U zavisnosti od toga da li svoj prvi stan kupuju u novogradnji ili starogradnji, fizička lica imaju pravo na povraćaj poreza na dodatu vrednost, odnosno na oslobođenje od plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava. Saznajmo kako to funkcioniše u praksi i koje je uslove potrebno zadovoljiti Kupovina nekretnine sa sobom donosi dodatne troškove u vidu plaćanja određenih poreza koji su propisani zakonima. Pod određenim uslovima, u skladu sa zakonom, kupac može biti oslobođen plaćanja poreza, odnosno ostvariti pravo na njegov povraćaj. Pre kupovine određene nekretnine neophodno je da se kupac bliže upozna sa ovom oblašću budući da porezi mogu predstavljati značajan trošak prilikom kupovine nekretnine. Upravo zbog toga od suštinske je važnosti da i poreske implikacije predmetne transakcije budu obuhvaćene kalkulacijom i budžetom koji je namenjen za kupovinu određene nepokretnosti. Kada se govori o ovoj temi, pre svega je važno istaći razliku između povraćaja poreza i poreskog oslobođenja. Razlika između povraćaja poreza na dodatu vrednost (u daljem tekstu: PDV) i oslobođenja od poreza na prenos apsolutnih prava (u daljem tekstu: PPAP) kupcima prvog stana najpre se sastoji u tome što se PDV prvo uplaćuje u korist Poreske uprave, a zatim vraća, dok se od poreza na prenos apsolutnih prava lice oslobađa, bez prethodnog plaćanja poreza. Osim toga, važno je podvući i činjenicu da se pravo na povraćaj PDV-a može ostvariti jedino za prvi prenos novoizgrađenog objekta, dok je oslobođenje od PPAP-a moguće jedino kod prometa objekata koji su već jednom bili predmet prenosa. Iz navedenog nedvosmisleno proizlazi da isti promet ne može biti kumulativno oporezovan i PDV-om i PPAP-om; ova dva poreza međusobno se isključuju. Na ovom mestu podsećamo da se promet nepokretnosti oporezuje posebnom stopom PDV-a od 10%, dok stopa PPAP-a iznosi 2,5%. Oslobođenje od plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava za kupca prvog stana Odredbom člana 23. st. 1. tač. 1), a u vezi sa članom 2. st. 1. tač. 1) Zakona o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS”, br. 26/2001, „Sl. list SRJ”, br. 42/2002 i „Sl. glasnik RS”, br. 80/2002, 80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 i 47/2013, u daljem tekstu: Zakon) propisano je da se porez na prenos apsolutnih prava plaća kod prenosa uz naknadu prava svojine na nepokretnosti. Nepokretnostima se, u smislu Zakona, smatraju zemljište (građevinsko, poljoprivredno, šumsko i drugo), stambene, poslovne i druge zgrade, stanovi, poslovne prostorije, garaže i drugi građevinski objekti (nadzemni i podzemni), odnosno njihovi delovi. PRIMER: Kupac je
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In