Prema odredbama Zakona o privrednim društvima, akcionarsko društvo može da plaća dividende na svoje akcije godišnje, ali i u bilo koje vreme između redovnih sednica Skupštine, osim ako statutom društva nije drugačije određeno. Prema članu 273. st. 1. Zakona, ovakva isplata naziva se privremena dividenda, odnosno međudividenda. Prethodna zakonska odredba direktno se odnosila na akcionarska društva, međutim, saglasno članu 182. stav 1. Zakona, na isplatu dobiti članovima društva sa ograničenom odgovornošću shodno se primenjuju odredbe Zakona o isplati dividende i međudividende akcionarima. View Fullscreen 106 POSLOVNI SAVETNIK ● poslovnisavetnik.net ZARADE Uslovi za isplatu privremenih dividendi (međudividendi) U principu, privremene dividende predsta- vljaju prihod od kapitala članova akcionarskog društva (dalje: AD) i društva s ograničenom od- govornošću (dalje: DOO), a imaju karakter akon- tativnih dividendi jer se isplaćuju na osnovu očekivanog finansijskog rezultata koji će biti ostvaren u poslovnoj godini. Po odredbama Za- kona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS”, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/20148 – dalje: Zakon), u toku godine, na primer u toku oktobra ili do kraja godine, društvo može da donese odluku o isplati pri- vremenih dividendi na osnovu očekivane godi- šnje dobiti. Ostatak dividendi isplatiće se po utvrđivanju godišnjeg računa za 2019. godinu. Za isplatu privremenih dividendi potreb- no je da budu ispunjeni sledeći uslovi: 1) da je takva isplata predviđena statutom društva; 2) da su se stekli finansijski uslovi za ovakvu isplatu (da društvo ima likvidnih sredstava za isplatu i da su stručne službe realno pro- cenile budući dobitak iz poslovanja); 3) da društvo ispunjava striktne uslove iz Za- kona u vezi sa ograničavanjem plaćanja. Ako su prva dva uslova ispunjena, društvu ostaje da poštuje Zakonom propisane uslove u pogledu ograničavanja plaćanja. Naime, pošto je isplata privremenih dividendi u stvari akon- taciona isplata na ime buduće dobiti, koju tek treba ostvariti i iskazati po godišnjem računu, Zakon za ovakvu isplatu postavlja brojne uslove. Ti uslovi odnose se na prethodno utvrđivanje ma- terijalnih i finansijskih sposobnosti društva da izvrši isplatu članovima, a da to ne ugrozi tekuće i perspektivno poslovanje niti poveri- oce društva. Konkretno, i za AD i za DOO Zakon je utvrdio da mogu da plaćaju privremenu divi- dendu (međudividenda) u bilo koje vreme između redovnih sednica Skupštine ako (član 273): 1) izveštaji o poslovanju društva i njegovim fi- nansijskim rezultatima, sačinjeni za tu namenu, jasno pokazuju da je društvo u periodu za koji se isplaćuje međudividenda ostvarilo dobit,
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In