Pojedinačna poreska prijava samo je još jedna u nizu novina koje je uvela Poreska uprava s konačnim ciljem da podstakne digitalizaciju i rad e-uprave kao savremenog načina poslovanja i komunikacije s poreskim obveznicima Izmenama člana 41. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RSˮ, br. 80/2002, 84/2002 – ispr., 23/2003 – ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 – dr. zakon, 62/2006 – dr. zakon, 63/2006 – ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 – dr. zakon, 53/2010, 101/2011, 2/2012 – ispr., 93/2012, 47/2013 i 108/2013, u daljem tekstu: Zakon), kao i Pravilnikom o poreskoj prijavi za porez po odbitku („Sl. glasnik RSˮ, br. 74/2013, 118/2013, 66/2014 i 71/2014 – ispr., u daljem tekstu: Pravilnik), od marta 2014. godine uvedena je puna primena pojedinačne poreske prijave za poreze i doprinose koji se plaćaju po odbitku. Prelazni period, koji je trajao tokom januara i februara 2014. godine, služio je kako bi se poreski obveznici na što bolji način pripremili za punu primenu pomenutih novina. Primena pomenute prijave regulisana je odredbama člana 41. Zakona, kao i Pravilnikom. Osim toga, dodatna pojašnjenja u vezi s primenom pomenute prijave regulisana su i Korisničkim uputstvom za primenu pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitku (u daljem tekstu: Korisničko uputstvo). Pojedinačna poreska prijava (PPP-PD prijava) koncipirana je na takav način da sadrži podatke o obračunatim porezima i doprinosima od strane jednog poreskog obveznika za sve primaoce prihoda. Osim što se može posmatrati na ovaj način, zbirno, PPP-PD prijava se može posmatrati i pojedinačno, na nivou svakog primaoca prihoda ponaosob. To znači da prijava za svakog primaoca prihoda sadrži informacije poput: iznosa obračunatih poreza i doprinosa, ukupan broj radnih dana provedenih na radnom mestu, prebivalište primaoca prihoda i sl. Ovako strukturirana PPP-PD prijava omogućiće poreskim organima da ubuduće zamene i druge postojeće prijave, poput M-4 i M-4K, čime bi dodatno rasteretili poreske obveznike. Podnošenje, kao i svaka dalja izmena poreske prijave, vrši se elektronskim putem preko internet stranice Poreske uprave, uz korišćenje elektronskog sertifikata, izdatog od strane jednog od ovlašćenih sertifikacionih tela u Republici Srbiji. Struktura poreske prijave Pojedinačna poreska prijava sastoji se iz 3 dela: 1) opšti podaci o poreskoj prijavi; 2) podaci o poslodavcu/isplatiocu prihoda; 3) podaci o prihodima/fizičkim licima i vrstama prihoda. Prvi deo prijave sadrži polja sa opštim informacijama o poreskoj prijavi, poput vrste prijave, obračunskog perioda na koji se odnosi, datuma nastanka poreske obaveze, datuma plaćanja, itd. Drugi deo prijave sadrži polja
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In