Pravno shvatanje o ništavosti pravnog posla kompenzacije u uslovima blokade računa učesnika Poslednjih petnaest godina, odnosno od početka primene Zakona o platnom prometu („Sl. list SRJ”, br. 3/2002, 5/2003, „Sl. glasnik RS”, br. 43/2004, 62/2006, 111/09 – dr. zakon i 31/2011), u našoj pravnoj praksi prisutno je stanovište, uključujući i više mišljenja Ministarstva finansija, da pravna lica i preduzetnici koji su u blokadi ne mogu da izmiruju međusobne dospele novčane obaveze kompenzacijom. Ovakvo shvatanje zasnivalo se na tumačenju odredaba člana 46. stav 3. Zakona o platnom prometu, koji je bio u primeni do 1. oktobra 2015. godine, odnosno od početka primene Zakona o platnim uslugama („Sl. glasnik RS”, br. 139/2014). Odredbama člana 46. stav 3. Zakona o platnom prometu bilo je propisano da pravna i fizička lica koja obavljaju delatnost, međusobne novčane obaveze ne mogu da izmiruju ugovaranjem promene poverioca odnosno dužnika u određenom obligacionom odnosu (asignacija, cesija,  pristupanje dugu, preuzimanje duga, ustupanje duga i dr.), prebijanjem (kompenzacija) i na drugi način u skladu sa Zakonom, ako su njihovi računi u trenutku plaćanja blokirani radi izvršenja prinudne naplate, osim ako drukčije nije utvrđeno zakonom kojim se uređuje poreski postupak. Prestankom primene Zakona o platnom prometu 1. oktobra 2015. godine, materija izmirivanja novčanih obaveza zamenom dužnika odnosno poverioca u određenom obligacionom odnosu, kompenzacijom i na drugi način u skladu sa zakonom, u uslovima blokade računa, uređena je Zakonom o obavljanju plaćanja pravnih lica, preduzetnika i fizičkih lica koja ne obavljaju delatnost („Sl. glasnik RS”, broj 68/2015 – u daljem tekstu: Zakon o obavljanju plaćanja). Ovaj zakon je u članu 5. stav 1. propisao da pravna lica i preduzetnici međusobne novčane obaveze mogu da izmiruju i ugovaranjem promene poverilaca, odnosno dužnika u određenom obligacionom odnosu (asignacija, cesija, pristupanje dugu, preuzimanje duga, ustupanje duga i dr.), prebijanjem (kompenzacija) i na drugi način u skladu sa Zakonom, a u članu 5. stav 2. da pravna lica i preduzetnici ne mogu da izmiruju novčane obaveze na način iz stava 1. ovog člana, ukoliko su njihovi račinu u trenutku plaćanja blokirani radi izvršenja prinudne naplate, osim ako drukčije nije utvrđeno zakonom kojim se uređuje poreski postupak. Odredbama člana 5. Zakona o obavljanju plaćanja preuzeta je regulativa iz člana 46. Zakona o platnom prometu, čime je u našoj pravnoj praksi i posle 1. oktobra 2015. godine ostalo na snazi pravno shvatanje da izmirivanje novčanih obaveza kompenzacijom u uslovima blokade računa u momentu plaćanja nije moguće, osim ako
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In