Prilikom dolaska na tržište Republike Srbije veliki broj stranih investitora prvo se odlučuje za osnivanje ogranka. Razlozi zbog kojih se odlučuju upravo za ovaj korak, a tek naknadno za osnivanje zavisnih privrednih društva (tzv. filijala), mogu biti različiti, ali, svakako, među najčešćima su oni poreske prirode Kada dolaze na neko novo tržište, strani investitori ne mogu sa sigurnošću predvideti svoje poslovanje, te se usled ovakvih neizvesnosti, ali i poreskih tereta koje u odnosu na ogranak dodatno opterećuju zavisno privredno društvo, odlučuju za osnivanje ogranka. Prema Zakonu o privrednim društvima („Sl. glasnik RSˮ, br. 36/2011, 99/2011 i 83/2014 – dr. zakon), ogranak stranog privrednog društva jeste njegov izdvojeni organizacioni deo, preko kog to društvo obavlja delatnost u Republici Srbiji u skladu sa zakonom. Ogranak stranog pravnog lica nema svojstvo pravnog lica i u pravnom prometu istupa u ime i za račun nerezidentnog matičnog privrednog društva, koje neograničeno odgovara za obaveze svog ogranka koje u njegovom poslovanju nastanu prema trećim licima. Ogranak stranog pravnog lica osniva se odlukom o obrazovanju ogranka stranog pravnog lica koja, shodno Zakonu o privrednim društvima, obavezno sadrži sledeće elemente: 1) naziv i adresu ogranka; 2) pretežnu delatnost ogranka; 3) lično ime, odnosno poslovno ime, zastupnika ogranka i obim ovlašćenja zastupnika; 4) naziv i sedište registra u kojem je osnivač ogranka registrovan; 5) naziv, pravnu formu i sedište osnivača ogranka; 6) matični/registarski broj osnivača ogranka; 7) lično ime, odnosno poslovno ime, zastupnika osnivača ogranka; 8) podatak o registrovanom kapitalu osnivača, ako se prema pravu države u kojoj je registrovan osnivač takav podatak registruje. U skladu s propisima koji regulišu postupak registracije, neophodno je, takođe, registrovati i eventualne promene svih gore označenih podataka, kao i finansijske izveštaje osnivača koji su sastavljeni, podvrgnuti reviziji i obelodanjeni, na osnovu prava države po kojem osnivač ima tu obavezu, kao i prestanak ogranka. Prema Zakonu o spoljnotrgovinskom poslovanju („Sl. glasnik RSˮ, br. 36/2009, 36/2011 – dr. zakon i 88/2011), domaće lice je i ogranak stranog pravnog lica ukoliko je registrovan u Republici Srbiji. Dalje, u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju („Sl. glasnik RSˮ, br. 62/2006, 31/2011 i 119/2012), ogranak stranog pravnog lica ima status rezidenta. Odredbe Zakona o računovodstvu („Sl. glasnik RSˮ, br. 62/2013) primenjuju se, između ostalog, i na ogranak stranog pravnog lica koji obavlja privrednu delatnost u Republici Srbiji. Sledstveno tome, ogranak stranog pravnog lica dužan je da vodi poslovne knjige i sastavlja finansijske izveštaje u skladu s računovodstvenim propisima
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In