Производна правна лица примењују различите оквире финансијског извештавања, у зависности од разврставања. У овом коментару дат је преглед вредновања појединих позиција финансијских извештаја, са освртом на разлике у рачуноводственој регулативи. Увод Производна правна лица у зависности од разврставања примењују различите оквире финансијског извештавања, и то: Међународни рачуноводствени стандард, односно Међународни стандард финансијског извештавања (у даљем тексту: МРС/МСФИ), Међународни стандард финансијског извештавања (МСФИ) за мале и средње ентитете (у даљем тексту: МСФИ за МСП) или Правилник о начину признавања, вредновања, презентације и обелодањивања позиција у појединачним финансијским извештајима микро и других правних лица (у даљем тексту: Правилник за микро и друга правна лица). Нематеријална имовина Рачуноводствени третман нематеријалних улагања уређен је МРС 38 – Нематеријална имовина и МСФИ 3 – Пословне комбинације, као и одељком 18 МСФИ за МСП. Признавање и почетно вредновање Интерно створени заштитни знаци, ознаке и друга интерно генерисана нематеријална имовина не признају се као нематеријално улагање. Почетни издаци за ове намене третирају се као расход периода у коме су настали. Нематеријална имовина почетно се одмерава по набавној вредности. Накнадно вредновање нематеријалне имовине, у складу са МРС 38, може да се врши према моделу набавне вредности или моделу ревалоризације. Основни услов за вредновање нематеријалних улагања по фер вредности јесте постојање активног тржишта. Примена модела ревалоризације за наше услове није уобичајена, имајући у виду да нису задовољени услови постојања активног тржишта. За разлику од правних лица која примењују МРС/МСФИ, правна лица која примењују МСФИ за МСП и Правилник за микро и друга правна лица, вредновање нематеријалне имовине врше по набавној вредности или по цени коштања, умањеној за исправку вредности по основу амортизације и исправку вредности по основу обезвређења. Дакле, није предвиђен модел ревалоризације за накнадно вредновање нематеријалне имовине. Пример: Набавка софтвера за производњу Привредно друштво је купило софтвер за праћење своје производње од добављача у земљи за износ од


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In