Kako bi se izbegle nepravilnosti i pogrešno postupanje poreskih obveznika u slučaju prefakturisanja troškova, neophodno je s dužnom pažnjom ustanoviti da li se prefakturisani troškovi smatraju delom naknade za izvršeni promet dobara i usluga ili je reč o troškovima koji su nastali po nekom drugom osnovu Jedna od čestih dilema sa kojom se susreću PDV obveznici odnosi se na pitanje da li na potraživanje troškova koji su nastali prilikom pružanja određene usluge ili prometa dobara treba obračunati PDV. Kad ne mogu sa sigurnošću da utvrde da li na određene troškove treba da obračunaju PDV, obveznici u želji da „postupe sigurnoˮ ponekad obračunavaju PDV, iako shodno propisima nije postojala predmetna obaveza. Takav odnos poreskih obveznika pogoduje fiskalnim interesima Republike Srbije, jer predmetni poreski obveznik neće iskusiti negativne posledice u eventualnom postupku poreske kontrole, a prihod u državnom budžetu biće viši. Negativni efekat takvog postupanja za poreskog obveznika ogleda se u višoj ceni usluga, što se reflektuje manjom konkurentnošću i padom prometa. Polazeći od toga da niko nije dužan da plati više poreza nego što je to zakonom propisano, radi optimizacije poreskog tereta u ovim situacijama neophodno je pravilno razgraničiti koje potraživanje troškova je oporezivo PDV-om, a koje to nije. Predmet oporezivanja po Zakonu o porezu na dodatu vrednost U cilju pravilnog utvrđivanja PDV tretmana prefakturisanih troškova, neophodno je ustanoviti da li se prefakturisani troškovi smatraju delom naknade za izvršeni promet dobara i usluga ili su u pitanju troškovi koji su nastali po nekom drugom osnovu. Zakonom o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RSˮ, br. 84/04, 86/04 – ispr., 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14 – usklađeni din. izn., 68/14 – dr. zakon, 142/14 i 5/15 – usklađeni din. izn., u daljem tekstu: ZPDV) propisano je da je predmet oporezivanja PDV-om promet dobara i usluga i uvoz dobara u Republiku Srbiju. Promet dobara, u smislu ZPDV-a, jeste prenos prava raspolaganja na telesnim stvarima licu koje tim stvarima može raspolagati kao vlasnik. Promet usluga, iz ugla ZPDV-a, jesu svi poslovi i radnje koji se ne smatraju prometom dobara, a uvoz dobara je svaki unos dobara u carinsko područje Republike Srbije. Iako bi se po osnovu napred navedenog moglo zaključiti da su sve aktivnosti i radnje iz poslovne delatnosti PDV obveznika oporezive PDV-om, bilo po osnovu prometa dobara ili po osnovu prometa usluga, ipak, postoje određene radnje koje se ne smatraju PDV oporezivim prometom. Pre svega, to su aktivnosti koje se odnose na potraživanje
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In