Amortizacija je vrednosno trošenje osnovnih sredstava, odnosno novčani iznos koji se u toku veka trajanja osnovnih sredstava obračunava i izdvaja za nadoknadu i reprodukciju (obnavljanje) osnovnih sredstava. Amortizacija predstavlja iznos otpisane vrednosti osnovnog sredstva koji je obračunat za određeni obračunski period, i koji se knjiži na teret rashoda obračunskog perioda. Iznos amortizacije ukalkulisan je u prodajnu cenu gotovih proizvoda ili usluga. Osnovna sredstva obuhvataju materijalnu i nematerijalnu imovinu pravnih lica koja je pribavljena sa ciljem uspešnog obavljanja poslovnih aktivnosti u dužem vremenskom periodu. U toku veka upotrebe ne menjaju svoj fizički oblik i postepeno se troše (vrednosno) tako što deo svoje vrednosti prenose na gotove proizvode ili usluge. Prilikom izrade završnog računa za 2016. godinu, obavezu da vrše obračun amortizacije imaju sva pravna lica i preduzetnici koji finansijske izveštaje sastavljaju u skladu sa Zakonom o računovodstvu („Sl. glasnik RS“, br. 62/2013, u daljem tekstu: Zakon). Obavezu obračuna amortizacije imaju kako pravna lica i preduzetnici koji pri vođenju poslovnih knjiga i sastavljanju finansijskih izveštaja obavezno primenjuju međunarodne standarde finansijskog izveštavanja (u daljem tekstu: MSFI), tako i pravna lica i preduzetnici koji u skladu sa svojom odlukom ne primenjuju MSFI, već priznavanje, merenje i procenjivanje imovine i obaveza, prihoda i rashoda, vrše na način koji je propisan posebnim podzakonskim aktom. Osim iz odredbi Zakona, obaveza obračuna amortizacije proizlazi i iz: 1) Međunarodnih računovodstvenih standarda i Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja (MRS/MSFI); 2) Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja (IFRS) za male i srednje entitete („Sl. glasnik RS“, br. 117/2013 – u daljem tekstu: MSFI za MSP); 3) Pravilnika o načinu priznavanja, vrednovanja, prezentacije i obelodanjivanja pozicija u pojedinačnim finansijskim izveštajima mikro i drugih pravnih lica („Sl. glasnik RS“, br. 118/2013 i 95/2014, u daljem tekstu: Pravilnik za mikro i druga pravna lica). Kako bi obračun amortizacije bio izvršen ispravno, potrebno je da svaki poslodavac svojim opštim aktom – računovodstvenim politikama – uredi sledeća pitanja: – stalna sredstva koja podležu  obračunu amortizacije i početak obračuna amortizacije; – način utvrđivanja osnovice za svako sredstvo, vodeći računa o njihovoj preostaloj vrednosti; – korisni vek trajanja sredstva, odnosno utvrđivanje stope amortizacije; – utvrđivanje metode obračuna amortizacije; – način preispitivanja korisnog veka trajanja i primenjenih metoda na dan bilansa. Načini obračuna računovodstvene amortizacije    Korišćena metoda obračuna amortizacije treba da odražava trošenje sredstava. Zato se računovodstvenim politikama treba opredeliti za metodu koja će najvernije odražavati očekivanu dinamiku trošenja i ekonomsku korist od navedenog sredstva. Pravno lice može da primenjuje različite metode za različita sredstva. U slučaju promene
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In