10. aprila 2020. godine stupile su na snagu izmene Pravilnika o Pravilnika o poreskoj prijavi za utvrđivanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje samooporezivanjem na prihode od samostalne delatnosti (Sl. glasnik RS broj 53/2020), a koje se primenjuju na obračunavanje i plaćanje poreske obaveze počev za 2019. godinu, odnosno za poreski period koji počinje u 2019. godini. Napominjemo da su dva dana pre toga stupile na snagu i izmene u poreskom bilansu odnosno Obrascu PB 2. Novine u poreskoj prijavi Suština izmena ogleda se u propisivanju da se obrazac POA ne podnosi uz poresku prijavu PPDG-1S ni u elektronskom, ni u papirnom obliku. Važno je istaći da obrazac PPDG-1S nije izmenjen. Dakle, kao što smo detaljnije pisali i u broju 2/2020 časopisa,  u poreskom bilansu na Obrascu PB 2, pod red. br. 22 – Ukupan iznos amortizacije koji se priznaje za poreske svrhe, obveznik upisuje iznos amortizacije koja se priznaje u poreske svrhe, a koji treba izračunati kao zbir sledećih iznosa: zbirnog iznosa amortizacije iz kolone 7 obrasca OA (za sve četiri amortizacione grupe) – stalna sredstva stečena zaključno sa 31. 12. 2018. godine i nematerijalna sredstva stečena zaključno sa 31. 12. 2017. godine – obrazac OA je propisan i podnosi se elektronskim putem; iznosa poreske amortizacije nepokretnosti koje su stečene zaključno sa 31. 12. 2018. godine – obrazac nije propisan i ne podnosi se ništa drugo; iznosa poreske amortizacije nematerijalnih sredstava koja su stečena od 1. januara 2018. godine – obrazac nije propisan i ne podnosi se ništa drugo; ukupnog iznosa amortizacije koji se priznaje kao rashod u poreskom periodu za sva stalna sredstva stečena počev od 1. januara 2019. godine – odnosi se na nepokretnosti, stalna sredstva razvrstana u grupe II do V, nematerijalna sredstva, investicione nekretnine (podatak sa red. br. 3 obrasca POA) – obrazac jeste propisan ali se NE podnosi uz poresku prijavu. U novoj tački 5) člana 3. stav 2. Pravilnika o poreskoj prijavi propisano je da se u poresku prijavu PPDG-1S unose podaci iz Obrasca OKP – Obračun kvalifikovanog prihoda za period od __20__. godine do __20__. godine, propisanog Pravilnikom o uslovima i načinu izuzimanja kvalifikovanih prihoda iz osnovice poreza na dobit pravnih lica („Službeni glasnik RS”, broj 50/19), koji obrazac se ne podnosi uz poresku prijavu ni u elektronskom, ni u papirnom obliku. Dakle, ni ovaj obrazac se ne podnosi, mada je malo verovatno da postoje preduzetnici koji su ispunili uslov za ovu vrstu poreskog podsticaja. Ističemo da izmene u Pravilniku o poreskoj prijavi koje su stupile
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In