Vlada Republike Srbije na sednici održanoj 31. oktobra 2019. godine utvrdila je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji i uputila ga Narodnoj skupštini Republike Srbije na razmatranje i usvajanje.

U članu 178. ZPPPA-a predložena je izmena kojom se propisuje da poreski obveznik – pravno lice ili preduzetnik koji, pored poreske prijave, i u poreskom bilansu navede netačne podatke, što je za posledicu imalo ili moglo da ima utvrđivanje manjeg iznosa poreza, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom u visini od 30% razlike između iznosa poreza koji je utvrđen ili je trebalo da bude utvrđen u skladu sa zakonom i iznosa poreza koji je utvrđen ili je trebalo da bude utvrđen prema podacima iz poreske prijave.

Prema trenutno važećim odredbama člana 178. ZPPPA-a, ne postoji pravni osnov za pokretanje prekršajnog postupka i sankcionisanje poreskog obveznika koji je u poreskom bilansu dao netačne podatke.

Skrećemo pažnju na to da je stavovima 3. i 4.  člana 178. ZPPPA-a propisano da je najniža kazna za ovaj prekršaj:

  • 200.000 dinara za pravno lice (i od 10.000 do 100.000 dinara za odgovorno lice u tom pravnom licu), odnosno
  • 100.000 dinara za preduzetnika.

Čak i ako je „neprikazana” razlika niža od 5% iznosa koji je utvrđen, poreski obveznik:

  • pravno lice kazniće se novčanom kaznom u visini od 100.000 dinara (i 10.000 dinara za odgovorno lice u tom pravnom licu), a
  • preduzetnik kazniće se novčanom kaznom u visini od 50.000 dinara (stav 5. člana 178. ZPPPA-a).
Kazna

Na primer, pravnom licu (ili preduzetniku) je inspektor u postupku kontrole utvrdio da je nepravilno iskazalo podatke u poreskom bilansu za 2019. godinu. Zbog toga je obračunalo i platilo 30.000 dinara manje poreza na dobit za tu godinu. Znači, umesto 630.000 dinara poreza, platilo je 600.000 dinara poreza.

Poreska uprava je donela rešenjem kojim je tom obvezniku naloženo da plati taj iznos od 30.000 dinara u roku od 15 dana.

S obzirom na predloženu izmenu u članu 178. ZPPPA, inspektor će pokrenuti prekršajni postupak i sankcionisati ovog obveznika i kaznom od 100.000 dinara. Kazna je ovolika jer je utvrđena razlika od 30.000 dinara manja od 5% od iznosa utvrđenog poreza od 630.000 dinara. Da je razlika bila veća, minimalna kazna bi bila 200.000 dinara.