Poreski tretman usluga obrazovanja detaljno je prikazan u broju 6/2017, pri čemu su tada pomenute i učeničke zadruge koje posluju u okviru sistema osnovnog i srednjeg obrazovanja, ali, sa poreskog aspekta, one ipak nemaju tretman obrazovne institucije. Imajući u vidu da je donet i Pravilnik o školskim zadrugama („Sl. glasnik RS”, broj 31/2018), koji je stupio na snagu 5. maja 2018. godine, kojim je bliže uređena sadržina osnivačkog akta, sticanje i prestanak statusa zadrugara, upravljanje i način rada učeničke zadruge, u ovom tekstu pojašnjeni su poreski aspekti njihovog poslovanja. Osnivanje i delatnost učeničkih zadruga Osnivanje i rad zadruga uopšte uređeni su Zakonom o zadrugama („Sl. glasnik RS”, broj 112/2015), čijim je članom 10. stav 2. propisano da se obrazovanje i rad učeničkih zadruga uređuje propisima iz oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja. Shodno tome, Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju i Zakon o srednjem obrazovanju i vaspitanju propisuju da škola može da osnuje učeničku zadrugu radi razvoja pozitivnog odnosa učenika prema radu, profesionalne orijentacije, povezivanja nastave sa svetom rada, kao i razvoja pozitivnog odnosa prema timskom radu. Navedenim članovima propisano je da se rad učeničke zadruge uređuje statutom škole i pravilima za rad zadruge, u skladu sa zakonom, pa škola može da pruža usluge i da prodaje proizvode nastale kao rezultat rada u učeničkoj zadruzi, kao i školski pribor i opremu. Sredstva stečena radom učeničke zadruge koriste se za proširenje materijalne osnove rada učeničke zadruge, ekskurzije, ishranu učenika, nagrade članovima zadruga, unapređivanje obrazovnovaspitnog rada u školi i u druge svrhe u skladu sa aktima kojima se uređuje rad učeničke zadruge. Članom 2. Pravilnika o učeničkim zadrugama (u daljem tekstu: Pravilnik) propisano je da škola može da osnuje učeničku zadrugu u cilju podsticanja razvijanja pozitivnog odnosa učenika prema radu i profesionalne orijentacije, povezivanja nastave sa svetom rada, razvijanja svesti o odgovornosti za preuzete obaveze, kao i razvoja pozitivnog odnosa prema timskom radu i preduzetništvu. Stavom 2. istog člana propisano je da je učenička zadruga samostalno pravno lice koje osniva škola i upisuje se u registar koji vodi organ nadležan za poslove registracije zadruga. Prema odredbama člana 3. Pravilnika, zadrugari su fizička lica koja čine članove učeničke zadruge. Zadrugari su lica zaposlena u školi koja osniva učeničku zadrugu, učenici škole koja osniva učeničku zadrugu i roditelji, odnosno drugi zakonski zastupnici učenika koji su članovi učeničke zadruga, a direktor škole koja osniva učeničku zadrugu obavezan je član učeničke zadruge. Učenička zadruga ima
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In