Накнадни догађаји или догађаји после датума биланса стања јесу повољни или неповољни догађаји који настају између 31. децембра и датума када су финансијски извештаји одобрени за објављивање.

Сва три оквира рачуноводственог финансијског извештавања на исти начин деле односно разликују накнадне догађаје, и то:

– корективне догађаје после извештајног периода и

– некорективне догађаје после извештајног периода.

1. КОРЕКТИВНИ ДОГАЂАЈИ ПОСЛЕ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

Корективни догађаји су догађаји који пружају доказ о околностима које су постојале на крају извештајног периода. Када настану корективни догађаји, друштво је у обавези да изврши корекцију износа исказаних у финансијским извештајима текућег периода, односно исказаних под 31. 12. 2017. године.

Примери корективних догађаја који настају после извештајног периода, а захтевају корекцију позиција у финансијским извештајима са стањем на 31. 12, јесу:

– наплата потраживања од купаца после дана биланса за које је на дан биланса извршена исправка вредности или отпис;

– одлазак купца у стечај након дана биланса стања за чије потраживање није извршена исправка вредности или отпис на дан биланса;

– продаја залиха испод набавне цене, односно цене коштања после дана биланса за које на дан биланса није извршено вредносно усклађивање за губитке због обезвређивања;

– одобравање накнадних попуста (супер рабата и сл.), с тим да је књижно одобрење издато после дана биланса, а пре одобравања финансијских извештаја;

– пријем судског решења након дана биланса стања којим се утврђује да је правно лице имало одређену обавезу на дан биланса стања, а дотична обавеза није укалкулисана и књижена;

– утврђивање након дана биланса стања износа учешћа у добитку или исплаћених накнада, уколико је правно лице на дан биланса стања имало садашњу или изведену обавезу за сваку такву исплату као резултат догађаја насталих пре тог датума;

– откривање криминалних радњи или грешака које показују да су финансијски извештаји нетачни.

Пример 1: Одобравање суперрабата после 31. 12.

Друштво је 20. фебруара 2017. године обрачунало и одобрило суперрабат купцима за испоручену робу у


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се
 Запамти ме