U članku je obrađena tematika utvrđivanja poreza, pri čemu je poseban akcenat stavljen na metode procene poreske osnovice i evidentiranje iznosa poreske obaveze od strane Poreske uprave. View Fullscreen SEPTEMBAR 2019. ● POSLOVNI SAVETNIK 97 POREZI Dipl. ekon. Stojanka Tošić Primena Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji – utvrđivanje poreza U članku je obrađena tematika utvrđivanja poreza, pri čemu je poseban akcenat stavljen na metode procene poreske osnovice i evidentiranje iznosa poreske obaveze od strane Poreske uprave. Uvod Poreske obaveze mogu biti utvrđene samo- oporezivanjem (utvrđivanje poreza obavlja obveznik sam) ili od strane Poreske uprave – donošenjem poreskog rešenja u postupku kontro- le, odnosno u slučajevima kada je zakon propisao obavezu donošenja rešenja, bez obzira na to da li je predviđeno samooporezivanje. Poreska uprava je organ pri Ministarstvu finansija čija je nadležnost utvrđivanje pore- za. Poreske obaveze se utvrđuju izdavanjem po- reskog upravnog akta (rešenja) kojim se utvrđuje postojanje pojedinačne poreske obaveze određe- nom poreskom obvezniku primenom propisanih poreskih stopa na poznatu poresku osnovicu. U dispozitivu rešenja nalaže se poreskom obve- zniku da porez plati po dospeću na propisane uplatne račune javnih prihoda. Rešenjem mogu biti naložena i sporedna poreska davanja, koja čine troškovi postupka prinudne naplate i ka- mata. Poresko rešenje je rezultat izvršene kon- trole poslovanja poreskog obveznika. Na osnovu izvršenog uvida u knjigovodstvene evidencije i poređenjem sa podacima u podnesenim poreskim prijavama konstatuju se eventualne nepravilno- sti. Poreski organ u toku postupka koristi sve raspoložive podatke: iz internih evidencija i poslovnih knjiga, iz javnih evidencija ili iz evidencija drugih organa (carina, sudova, mi- nistarstava, Agencije za privredne registre, javnih beležnika i sl.). Pre okončanja postupka lice koje vodi postu- pak uzeće pismenu izjavu od odgovornog lica iz društva u kome vrši kontrolu u vezi sa okol- nostima i nepravilnostima utvrđenim u po- stupku kontrole, odnosno u vezi sa utvrđenom poreskom obavezom. Stranci mora da se pruži prilika da se izjasni o činjenicama koje su od značaja za odlučivanje u upravnoj stvari shodno čl. 11. Zakona o opštem upravnom postupku („Sl. glasnik RS”, br. 18/2016 – dalje: ZUP). Bez pret- hodnog izjašnjavanja stranke može da se odluči samo kada je to zakonom dozvoljeno. Izuzetno, rešenje u poreskom postupku Po- reska uprava može da donese neposrednim odlučivanjem kada su osnov za utvrđivanje poreza evidencije drugih nadležnih organa, bez prethodnog izjašnjenja stranke. Takođe, ukoliko poreski obveznik ne podnese pore- sku prijavu, Poreska uprava donosi rešenje o utvrđivanju poreza bez
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In