Prema odredbama Zakona o privrednim društvima, akcionarsko društvo može da plaća dividende na svoje akcije godišnje, ali i u bilo koje vreme između redovnih sednica Skupštine, osim ako statutom društva nije drugačije određeno. Prema članu 273. st. 1. Zakona, ovakva isplata naziva se privremena dividenda, odnosno međudividenda. Prethodna zakonska odredba direktno se odnosila na akcionarska društva, međutim, saglasno članu 182. stav 1. Zakona, na isplatu dobiti članovima društva sa ograničenom odgovornošću shodno se primenjuju odredbe Zakona o isplati dividende i međudividende akcionarima.

View Fullscreen
106 POSLOVNI SAVETNIK ● poslovnisavetnik.net
ZARADE
Uslovi za isplatu privremenih
dividendi (međudividendi)
U principu, privremene dividende predsta-
vljaju prihod od kapitala članova akcionarskog
društva (dalje: AD) i društva s ograničenom od-
govornošću (dalje: DOO), a imaju karakter akon-
tativnih dividendi jer se isplaćuju na osnovu
očekivanog finansijskog rezultata koji će biti
ostvaren u poslovnoj godini. Po odredbama Za-
kona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS”,
br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon, 5/2015,
44/2018 i 95/20148 – dalje: Zakon), u toku godine,
na primer u toku oktobra ili do kraja godine,
društvo može da donese odluku o isplati pri-
vremenih dividendi na osnovu očekivane godi-
šnje dobiti. Ostatak dividendi isplatiće se po
utvrđivanju godišnjeg računa za 2019. godinu.
Za isplatu privremenih dividendi potreb-
no je da budu ispunjeni sledeći uslovi:
1) da je takva isplata predviđena statutom
društva;
2) da su se stekli finansijski uslovi za ovakvu
isplatu (da društvo ima likvidnih sredstava
za isplatu i da su stručne službe realno pro-
cenile budući dobitak iz poslovanja);
3) da društvo ispunjava striktne uslove iz Za-
kona u vezi sa ograničavanjem plaćanja.
Ako su prva dva uslova ispunjena, društvu
ostaje da poštuje Zakonom propisane uslove u
pogledu ograničavanja plaćanja. Naime, pošto je
isplata privremenih dividendi u stvari akon-
taciona isplata na ime buduće dobiti, koju tek
treba ostvariti i iskazati po godišnjem računu,
Zakon za ovakvu isplatu postavlja brojne uslove.
Ti uslovi odnose se na prethodno utvrđivanje ma-
terijalnih i finansijskih sposobnosti društva
da izvrši isplatu članovima, a da to ne ugrozi
tekuće i perspektivno poslovanje niti poveri-
oce društva. Konkretno, i za AD i za DOO Zakon
je utvrdio da mogu da plaćaju privremenu divi-
dendu (međudividenda) u bilo koje vreme između
redovnih sednica Skupštine ako (član 273):
1) izveštaji o poslovanju društva i njegovim fi-
nansijskim rezultatima, sačinjeni za tu namenu,
jasno pokazuju da je društvo u periodu za koji se
isplaćuje međudividenda ostvarilo dobit, kao
i da su raspoloživa novčana sredstva društva
dovoljna za plaćanje privremene dividende;
2) iznos privremene dividende koji se isplaću-
je nije veći od ukupne dobiti ostvarene nakon
završetka prethodne poslovne godine za koju su
sačinjeni finansijski izveštaji, uvećane za ne-
raspoređenu dobit i iznose rezervi koji se mogu
koristiti za te namene, a umanjene za utvrđene
gubitke i iznos koji mora da se unese u rezerve u
skladu sa Zakonom ili statutom.
Takođe, Zakon postavlja i sledeća ograničenja
za isplatu privremenih dividendi (član 275):
3) Društvo ne može da vrši plaćanja članovi-
ma ako je prema poslednjim godišnjim finansij-
skim izveštajima neto imovina društva manja
ili bi usled takve isplate postala manja od upla-
ćenog osnovnog kapitala, uvećanog za rezerve
Mr Željko Albaneze
Isplata međudividendi za 2019.
godinu
Prema odredbama Zakona o privrednim društvima, akcionarsko društvo može
da plaća dividende na svoje akcije godišnje, ali i u bilo koje vreme između re-
dovnih sednica Skupštine, osim ako statutom društva nije drugačije određeno.
Prema članu 273. st. 1. Zakona, ovakva isplata naziva se privremena dividenda,
odnosno međudividenda. Prethodna zakonska odredba direktno se odnosila na
akcionarska društva, međutim, saglasno članu 182. stav 1. Zakona, na isplatu
dobiti članovima društva sa ograničenom odgovornošću shodno se primenjuju
odredbe Zakona o isplati dividende i međudividende akcionarima.
OKTOBAR 2019. ● POSLOVNI SAVETNIK 107
ZARADE
koje je društvo u obavezi da održava u skladu
sa Zakonom ili statutom, ako takve rezerve po-
stoje, osim u slučaju smanjenja osnovnog kapitala.
4) Ukupan iznos isplata članovima za poslovnu
godinu ne može da bude veći od dobiti na kraju
te poslovne godine, uvećane za neraspoređenu
dobit iz prethodnih perioda i iznose rezer-
vi predviđenih za raspodelu akcionarima, a
umanjene za nepokrivene gubitke iz prethodnih
perioda i iznose rezervi koje je društvo u oba-
vezi da održava u skladu sa Zakonom ili statu-
tom, ako takve rezerve postoje.
Poslodavci treba da prouče navedene uslove
detaljno, pa tek ako ih kumulativno ispunjavaju,
mogu da pristupe pripremama za isplatu.
Izveštaj o poslovanju
Zakon jasno traži da se povodom isplate pri-
vremenih dividendi sačini izveštaj o poslo-
vanju, koji treba da obuhvati obračun poslovnog
rezultata društva za period od početka godine
do dana isplate tih dividendi (na primer: za pe-
riod januar–septembar ako se isplata obavlja u
oktobru ili kasnije). Za ovu priliku smatramo
da je dovoljno sačiniti bilans uspeha za odre-
đeni broj meseci u toku godine, iz kog može da
se vidi ostvarena dobit za taj period. Međutim,
akcenat navedenog zakonskog ograničenja nala-
zi se na utvrđivanju likvidnosti društva povo-
dom isplate privremenih dividendi. Naime,
u članu 273. t. 1) Zakona zahteva se da društvo
utvrdi da su raspoloživa novčana sredstva do-
voljna za plaćanje međudividende. Ovde se misli
na obezbeđivanje likvidnih sredstava za plaća-
nje privremenih dividendi i istovremeno na
obezbeđivanje likvidnih sredstava za redovno
plaćanje svih drugih obaveza društva u perio-
du plaćanja tih dividendi i neposredno posle
toga. Dakle, zahtev zakonodavca, a to u praksi
treba da utvrdi i samo društvo, jeste da ispla-
ta privremenih dividendi ne sme da odvede to
društvo u nelikvidnost, odnosno da, umesto
plaćanja obaveza, društvo svojim članovima is-
plati lična primanja.
U tom smislu, povodom isplate privreme-
ne dividende društvo za svoje potrebe treba
da sačini najmanje dva dokumenta:
● bilans prihoda i rashoda za konkretan broj
proteklih meseci od početka godine, iz kog se
vide poslovni rezultat i ostvarivanje dobiti;
● bilans likvidnosti – priliva prihoda i
plaćanja obaveza za naredni period do tri na-
redna meseca nakon isplate privremenih di-
videndi (taj bilans koji počinje sa sadašnjim
saldom na računu, kome se dodaju očekivane
naplate i oduzimaju planirana plaćanja, treba
da dokaže da isplata privremene dividende
neće onemogućiti plaćanje obaveza, a pogoto-
vo izazvati nelikvidnost društva).
Iznos privremene dividende
Drugi zahtev iz t. 2) člana 273. Zakona odnosi
se na finansijsku sposobnost društva da plaća
privremene dividende. Prema tom zahtevu, iz-
nos privremene dividende u toku 2019. godine
ne može da pređe iznos koji predstavlja ukupan
dobitak iskazan po godišnjem računu za 2018. go-
dinu, uvećan za neraspoređeni dobitak iskazan
u Bilansu stanja za 2018. godinu i iznose rezervi
koji mogu da se koriste za te namene, a umanjen
za utvrđene gubitke i iznos koji se mora uneti
u rezerve društva, u skladu sa Zakonom ili sta-
tutom.
Očigledno da se u Zakonu traži da društvo
koje u toku godine želi da isplati privremene
dividende za prethodnu godinu na osnovu sasta-
vljenog godišnjeg izveštaja mora da ima iskazan
veći dobitak od eventualnih gubitaka koji se na-
laze u bilansu društva, a nisu pokriveni.
Takođe, društvo ne može da isplati privre-
mene dividende ako ima takve obaveze za izdva-
janje u rezerve, u skladu sa sopstvenim statutom,
koje su veće od dobitka.
Prema tome, pre nego što pristupi pla-
niranju isplate privremenih dividendi
društvo treba da stavi u odnos sve navedene
pozicije iz svojih finansijskih izveštaja za
prethodnu godinu, pa ako su dobici i raspo-
ložive rezerve veći od iskazanih gubitaka
i obavezne rezerve po poslednjem godišnjem
bilansu, tek onda može da se pristupi plani-
ranju isplate privremenih dividendi.
Postojanje neto imovine društva
U članu 275. Zakona postavljeno je još jedno
ograničenje koje može da se prenese i na ispla-
tu privremenih dividendi. Konkretno, prema
108 POSLOVNI SAVETNIK ● poslovnisavetnik.net
ZARADE
odredbi u st. 1. člana 275. Zakona društvo ne
može da vrši plaćanja članovima ako je prema
poslednjim godišnjim finansijskim izveštaji-
ma neto imovina društva manja ili bi usled ta-
kve isplate postala manja od uplaćenog osnovnog
kapitala, uvećanog za rezerve koje je društvo u
obavezi da održava u skladu sa Zakonom ili sta-
tutom, ako takve rezerve postoje.
Naime, od društva se ovim traži da je njego-
va neto imovina (koja je jednaka razlici između
ukupne imovine i obaveza) veća od osnovnog ka-
pitala, jer se u neto imovinu računski uključuju
i iznosi dobiti i rezervi. Ta pozitivna razlika
između neto imovine i osnovnog kapitala ujedno
je i uslov za omogućavanje isplate privremenih
dividendi.
Poreski tretman privremene
dividende
Prema članu 61. st. 1. t. 2) Zakona o porezu na
dohodak građana, dividenda je, pa time i privre-
mena dividenda, prihod od kapitala, pri čemu
po odredbama tog zakona:
● na prihod od privremene dividende plaća se
samo porez po stopi od 15% (član 64);
● osnovica za obračun poreza je oporezivi pri-
hod, koji čini 100% bruto privremene dividende
raspodeljene obvezniku (član 63. st. 1);
● obveznik poreza je fizičko lice koje ostvaru-
je prihod od privremene dividende, tj. akcio-
nar, odnosno član DOO-a (član 62).
U slučaju kada je privremena dividenda
opredeljena u neto iznosu (koji u sebi ne sadr-
ži porez od prihoda od kapitala od 15%), radi
utvrđivanja poreske osnovice vrši se prevođe-
nje neto u bruto iznos po obrascu:
Bruto prihod = Neto prihod : 0,85.
Primeri obračuna privremene
dividende
Kada uprava i stručne službe potvrde da nji-
hova AD i DOO ispunjavaju sve prethodne zakonske
uslove, mogu da pristupe pripremama za isplatu
privremenih dividendi za 2019. godinu, koju će
izvršiti do kraja 2019. godine, dakle pre zvaničnog
finansijskog izveštaja za 2019. godinu.
Isplata privremenih dividendi za 2019. u
akcionarskom društvu
Određivanje akcionara koji imaju pravo na
privremene dividende
Iz odredbi članova 271. i 274. Zakona proi-
zlazi da akcionarsko društvo u postupku is-
plate privremenih dividendi prolazi kroz
sledeće tri etape:
1) donošenje odluke o odobrenju plaćanja pri-
vremenih dividendi – to je dan na koji društvo
objavljuje akcionarima i široj javnosti name-
ru da isplati privremene dividende, a nakon
donošenja ovakve odluke i njenog objavljivanja
akcionar kome ona treba da bude isplaćena po-
staje poverilac društva za iznos pripadajuće
dividende;
2) dan dividendi – to je dan za koji se sačinjava
lista akcionara ovlašćenih za isplatu privre-
menih dividendi, pri čemu tada stručne službe
akcionarskog društva na osnovu svojih eviden-
cija utvrđuju ko je akcionar tog društva (podse-
ćamo, prema članu 249. st. 1. Zakona, akcionarom
se, u odnosu prema akcionarskom društvu i tre-
ćim licima, smatra lice koje je kao zakoniti
imalac akcije upisano u Centralni registar, a
dan upisa u Centralni registar jeste dan stica-
nja akcije);
3) dan plaćanja – to je dan na koji se obavlja is-
plata privremenih dividendi.
Prema članu 274. Zakona, statutom može da
se odredi dan ili metod njegovog određivanja,
na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju
pravo na dividendu (dan dividende). Ako statu-
tom nije određen dan dividende za isplatu pri-
vremene dividende, taj dan određuje se odlukom
kojom se odobrava njena isplata.
Privremene dividende plaćaju se licima
koja su bila akcionari društva na taj dan (dan
dividende).
Utvrđivanje privremene dividende po
akcionarima
U članu 271. st. 3. Zakona definisano je da
se dividenda na akcije isplaćuje akcionari-
ma u skladu sa pravima koja proizlaze iz vrste
i klase akcija koje poseduju na dan dividende,
srazmerno broju akcija koje poseduju u ukupnom
broju akcija te klase. Prema tome, raspodela
privremenih dividendi na pojedine akcionare
vrši se srazmerno nominalnoj vrednosti akci-
ja koje oni poseduju, a ako akcije nisu uplaćene
– srazmerno sa izvršenom uplatom, prema vre-
menu uplata izvršenih u toku poslovne godine.
OKTOBAR 2019. ● POSLOVNI SAVETNIK 109
ZARADE
Na osnovu tako utvrđenog iznosa potpuno otpla-
ćenih akcija, odnosno srazmernog učešća deli-
mično otplaćenih akcija, ukupna masa sredstava
izdvojena za privremene dividende deli se sa
brojem akcija da bi se dobio iznos privremene
dividende, koja je jednaka po svakoj akciji. Na
taj način akcionar dobija privremenu dividen-
du srazmerno vrednosti akcija koje poseduje, a
koje je otplatio.
Na primer, ukoliko u toku 2019. godine nije
bilo uplate novih akcija, a sve akcije imaju istu
nominalnu vrednost, raspodela privremenih
dividendi može da se obavi i prema broju ak-
cija u rukama svakog akcionara. Konkretno, po
odluci Odbora direktora utvrđeno je:
Ukupna sredstva za privremene
dividende 300.000 dinara
Broj izdatih akcija 600 komada
Broj akcionara 3
Privremena dividenda po jednoj akciji 500 dinara
Na osnovu ovih podataka obračun privreme-
nih dividendi za isplatu po svakom akcionaru
može da se prikaže na sledeći način:
Akcionar Broj
akcija
Privremena
dividenda po
jednoj akciji
Iznos
privremenih
dividendi
1 2 3 4 (2 x 3)
A 250 500 125.000
B 200 500 100.000
V 150 500 75.000
Ukupno 600 500 300.000
Prema tome, bruto privremena dividenda po
jednoj akciji iznosi 500 dinara, a akcionar će
dobiti ukupnu masu privremenih dividendi u
zavisnosti od broja akcija koje poseduje.
Na osnovu ovih podataka i prethodno datih
napomena o poreskom tretmanu dividendi (po-
rez je 15% na bruto iznos privremene dividen-
de), obračun dividendi za isplatu po svakom
akcionaru može da se prikaže na sledeći način:
Akci-
onar
Iznos
privremenih
dividendi
Poreska
osnovica
Iznos
poreza
Privremena
dividenda za
isplatu
1 2 3 (100% x 2) 4 (15% x 3) 5 (2 – 4)
A 125.000 125.000 18.750 106.250
B 100.000 100.000 15.000 85.000
V 75.000 75.000 11.250 63.750
300.000 300.000 45.000 255.000
Obračunat porez po stopi od 15% na 100% osno-
vicu odmah se uplaćuje, a akcionarima se ispla-
ćuje neto privremena dividenda.
Konkretno, za privremenu dividendu na jednu
akciju obračun je sledeći:
Bruto iznos privremene dividende 500 dinara
Poreska osnovica (100% od 500) 500 dinara
Porez (15% na 500) 75 dinara
Neto privremena dividenda za isplatu
(500 – 75) 425 dinara
Sankcije za nedozvoljena plaćanja
Plaćanje privremenih dividendi akcio-
narima može da se odobri i odlukom Odbora
direktora, odnosno Nadzornog odbora ako je
upravljanje društvom dvodomno, ako je to odre-
đeno statutom ili odlukom Skupštine. Ako se
plaćanje međudividende odobrava odlukom Od-
bora direktora, odnosno Nadzornog odbora ako
je upravljanje društvom dvodomno, ova dividen-
da može da se plati samo u novcu.
Prema odredbama st. 4. i 5. člana 275. Zakona,
akcionari kojima je izvršeno plaćanje suprotno
odredbama Zakona o ograničenju plaćanja akcio-
narima (iz st. 1. i 2. člana 175. Zakona), obavezni
su da isti iznos vrate društvu ako su znali ili
su morali znati da se plaćanje vrši u suprot-
nosti sa odredbama člana 175. st. 1. i 2. Zahtev
društva za ovaj povraćaj zastareva u roku od pet
godina od dana kada je isplata izvršena.
Isplata privremenih dividendi za
2019. godinu u društvu sa ograničenom
odgovornošću
Određivanje članova društva koji imaju
pravo na privremene dividende
Prema odluci koju donosi Skupština društva
utvrđuje se dan na koji će se evidentirati udeli
članova društva i utvrditi srazmerno učešće
njihovih udela u osnovnom kapitalu društva.
Naime, kada se dobit društva raspodeljuje za
isplatu privremenih dividendi članovima, ne-
ophodno je da se aktom o njihovoj isplati odredi
dan utvrđivanja dividendi, na koji se utvrđuje i
lista članova društva koji imaju pravo na ispla-
tu dividende i veličina njihovih udela. Po toj
srazmeri dele se sredstva izdvojena za privre-
mene dividende. Odlukom se takođe utvrđuju dan
i način isplate.
Kada je u pitanju DOO, poznato je ko su člano-
vi, a status člana društva vidi se u svakom mo-
mentu preko interneta. Zbog toga se za DOO i ne
predviđa, kao kod akcionarskih društava, ogra-
ničenje da najraniji dan može biti dan akciona-
110 POSLOVNI SAVETNIK ● poslovnisavetnik.net
ZARADE
ra, jer takvog dana nema u navedenom društvu.
Ako se dan akcionara na koji upućuju navedene
odredbe shvati kao dan zaključno sa kojim se
pouzdano utvrđuje ko su akcionari (članovi)
društva, onda je to u društvu s ograničenom od-
govornošću dan donošenja odluke o raspodeli
privremenih dividendi.
Tako, shodna primena ovih normi upućuje
na to da, ako drugačije nije predviđeno osni-
vačkim aktom DOO-a, najraniji datum za koji
može da se veže odluka Skupštine DOO-a,
kao dan zaključno sa kojim se utvrđuje ko su
članovi društva kojima pripada pravo na
privremenu dividendu, može da bude datum
donošenja odluke o njenoj isplati. Ograniče-
nja u odnosu na budući datum nema. Skupština
može da odluči da datum zaključno sa kojim
se utvrđuje ko su članovi DOO-a za potrebe is-
plate privremenih dividendi može da bude i
neki budući datum u odnosu na datum donoše-
nja odluke, ali ne i neki raniji datum.
Time želimo da naglasimo da, s obzirom na
dileme i pitanja iz prakse, Skupština DOO-a
ne bi mogla da donese odluku o isplati međudi-
videndi članovima koji su imali taj status pre
datuma donošenja iste. Ovakva odluka imala
bi retroaktivno dejstvo i onemogućila nekom
broju članova ostvarivanje prava koja im pri-
padaju po osnovu sticanja udela. Prema tome,
smatramo da odluka Skupštine društva kojom
bi bilo predviđeno da međudividenda za odre-
đenu godinu pripada članovima društva koji su
imali status člana pre dana donošenja odluke
o njenoj isplati, nije u skladu sa Zakonom, osim
ako je to predviđeno osnivačkim aktom DOO-a.
Nema nikakvih smetnji da se odlukom Skupštine
predvidi da pravo na dobit pripada članovima
društva koji taj status imaju na neki datum posle
donošenja odluke Skupštine o raspodeli dobi-
ti. Ako datum nije određen ni osnivačkim aktom
ni odlukom Skupštine, pravo na isplatu dobiti
imaju lica koja imaju status člana na dan dono-
šenja odluke o raspodeli dobiti.
Utvrđivanje privremene dividende po
članovima DOO-a
Na osnovu zakonskih odredaba društvo je u
toku oktobra 2019. godine donelo odluku o is-
plati privremenih dividendi, dakle o akonta-
cionoj isplati na osnovu očekivane dobiti za
2019. godinu. Ostatak dividendi isplatiće se
po utvrđivanju godišnjeg računa za 2018. godinu.
Na primer:
● društvo je utvrdilo masu sredstava za privre-
mene dividende u iznosu od 100.000 dinara;
● u raspodeli učestvuju tri člana društva;
● u skladu sa osnivačkim aktom, raspodela pri-
vremenih dividendi obavlja se srazmerno nji-
hovim udelima u osnovnom kapitalu društva.
Raspodela privremenih dividendi:
Član
društva Iznos udela Učešće
Bruto iznos
privremenih
dividendi
1 2 3 4 (100.000 x 3)
A 40.000 20,0% 20.000
B 60.000 30,0% 30.000
V 100.000 50,0% 50.000
200.000 100,0% 100.000
Prema tome, izdvojena sredstva bruto pri-
vremene dividende raspodeljena su članovi-
ma društva u srazmeri sa njihovim učešćem u
osnovnom kapitalu društva, pri čemu treba pod-
setiti (član 182. Zakona) da DOO može da vrši
isplatu dobiti svojim članovima isključivo u
skladu sa osnivačkim aktom i odredbama Zakona
koje regulišu ograničenja plaćanja.
Na osnovu prethodnih podataka o raspodeli
bruto iznosa privremene dividende i napome-
na o poreskom tretmanu dividendi (porez je 15%
na bruto iznos privremene dividende) obračun
privremenih dividendi za isplatu po svakom
članu društva može da se prikaže na sledeći
način:
Član
društva
Iznos
privremenih
dividendi
Poreska
osnovica
Iznos
poreza
Privremena
dividenda
za isplatu
1 2 3 (100% x 2) 4 (15% x 3) 5 (3 – 4)
A 20.000 20.000 3.000 17.000
B 30.000 30.000 4.500 25.500
V 50.000 50.000 7.500 42.500
100.000 100.000 15.000 85.000
OKTOBAR 2019. ● POSLOVNI SAVETNIK 111
ZARADE
Ograničenja plaćanja članovima DOO-a
Članom 184. Zakona propisano je da se odred-
be člana 275. Zakona o ograničenjima plaćanja
za akcionarska društva shodno primenjuju i na
društvo s ograničenom odgovornošću.
U tom smislu direktor, kao i član Nadzornog
odbora ako je upravljanje društvom dvodomno,
kojem je poznato da je u periodu između kraja
prethodne poslovne godine i dana donošenja
odluke Skupštine o usvajanju godišnjih finan-
sijskih izveštaja imovinsko stanje društva
zbog gubitaka ili smanjenja vrednosti osnovnog
kapitala značajno i ne samo privremeno pogor-
šano, dužan je da o tome obavesti Skupštinu,
koja je po prijemu takvog obaveštenja u obavezi
da iz raspodele dobiti isključi dobit u visini
nastalog smanjenja imovine društva. Ako direk-
tor, odnosno član Nadzornog odbora ne postupi
u skladu sa navedenim, odgovoran je članovima
i poveriocima društva za štetu koja nastane
usled izvršene raspodele dobiti, odnosno is-
plate privremenih dividendi.
U ovakvim situacijama rešenje za nedopušte-
na plaćanja jeste sastavljanje bilansa uspeha za
konkretan broj proteklih meseci od početka go-
dine, iz koga se vide poslovni rezultat i ostva-
rivanje dobiti, kao i bilansa likvidnosti, iz
koga se vidi da li ima sredstava za isplatu pri-
vremenih dividendi za 2019. godinu ili je od
usvajanja finansijskog izveštaja za 2018. godi-
nu do danas došlo do pogoršanja finansijskog
stanja, što onemogućava isplatu privremenih
dividendi.
Prema odredbama člana 185. Zakona, a u vezi
sa odgovornošću za nedopuštena plaćanja, član
društva kome je društvo izvršilo isplate su-
protno navedenim ograničenjima odgovoran je
društvu za povraćaj tih isplata i društvo ne
može da ga oslobodi pomenute obaveze. Povra-
ćaj isplata od savesnog člana društva može da se
zahteva samo ako je to neophodno za podmirenje
zahteva poverilaca društva. Drugi članovi dru-
štva koji su te isplate odobrili putem glasanja
na Skupštini, kao i direktori, odnosno članovi
Nadzornog odbora ako je upravljanje društvom
dvodomno, koji su pomenuta plaćanja odobrili
i koji su znali ili su prema okolnostima slučaja
mogli znati da su ta plaćanja u suprotnosti sa
odredbama Zakona o ograničenjima plaćanja, ne-
ograničeno solidarno su odgovorni društvu za
povraćaj tih isplata i društvo ne može da ih
oslobodi pomenute obaveze.
Pored navedenih lica, neograničeno soli-
darno odgovaraju i drugi direktori, odnosno
članovi Nadzornog odbora, kao i članovi dru-
štva za koje se dokaže da su namerno ili gru-
bom nepažnjom doprineli da društvo izvrši
nedopušteno plaćanje privremenih dividendi.
Zahtev društva svim navedenim licima za po-
vraćaj primljenih sredstava zastareva u roku od
pet godina od dana izvršene isplate, a zahtev
društva članu društva koji je primio isplatu
zastareva u roku od deset godina ako društvo
dokaže da je znao ili morao znati da prima ne-
dopušteno plaćanje.
Isplata privremenih dividendi i
uplata poreza
Isplata privremenih dividendi može da se
izvrši akcionarima i članovima DOO-a – fi-
zičkim licima uplatom na žiro račun, uplatom
na tekući račun ili isplatom u gotovini.
Porez koji se plaća prilikom isplate divi-
dendi predstavlja porez po odbitku, što znači
da je isplatilac privremene dividende, kao po-
reski platac, dužan da:
● za svakog primaoca privremene dividende i
za svaki pojedinačno isplaćeni prihod obraču-
na, obustavi i uplati porez na propisani račun;
● pre isplate privremene dividende podne-
se Poreskoj upravi poresku prijavu na obrascu
PPP-PD.
Prihodi od privremenih dividendi pri-
javljuju se na obrascu PPP-PD, pod OVP 402.
Porez po osnovu privremenih dividendi
plaća se na račun br. 840-4848-37. Na nalogu za
plaćanje poreza navodi se šifra plaćanja 254
i broj odobrenja za plaćanje (BOP) dodeljen
od strane Poreske uprave.
U posebnom slučaju, ako se privremena divi-
denda isplaćuje pravnom licu, na tu dividendu
ne obračunava se i ne plaća porez. PS