Iz naslova ovog komentara vidljivo je da se ovde radi o tri aktivnosti koje se odnose na godišnje finansijske izveštaje. To je priprema kao prethodna aktivnost koja se vrši pre sastavljanja finansijskih izveštaja. Sastavljanje finansijskih izveštaja moguće je odraditi kada su realizovane sve prethodne aktivnosti koje su vezane uz njihovu pripremu od usklađivanja glavne knjige sa pomoćnim knjigama, popisa imovine i obaveza, obračuna amortizacije, usaglašavanja potraživanja od kupaca i obaveza prema poveriocima i ostali poslovi zaključno sa izradom zaključnog lista (bruto bilansa) koji predstavlja osnovu za sastavljanje finansijskih izveštaja. Kada su sastavljeni finansijski izveštaji dolazimo do treće aktivnosti a to je njihovo podnošenje u propisanim rokovima nadležnim službama i organima.   Zakonski propisi u vezi sa budžetskim računovodstvom i sastavljanjem godišnjih finansijskih izveštaja   Vođenje poslovnih knjiga, te priprema, sastavljanje i podnošenje finansijskih izveštaja uređeno je sa više propisa, ne samo iz domena računovodstva, već i iz oblasti poreskih propisa . U ovom komentaru osvrnućemo se na najvažnije zakonske propise na kojima se bazira računovodstvena evidencija za pravilno i istinito sastavljanje finansijskih izveštaja , kao što su:   Zakon o budžetskom sistemu („Sl. glasnik RS“, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – ispr., 108/13, 142/14, 68/15 i 103/15 – u daljem tekstu: Zakon); Uredba o budžetskom računovodstvu („Sl. glasnik RS“, br. 125/03 i 12/06 – u daljem tekstu: Uredba); Pravilnik o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem („Sl. glasnik RS“, br. 103/11, 10/12, 18/12, 95/12, 99/12, 22/13, 48/13, 61/13, 63/13 – ispr., 106/13, 120/13, 20/14, 64/14, 81/14, 117/14, 128/14, 131/14, 32/15, 59/15, 63/15, 97/15 i 105/15 – u daljem tekstu: Kontni plan za budžetski sistem); Pravilnik o načinu pripreme, sastavljanja i podnošenja finansijskih izveštaja korisnika budžetskih sredstava, korisnika sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje i budžetskih fondova („Sl. glasnik RS“, 18/15 – u daljem tekstu: Pravilnik o finansijskom izveštavanju); Pravilnik o načinu i rokovima vršenja popisa imovine i obaveza korisnika budžetskih sredstava Republike Srbije i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem („Sl. glasnik RS“, br. 33/15 – u daljem tekstu: Pravilnik o popisu za javni sektor); Pravilnik o sadržaju izveštaja o strukturi i vrednosti nefinansijske imovine Republike Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 65/14 – u daljem tekstu: Pravilnik o strukturi i vrednosti nefinansijske imovine); Uredba o evidenciji nepokretnosti u javnoj svojini („Sl. glasnik RS“, br. 65/14 – u daljem tekstu: Uredba o evidenciji nepokretnosti); Pravilnik o spisku korisnika javnih sredstava („Sl. glasnik RS“, br. 146/14
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In