Napomene uz finansijske izveštaje sastavni su deo obaveznog seta finansijskih izveštaja za pravna lica koja su obveznici sastavljanja kompletnog seta finansijskih izveštaja. View Fullscreen   FEBRUAR 2019. ● POSLOVNI SAVETNIK 15 RAČUNOVODSTVO Uvod MRS 1 – Prezentacija finansijskih izveštaja i odeljak 8 – Napomene Međunarodnog standar- da finansijskog izveštavanja za male i srednje entitete sadrže opšte zahteve u vezi sa struk- turom i sadržajem Napomena. Pojedinačni zahtevi za obelodanjivanjem u Napomenama sadržani su u svakom pojedinač- nom MRS/MSFI, odnosno MSFI za MSP, koji imaju svoje posebne zahteve u vezi sa podacima i informacijama koje je neophodno obelodaniti u Napomenama. Opšti zahtevi i smernice, u skladu sa MRS 1 i odeljkom 8 MSFI za MSP, u vezi sa sastavlja- njem i obelodanjivanjem u Napomenama reguliše sledeće: ● strukturu Napomena, ● obelodanjivanje računovodstvenih politika, ● obelodanjivanje osnovnih izvora neizvesno- sti konkretnih procena, ● obelodanjivanja u vezi sa kapitalom i ● ostala obelodanjivanja. Takođe, član 18. Zakona o računovodstvu („Sl. glasnik RS”, br. 62/2013 i 30/2018 – u da- ljem tekstu: Zakon) sadrži jedan zahtev za obe- lodanjivanjem u Napomenama uz finansijske izveštaje, koji glasi da su pravna lica koja sastavljaju Napomene uz finansijske izvešta- je dužna da u tom izveštaju obelodane neusa- glašena potraživanja i obaveze u ukupnom iznosu. Za nepoštovanje navedene odredbe Zakonom su predviđene i kaznene odredbe za privredni prestup. Obaveznost sastavljanja potpunog seta finansijskih izveštaja, uključujući Na- pomene Sastavljanje kompletnog seta finansijskih izveštaja, uključujući i Napomene, u skladu sa odredbama Zakona obavezno je za: ● pravna lica koja su obveznici primene MRS/ MSFI i MSFI za MSP; ● druga pravna lica, osim drugih pravnih lica razvrstanih u mikro pravna lica (pravna lica čije se poslovanje delom finansira iz javnih prihoda ili drugih namenskih izvora, a delom ili u celini po osnovu učlanjenja, i koja se ne osnivaju radi sticanja dobiti (političke orga- nizacije, sindikalne organizacije sa svojstvom pravnog lica, fondacije i zadužbine, udruže- nja, komore, crkve i verske zajednice, u delu oba- vljanja privredne ili druge delatnosti u skladu sa propisima kojima je uređeno obavljanje tih delatnosti, kao i druge organizacije organizo- vane po osnovu učlanjenja)); ● matična pravna lica koja sastavljaju konsoli- dovane finansijske izveštaje. Struktura Napomena uz finansijske iz- veštaje Napomene sadrže opise ili detaljnije raš- članjavanje iznosa prikazanih u Bilansu stanja, Bilansu uspeha, Izveštaju o tokovima gotovine i Izveštaju o promenama na kapitalu, Izvešta- ju o ostalom rezultatu i dodatne informacije koje nisu prikazane u finansijskim
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In