Vlada donosi

ZAKLJUČAK

„Službeni glasnik RS“, broj 35 od 18. marta 2020.

1. U svim organima državne uprave, Autonomne pokrajine Vojvodine i jedinica lokalne samouprave, posebnim organizacijama, ustanovama, javnim preduzećima i drugim organizacijama kojima je osnivač ili većinski vlasnik Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave, obustavlja se rad sa strankama putem neposrednog kontakta (šalter i sl.).

2. Institucije iz tačke 1. ovog zaključka obavezne su da obezbede nastavak obavljanja poslova koji su se obavljali u neposrednom kontaktu sa strankama i to putem pisane ili elektronske pošte ili telefonskim putem.

3. Od obustave iz tačke 1. ovog zaključka izuzeti su JP „Pošta Srbije” i pojedini šalteri JP „Elektroprivreda Srbije”.

Obavezuje se JP „Elektroprivreda Srbije” da obavesti građane koji će šalteri biti izuzeti od obustave rada.

4. Podnesci građana u pisanom obliku će se preuzimati u rad i kada nisu podneti na propisanim obrascima.

5. Obustavljanje rada sa strankama putem neposrednog kontakta sprovodi se do dana prestanka vanrednog stanja. Institucije iz tačke 1. ovog zaključka su obavezne da na svojoj internet adresi objave adrese elektronske pošte za podnošenje podnesaka građana.

6. Ovaj zaključak objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 broj 53-2561/2020

U Beogradu, 16. marta 2020. godine

Vlada

Predsednik,

Ana Brnabić, s.r.