Osnovna uputstva za regulisanje isplate zajma kod poslodavaca data su u Mišljenju Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike broj 120-01-250/2005-02 od 15. septembra 2005. godine, pri čemu se može primetiti da ne postoje posebna ograničenja u pogledu visine iznosa zajma niti roka njegove otplate. Naravno, isplata zajma nije obaveza poslodavca, a to postaje tek ako se tako propiše opštim aktom (kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu), odnosno ugovorom o radu. View Fullscreen 100 POSLOVNI SAVETNIK ● poslovnisavetnik.net ZARADE Mr Željko Albaneze Odobravanje i isplata zajma zaposlenima Osnovna uputstva za regulisanje isplate zajma kod poslodavaca data su u Mi- šljenju Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike broj 120-01- 250/2005-02 od 15. septembra 2005. godine, pri čemu se može primetiti da ne postoje posebna ograničenja u pogledu visine iznosa zajma niti roka njegove otplate. Naravno, isplata zajma nije obaveza poslodavca, a to postaje tek ako se tako propiše opštim aktom (kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu), odnosno ugovorom o radu. Uvod Prema članu 120. tačka 4) Zakona o radu („Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2015, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – US, 113/2017 i 95/2018 – dr. propis – dalje: Zakon), opštim aktom, odnosno ugovorom o radu mogu da se predvide prava zaposlenih na druga primanja, pa time i pravo zaposlenih na zajam. U vezi sa pitanjem po kojim principima u privrednim društvima može da se utvrdi is- plata zajma, Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike objavilo je Mišljenje broj 120-01-250/2005-02 od 15. septembra 2005. godine, u kome detaljnije obrazlaže mogućnosti za is- platu zajma: Prema članu 120. tačka 4) Zakona o radu, op- štim aktom odnosno ugovorom o radu mogu da se predvide prava zaposlenih na druga primanja. Po- red drugih primanja, može da se utvrdi i pravo zaposlenih na zajam. Poslodavac može zaposlenima da odobri za- jam samo ako je to predviđeno opštim aktom (kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu) ili ugovorom o radu. Ako u opštem aktu, odnosno u ugovoru o radu nije uređeno davanje zajma, poslo- davac ne može odobriti zajam dok to ne uredi opštim aktom odnosno ugovorom o radu. Poslodavac u opštem aktu odnosno ugovoru o radu mora da uredi: ● slučajeve u kojima zaposlenima može da se odo- bri zajam; ● organ nadležan za donošenje odluke o odobra- vanju zajma; odluku može da donese upravni odbor ili direktor; ● visinu zajma, tj. najveći iznos koji se može odo- briti; ● početak vraćanja zajma i rokove u
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In