Proizvodna pravna lica primenjuju različite okvire finansijskog izveštavanja, u zavisnosti od razvrstavanja. U ovom komentaru dat je pregled vrednovanja pojedinih pozicija finansijskih izveštaja, sa osvrtom na razlike u računovodstvenoj regulativi. Uvod Proizvodna pravna lica u zavisnosti od razvrstavanja primenjuju različite okvire finansijskog izveštavanja, i to: Međunarodni računovodstveni standard, odnosno Međunarodni standard finansijskog izveštavanja (u daljem tekstu: MRS/MSFI), Međunarodni standard finansijskog izveštavanja (MSFI) za male i srednje entitete (u daljem tekstu: MSFI za MSP) ili Pravilnik o načinu priznavanja, vrednovanja, prezentacije i obelodanjivanja pozicija u pojedinačnim finansijskim izveštajima mikro i drugih pravnih lica (u daljem tekstu: Pravilnik za mikro i druga pravna lica). Nematerijalna imovina Računovodstveni tretman nematerijalnih ulaganja uređen je MRS 38 – Nematerijalna imovina i MSFI 3 – Poslovne kombinacije, kao i odeljkom 18 MSFI za MSP. Priznavanje i početno vrednovanje Interno stvoreni zaštitni znaci, oznake i druga interno generisana nematerijalna imovina ne priznaju se kao nematerijalno ulaganje. Početni izdaci za ove namene tretiraju se kao rashod perioda u kome su nastali. Nematerijalna imovina početno se odmerava po nabavnoj vrednosti. Naknadno vrednovanje nematerijalne imovine, u skladu sa MRS 38, može da se vrši prema modelu nabavne vrednosti ili modelu revalorizacije. Osnovni uslov za vrednovanje nematerijalnih ulaganja po fer vrednosti jeste postojanje aktivnog tržišta. Primena modela revalorizacije za naše uslove nije uobičajena, imajući u vidu da nisu zadovoljeni uslovi postojanja aktivnog tržišta. Za razliku od pravnih lica koja primenjuju MRS/MSFI, pravna lica koja primenjuju MSFI za MSP i Pravilnik za mikro i druga pravna lica, vrednovanje nematerijalne imovine vrše po nabavnoj vrednosti ili po ceni koštanja, umanjenoj za ispravku vrednosti po osnovu amortizacije i ispravku vrednosti po osnovu obezvređenja. Dakle, nije predviđen model revalorizacije za naknadno vrednovanje nematerijalne imovine. Primer: Nabavka softvera za proizvodnju Privredno društvo je kupilo softver za praćenje svoje proizvodnje od dobavljača u zemlji za iznos od 1.000.000 dinara, uvećan za PDV po stopi od 20%, odnosno za 200.000 dinara. Konto OPIS Iznos dug. potr. 012 Softver i ostala prava 1.000.000 270 PDV u primljenim fakturama po opštoj stopi (osim plaćenih avansa) 200.000  435 Dobavljači u zemlji 1.200.000  za kupovinu proizvodnog programa   Nekretnine, postrojenja i oprema Računovodstveni tretman nekretnina, postrojenja i opreme uređen je MRS 16 – Nekretnine, postrojenja i oprema  i odeljkom 17 MSFI za MSP. Početno vrednovanje nekretnina, postrojenja i opreme vrši se po nabavnoj vrednosti, odnosno ceni koštanja. Naknadno vrednovanje nekretnina, postrojenja i opreme, u skladu sa MRS 16 i odeljkom 17, može


POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVEPREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.

Existing Users Log In