Da bi pospešila poslovanje, pravna lica, pre svega veletrgovci, odobravaju razne vrste prodajnih podsticaja svojim kupcima, a najčešće odobravani popusti su rabat i kasa skonto.

Vrste popusta

Rabat je popust koji se najčešće odobrava na količinu kupljene robe, a često se javlja i kao sezonski rabat. Obračunava se u procentu na prodajnu vrednost robe. Dovodi do smanjenja poreske osnovice u fakturi, koja se smanjuje za iznos odobrenog rabata. Kada se govori o rabatu, najčešće je iskazan kao:

– rabat – odobren i iskazan u fakturi i

– naknadno odobreni rabat.

Kasa skonto je popust koji dobavljač odobrava kupcu kada kupac robu plati u roku naznačenom u fakturi. Kasa skonto se obračunava procentualno u odnosu na fakturnu vrednost robe. Ukoliko kupac u roku ne plati obavezu iskazanu u fakturi (što se vidi u izvodu banke), ne može da iskoristi pravo na kasa skonto. Iskorišćeni kasa skonto knjiži se samo kada se iskoristi. Iskorišćeni kasa skonto knjiži se u knjigovodstvu kupca i u knjigovodstvu dobavljača.

Odobren i iskorišćen kasa skonto
u knjigovodstvu dobavljača dovodi do:

·                    smanjenja potraživanja od kupaca,

·                    povećanja rashoda (grupa 56);

u knjigovodstvu kupca dovodi do:

·                    smanjenja obaveza prema dobavljačima,

·                    povećanja prihoda (grupa 66).

 

Primeri računovodstvenog evidentiranja

Primer 1: Količinski rabat odobren u fakturi

Pravno lice „Alfa” ugovorilo je sa pravnim licem „Beta” da za 150 i više kupljenih jedinica (komada) ostvaruje 4% rabata. Pravno lice „Beta” poručilo je 200 jedinica (komada) robe.

Pravno lice „Alfa” odobrilo je rabat pravnom licu „Beta” za isporučenu količinu robe po fakturi br. 10/2018.

Red.
br.
Opis Iznos
1. Prodajna vrednost robe 800.000
2. Obračunat rabat (1 x 4%) 32.000
3. Osnovica za PDV (1 – 2) 768.000
4. PDV po stopi od 20% (3 x 20%) 153.600
5. Za uplatu (3 + 4) 921.600

 

Knjiženje:

Red. br. Konto OPIS Iznos
duguje potražuje duguje potražuje
1 2 3 4 5 6
1) 204 Kupci u zemlji 921.600
470 Obaveze za PDV po izdatim fakturama po opštoj stopi (osim primljenih avansa) 153.600
604 Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu 768.000
 – za prodatu robu kupcu
2) 132 Roba u prometu na veliko (32.000)
139 Razlika u ceni robe u prometu na veliko (32.000)
 – za odobren popust kupcu (količinski rabat)
3) 501 Nabavna vrednost prodate robe 768.000
132 Roba u prometu na veliko 768.000
 – nabavna vrednost prodate robe

 

Za iznos odobrenog količinskog rabata, koji je iskazan u fakturi, umanjuje se ostvarena razlika u ceni, pa prema tome i osnovica za PDV.

   Primer 2: Naknadno odobreni superrabat

Privredno društvo – prodavac, obveznik PDV-a, odobrava privrednom društvu – kupcu, obvezniku PDV-a, superrabat za isporučenu robu za mart mesec 2018. godine. O tome prodavac dostavlja kupcu knjižno odobrenje 7. maja 2018. godine, uz obračun superrabata. U vezi sa dobijenim knjižnim odobrenjem kupac dostavlja prodavcu potvrdu o umanjenju prenetog PDV-a, a prodavac dostavlja kupcu knjižno odobrenje 7. maja 2018. godine. Naknadno odobren superrabat iznosi 2% od bruto prodajne vrednosti robe.

Obračun superrabata je sledeći:

Red.
br.
Opis Iznos
1. Prodajna vrednost robe 216.000
2. Obračunat superrabat (1 x 2%) 4.320
3. Svega za uplatu (1 – 2) 211.680
4. PDV po stopi od 20% (3 x 16,67%) 35.287
5. Osnovica za PDV (3 – 4) 176.393
6. Razlika PDV-a po odobrenom superrabatu (36.000 – 35.287) 713

 

Knjiženje naknadno odobrenog superrabata:

a) kod prodavca:

Red. br. Konto OPIS Iznos
duguje potražuje duguje potražuje
1 2 3 4 5 6
1) 204 Kupci u zemlji (4.320)
(470) Obaveze za porez na dodatu vrednost po izdatim fakturama po opštoj stopi (osim primljenih avansa) (713)
(604) Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu (3.607)
 – za naknadno odobreni superrabat

 

b) kod kupca:

Red. br. Konto OPIS Iznos
duguje potražuje duguje potražuje
1 2 3 4 5 6
1) (270) Porez na dodatu vrednost u primljenim fakturama po opštoj stopi (osim plaćenih avansa) (713)
(501) Nabavna vrednost prodate robe  (3.607)
(435) Dobavljači u zemlji (4.320)
 – za dobijeno knjižno odobrenje

 

Primer 3: Kasa skonto

1) Privredno društvo je nabavilo robu od dobavljača, obveznika PDV-a, u iznosu od 200.000 dinara, plus obračunati PDV po opštoj stopi od 20%, što iznosi 40.000 dinara. Rok plaćanja je 60 dana, a ukoliko se plati u roku od 20 dana, odobrava se kasa skonto u iznosu od 2%.

2) Kupac je u roku od 20 dana od prijema fakture uplatio iznos fakturisane naknade umanjene za kasa skonto.

a) Knjiženje kod kupca

Red. br. Konto OPIS Iznos
duguje potražuje duguje potražuje
1 2 3 4 5 6
1) 501 Nabavna vrednost prodate robe 200.000
270 Porez na dodatu vrednost u primljenim fakturama po opštoj stopi (osim plaćenih avansa) 40.000
435 Dobavljači u zemlji 240.000
 – po primljenoj fakturi
2) 435 Dobavljači u zemlji 240.000
(270) Porez na dodatu vrednost u primljenim fakturama po opštoj stopi (osim plaćenih avansa) (800)
241 Tekući (poslovni) računi 235.200
669 Ostali finansijski prihodi (kasa skonto) 4.000
 – za plaćanje obaveze prema dobavljačima umanjene za iskorišćeni kasa skonto

 

b) Knjiženje kod prodavca

Red. br. Konto OPIS Iznos
duguje potražuje duguje potražuje
1 2 3 4 5 6
1) 204 Kupci u zemlji 240.000
470 Obaveze za porez na dodatu vrednost po izdatim fakturama po opštoj stopi (osim primljenih avansa) 40.000
604 Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu 200.000
 – po primljenoj fakturi
1a) 501 Nabavna vrednost prodate robe 200.000
132 Roba u prometu na veliko 200.000
 – za nabavnu vrednost prodate robe
2) 569 Ostali finansijski rashodi 4.000
241 Tekući (poslovni) računi 235.200
(470) Obaveze za porez na dodatu vrednost po izdatim fakturama po opštoj stopi (osim primljenih avansa) (800)
204 Kupci u zemlji 240.000
 – za naplatu potraživanja i kasa skonto

 

Poreski tretman naknadno izmenjene osnovice

Odredbom člana 21. stav 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS”, br. 84/2004… i 30/2018 – u daljem tekstu: Zakon o PDV-u) propisano je da, ako se osnovica naknadno smanji, obveznik koji je izvršio promet dobara i usluga može da izmeni iznos PDV-a samo ako obveznik kome je izvršen promet dobara i usluga ispravi odbitak prethodnog PDV-a i ako o tome pismeno obavesti isporučioca dobara i usluga.

Prema odredbi člana 15. Pravilnika o određivanju slučajeva u kojima nema obaveze izdavanja računa i o računima kod kojih se mogu izostaviti pojedini podaci („Sl. glasnik RS”, br. 123/2012 i 86/2015), kada se posle izvršenog prometa dobara i usluga promeni naknada za taj promet, obveznik PDV-a izdaje dokument o povećanju ili smanjenju naknade, odnosno dokument o povećanju ili smanjenju osnovice, koji naročito sadrži podatke o:

1) nazivu, adresi i PIB-u izdavaoca dokumenta;

2) mestu i datumu izdavanja i rednom broju dokumenta;

3) nazivu, adresi i PIB-u primaoca dokumenta;

4) iznosu za koji je smanjena odnosno povećana osnovica za obračunavanje PDV-a, poreskoj stopi i iznosu za koji je smanjen odnosno povećan iznos obračunatog PDV-a – u slučaju oporezivog prometa za koji je obveznik PDV-a – izdavalac dokumenta poreski dužnik u skladu sa Zakonom o PDV-u;

5) iznosu za koji je smanjena odnosno povećana naknada, bez PDV-a – u slučaju oporezivog prometa za koji obveznik PDV-a – izdavalac dokumenta nije poreski dužnik u skladu sa Zakonom o PDV-u;

6) iznosu za koji je smanjena odnosno povećana naknada za promet dobara i usluga – u slučaju prometa koji je oslobođen PDV-a i prometa koji ne podleže oporezivanju, a za koji se izdaje račun u skladu sa ovim pravilnikom;

7) napomenu da se za promet dobara i usluga primenjuje sistem naplate u skladu sa Zakonom o PDV-u – u slučaju kada se za taj promet primenjuje sistem naplate;

8) broju i datumu izdavanja računa za izvršeni promet dobara i usluga.

Dokument o smanjenju osnovice za obračunavanje PDV-a (npr. knjižno odobrenje) izdaje se samo ako je naknadno (dakle nakon izvršenog prometa) došlo do smanjenja osnovice za obračunavanje PDV-a.