Novim poreskim olakšicama poslodavci se ohrabruju da u znatno većoj meri investiraju u nova radna mesta, te da to čine kroz legalne tokove. Pogledajmo kako se ovi podsticaji ostvaruju u praksi Narodna Skupština Republike Srbije je krajem maja 2014. godine usvojila Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana, odnosno Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, koji su objavljeni u „Sl. glasniku RSˮ, br. 57/2014, a predmetne izmene su u primeni od 1. jula 2014. Izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana (u daljem tekstu: ZPDG), odnosno Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (u daljem tekstu: Zakon o doprinosima), sistem olakšica za više kategorija lica zamenjen je jedinstvenom merom, koja se primenjuje nezavisno od starosne granice i radnog iskustva novozaposlenih, s tim da odredbe o podsticajima za zapošljavanje osoba sa invaliditetom nisu menjane. Cilj navedene mere je podsticanje legalnog zapošljavanja, odnosno suzbijanje „rada na crnoˮ, a sve to u sklopu borbe protiv sive ekonomije. Naime, u skladu sa članom 21v ZPDG-a i članom 45. Zakona o doprinosima, poslodavac koji zaposli novo lice ima pravo na povraćaj dela plaćenog poreza na zaradu i dela plaćenih doprinosa za obavezno socijalno osiguranje (na teret zaposlenog i na teret poslodavca) po osnovu zarade za novozaposleno lice, isplaćene zaključno sa 30. junom 2016. Shodno tome, a budući da se ova olakšica primenjuje od 1. jula 2014, primena je ograničena na period od dve godine (1. 7. 2014. – 30. 6. 2016). Uslovi za povraćaj Uslovi koji se tiču poslodavca Poslodavac ima pravo na povraćaj ako je zasnivanjem radnog odnosa s novozaposlenim licem povećao broj zaposlenih u odnosu na broj od 31. marta 2014. ili je povećao broj zaposlenih u odnosu na dan osnivanja, ako je osnovan posle 31. marta 2014. S druge strane, poslodavac koji za određeno lice koristi bilo koju vrstu podsticaja na osnovu radnog odnosa ne može primenjivati navedenu olakšicu propisanu odredbama ZPDG-a i Zakona o doprinosima. Osim toga, predmetnu olakšicu ne mogu koristiti ni državni organi i organizacije, nezavisne agencije, javne službe i javna preduzeća, kao ni drugi direktni i indirektni budžetski korisnici. Na kraju, da bi poslodavac ostvario pravo na predmetnu olakšicu, potrebno je i da je, u skladu s Pravilnikom o poreskoj prijavi za porez po odbitku, podneo poresku prijavu PPP-PD u kojoj je iskazao zaradu, odnosno naknadu zarade novozaposlenog lica i platio sve pripadajuće obaveze za porez
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In