Proizvodna pravna lica primenjuju različite okvire finansijskog izveštavanja, u zavisnosti od razvrstavanja. U ovom komentaru dat je pregled vrednovanja pojedinih pozicija finansijskih izveštaja, sa osvrtom na razlike u računovodstvenoj regulativi. View Fullscreen 20 POSLOVNI SAVETNIK ● poslovnisavetnik.net RAČUNOVODSTVO Uvod Proizvodna pravna lica u zavisnosti od raz- vrstavanja primenjuju različite okvire finan- sijskog izveštavanja, i to: ● Međunarodni računovodstveni standard, od- nosno Međunarodni standard finansijskog izve- štavanja (u daljem tekstu: MRS/MSFI), ● Međunarodni standard finansijskog izve- štavanja (MSFI) za male i srednje entitete (u daljem tekstu: MSFI za MSP) ili ● Pravilnik o načinu priznavanja, vrednovanja, prezentacije i obelodanjivanja pozicija u poje- dinačnim finansijskim izveštajima mikro i drugih pravnih lica (u daljem tekstu: Pravilnik za mikro i druga pravna lica). Nematerijalna imovina Računovodstveni tretman nematerijalnih ulaganja uređen je MRS 38 – Nematerijalna imovi- na i MSFI 3 – Poslovne kombinacije, kao i odelj- kom 18 MSFI za MSP. Priznavanje i početno vrednovanje Interno stvoreni zaštitni znaci, oznake i druga interno generisana nematerijalna imo- vina ne priznaju se kao nematerijalno ulaganje. Početni izdaci za ove namene tretiraju se kao rashod perioda u kome su nastali. Nematerijalna imovina početno se odmerava po nabavnoj vrednosti. Naknadno vrednovanje nematerijalne imo- vine, u skladu sa MRS 38, može da se vrši prema modelu nabavne vrednosti ili modelu revalorizacije. Osnovni uslov za vrednovanje nematerijal- nih ulaganja po fer vrednosti jeste postojanje aktivnog tržišta. Primena modela revalorizacije za naše uslove nije uobičajena, imajući u vidu da nisu zadovoljeni uslovi postojanja aktivnog trži- šta. Za razliku od pravnih lica koja prime- njuju MRS/MSFI, pravna lica koja primenjuju MSFI za MSP i Pravilnik za mikro i druga pravna lica, vrednovanje nematerijalne imo- vine vrše po nabavnoj vrednosti ili po ceni koštanja, umanjenoj za ispravku vrednosti po osnovu amortizacije i ispravku vrednosti po osnovu obezvređenja. Dakle, nije predviđen model revalorizacije za naknadno vrednova- nje nematerijalne imovine. Primer: Nabavka softvera za proizvodnju Privredno društvo je kupilo softver za pra- ćenje svoje proizvodnje od dobavljača u zemlji za iznos od 1.000.000 dinara, uvećan za PDV po stopi od 20%, odnosno za 200.000 dinara. Mr Milica Bjelić, ovlašćeni interni i eksterni revizor Specifičnosti vrednovanja ključnih pozicija finansijskih izveštaja za proizvodna pravna lica Proizvodna pravna lica primenjuju različite okvire finansijskog izvešta- vanja, u zavisnosti od razvrstavanja. U ovom komentaru dat je pregled vred- novanja pojedinih pozicija finansijskih izveštaja, sa osvrtom na razlike u računovodstvenoj regulativi. FEBRUAR 2019. ● POSLOVNI SAVETNIK 21 RAČUNOVODSTVO Konto OPIS Iznos
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In