Napomene uz finansijske izveštaje sastavni su deo obaveznog seta finansijskih izveštaja za pravna lica koja su obveznici sastavljanja kompletnog seta finansijskih izveštaja. Uvod MRS 1 – Prezentacija finansijskih izveštaja i odeljak 8 – Napomene Međunarodnog standarda finansijskog izveštavanja za male i srednje entitete sadrže opšte zahteve u vezi sa strukturom i sadržajem Napomena. Pojedinačni zahtevi za obelodanjivanjem u Napomenama sadržani su u svakom pojedinačnom MRS/MSFI, odnosno MSFI za MSP, koji imaju svoje posebne zahteve u vezi sa podacima i informacijama koje je neophodno obelodaniti u Napomenama. Opšti zahtevi i smernice, u skladu sa MRS 1  i odeljkom 8 MSFI za MSP, u vezi sa sastavljanjem i obelodanjivanjem u Napomenama reguliše sledeće: strukturu Napomena, obelodanjivanje računovodstvenih politika, obelodanjivanje osnovnih izvora neizvesnosti konkretnih procena, obelodanjivanja u vezi sa kapitalom i ostala obelodanjivanja. Takođe, član 18. Zakona o računovodstvu („Sl. glasnik RS”, br. 62/2013 i 30/2018 – u daljem tekstu: Zakon) sadrži jedan zahtev za obelodanjivanjem u Napomenama uz finansijske izveštaje, koji glasi da su pravna lica koja sastavljaju Napomene uz finansijske izveštaje dužna da u tom izveštaju obelodane neusaglašena potraživanja i obaveze u ukupnom iznosu. Za nepoštovanje navedene odredbe Zakonom su predviđene i kaznene odredbe za privredni prestup. Obaveznost sastavljanja potpunog seta finansijskih izveštaja, uključujući Napomene Sastavljanje kompletnog seta finansijskih izveštaja, uključujući i Napomene, u skladu sa odredbama Zakona obavezno je za: pravna lica koja su obveznici primene MRS/MSFI i MSFI za MSP; druga pravna lica, osim drugih pravnih lica razvrstanih u mikro pravna lica (pravna lica čije se poslovanje delom finansira iz javnih prihoda ili drugih namenskih izvora, a delom ili u celini po osnovu učlanjenja, i koja se ne osnivaju radi sticanja dobiti (političke organizacije, sindikalne organizacije sa svojstvom pravnog lica, fondacije i zadužbine, udruženja, komore, crkve i verske zajednice, u delu obavljanja privredne ili druge delatnosti u skladu sa propisima kojima je uređeno obavljanje tih delatnosti, kao i druge organizacije organizovane po osnovu učlanjenja)); matična pravna lica koja sastavljaju konsolidovane finansijske izveštaje. Struktura Napomena uz finansijske izveštaje Napomene sadrže opise ili detaljnije raščlanjavanje iznosa prikazanih u Bilansu stanja, Bilansu uspeha, Izveštaju o tokovima gotovine i Izveštaju o promenama na kapitalu, Izveštaju o ostalom rezultatu i dodatne informacije koje nisu prikazane u finansijskim izveštajima, u skladu sa zahtevima pojedinačnih MRS/MSFI, odnosno MSFI za MSP, u vezi sa obelodanjivanjem. Napomene imaju cilj da: pruže informacije o osnovima za sastavljanje finansijskih izveštaja, kao i o specifičnim korišćenim računovodstvenim politikama; obelodane informacije koje


POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVEPREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.

Existing Users Log In