Prilikom korišćenja dela neiskorišćenog poreskog kredita iz proteklih deset godina, pravna lica – poreski obveznici suočeni su sa nejasnom odredbom člana 48. i člana 48a Zakona o porezu da dobit pravnih lica   Izmenom Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RSˮ, br. 25/01, 80/02, 43/03, 84/04, 18/10 i 101/11 i 108/13, u daljem tekstu: Zakon) uveden je novi član 48a – poreski kredit za ulaganja u osnovna sredstva u određene delatnosti. Zakon se primenjuje na pravna lica i preduzetnike. Član 48a zakona uveden je za sastavljenje poreske prijave za 2004. godinu, a ukinut je izmenom Zakona za utvrđivanje poreza na dobit za 2013. godinu.   Za korišćenje poreskog kredita po osnovu ulaganja u osnovna sredstva u određene delatnosti uveden je Obrazac PK 1 koji čini sastavni deo poreske prijave PDP. Obrazac PK 1 uveden je za sastavljanje poreske prijave za 2004. godinu, a imao je 5 rednih brojeva. Ovim obrascem dokazivao se obračun korišćenja poreskog kredita od 2004. do 2009. godine. Od 2010. do 2012. godine uveden je novi obrazac PK 1 koji je imao 13. rednih brojeva. Bez obzira na ukidanje člana 48a Zakona, obrazac PK 1 ostaje i dalje u upotrebi do sastavljanje poreske prijave PDP za 2022. godinu budući da je u članu 48a (i delu člana 48. iz kojeg se preuzima deo člana) Zakona predviđena mogućnost korišćenja neiskorišćenog dela poreskog kredita i u narednih 10 godina.   Tema ovog teksta jeste način korišćenja preostalog dela neiskorišćenog poreskog kredita po osnovu ulaganja u osnovna sredstva u određene delatnosti u skladu sa članom 48a (48) Zakona za 2015. i narednih sedam godina.   Član 48a Zakona Zakon o porezu na dobit pravnih lica objavljen je u „Sl. glasniku RSˮ, br. 25/2001, 80/2002, 43/2003 kojim je usvojen član 48a Zakona. Izuzetno od člana 48. st. 1. i 2. ovog Zakona, obvezniku se priznaje pravo na poreski kredit iz tog člana u visini od 80% ulaganja izvršenog u toj godini u osnovna sredstva u sopstvenom vlasništvu za obavljanje delatnosti, pod uslovom da je u skladu sa zakonom kojim se uređuje klasifikacija delatnosti i registar jedinica razvrstavanja, razvrstan prema delatnosti koju pretežno obavlja u jednu od sledećih delatnosti: 01 – poljoprivreda; 05 – ribarstvo; 17 – proizvodnja tekstilnih prediva i tkanina; 18 – proizvodnja odevnih predmeta, dorada i bojenje krzna; 19 – prerada kože i proizvodnja predmeta od kože; 27 – proizvodnja osnovnih metala; 28 – proizvodnja standardnih
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In