju Četvrtu sednici Drugog redovnog zasedanja 7. decembra 2018. godine sa preko 60 usvojenih tačaka dnevnog reda, a među njima je i veći broj izmena zakonskih propisa o regulisanju plata u javnom sektoru. Svi ti propisi objavljeni su u „Službenom glasniku RS” broj 95/2018 od 8. 12. 2018. godine, a suština ovih izmena je prolongiranje početka primene propisa o platama u raznim delovima javnog sektora. Izmene izvršene na nivou javnog sektora Javni sektor obuhvata: državne organe; organe autonomne pokrajine, organe jedinica lokalne samouprave; druge organe i organizacije koje je osnovala Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave; javne agencije i organizacije na koje se primenjuju propisi o javnim agencijama; javne službe koje se finansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, odnosno iz doprinosa za obavezno socijalno osiguranje i organizacije obaveznog socijalnog osiguranja.   Na sve organe javnog sektora i zaposlene u njima odnose se odredbe Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru („Sl. glasnik RS”, br. 18/2016, 108/2016, 113/2017 i 95/2018), kao „krovnog” zakona koji postavlja osnovnu metodologiju obračuna plata i drugih primanja zaposlenih u javnom sektoru. Prema izmenjenom članu 40, Zakon o sistemu plata u javnom sektoru primenjuje se počev od 1. januara 2019. godine 2020. godine, čime se redefiniše rok od kojeg počinje primena ovog zakona. Razlog za ovo odlaganje je potreba da se u predstojećem periodu sprovedu dodatne finansijske analize prelaska na nov sistem plata i da se ostavi novi primeren vremenski period za prilagođavanje poslodavaca i zaposlenih. Izmene: Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava; Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru.   Izmenama u Zakonu o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava („Sl. glasnik RSˮ, broj 116/2014 – u daljem tekstu: Zakon o osnovicama) izvršena je  diferencijacija u prvobitnom rešenju o umanjivanju plata po ovom zakonu. Naime, prema osnovnom rešenju iz člana 5. stav 1. ovog zakona, osnovica za obračun i isplatu plata kod korisnika javnih sredstava, utvrđena zakonom, drugim propisom ili drugim opštim i pojedinačnim aktom koji je bio u primeni na dan donošenja Zakona o osnovicama, umanjuje se za 10%. U odnosu na ovo osnovno rešenje, u član 5. Zakona o osnovicama uveden je novi stav 2, kojim se ova stopa umanjenja diferencira.
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In