Уводне напомене

У наставку текста уследиће објашњење на који начин буџетска инспекција врши инспекцијску контролу подношења финансијских извештаја са аспекта примене Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – испр., 108/13, 142/14, 68/15 – др. закони, 103/15, 99/16 и 113/17 – у даљем тексту: Закон) и подзаконских аката.

Важно је овде подсетити на то да буџетска инспекција врши инспекцијску контролу примене Закона у области материјално-финансијског пословања и наменског и законитог коришћења средстава буџетских средстава, организација, предузећа, правних лица и других субјеката који по било ком основу користе јавна средства. Поступак инспекцијске контроле врши се прегледом пословних књига, извештаја, евиденција и друге документације контролисаног субјекта, како би се утврдило да ли је приликом обављања своје делатности субјект контроле наменски и законито трошио средства.

Буџетска инспекција у свом раду прати спровођење и следећих прописа:

– Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем („Сл. гласник РС”, број 16/16, 49/16, 107/16, 46/17, 114/17),

– Правилника о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова („Сл. гласник РС”, број 18/2015 – у даљем тексту: Правилник) и

– Уредбе о буџетском рачуноводству („Сл. гласник РС”, бр. 125/2003 и 12/2006 – у даљем тексту: Уредба).

На основу података из рачуноводствених евиденција састављају се финансијски извештаји корисника буџетских средстава. Финансијски извештаји се припремају на принципима готовинске основе, у складу са чланом 5. став 3. Уредбе, а достављају се на прописаним обрасцима утврђеним Правилником.

Одредбама члана 78. став 1. Закона прописан је календар за подношење финансијских извештаја, односно поступак припреме, састављања и подношења завршних рачуна буџета Републике Србије, буџета локалне власти и организација за обавезно социјално осигурање, с тим да ови рокови представљају крајње рокове у календару за подношење годишњих финансијских извештаја и других аката. Такође, одредбама члана 79. Закона прописан


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се
 Запамти ме