Uvažavajući načelo neograničenog poslovnog delovanja (going concern princip) i s tim u vezi nastavljajući kontinuitet računovodstvenog evidentiranja poslovnih transakcija, korisnici javnih sredstava (korisnici budžetskih sredstava, korisnici sredstava organizacija obaveznog socijalnog osiguranja i drugi korisnici javnih sredstava koji su uključeni u sistem konsolidovanog računa trezora – dalje: KJS) treba da pod 1. 1. 2016. godine u glavnoj knjizi otvore početno stanje. Početno stanje se otvara na osnovu podataka iz zaključnih salda imovine, obaveza i kapitala iskazanih pod 31. 12. 2015. godine u glavnoj knjizi i analitičkom prometnom bruto bilansu.   Podsećamo da su nakon zatvaranja subanalitičkih konta u računovodstvenim evidencijama na kraju 2015. godine (Obrazac – 1 Bilans stanja) ostala stanja konta sledećih klasa: – 000000 – Nefinansijska imovina; – 100000 – Finansijska imovina; – 200000 – Obaveze, i – 300000 – Izvori kapitala, utvrđivanje rezultata poslovanja i vanbilansna evidencija. Napominjemo, da „nemaˮ otvaranja početnog stanja na kontima uspešnosti, tj. kontima koja su u funkciji utvrđivanja rezultata poslovanja (konta klase 400000, 500000, 700000 i 800000), jer se ta konta zatvaraju na kraju poslovne (budžetske) godine radi utvrđivanja rezultata i njihov saldo na kraju godine je nula. Prema st. 7. člana 5. Uredbe o budžetskom računovodstvu („Sl. glasnik RSˮ, br. 125/03 i 12/06 – u daljem tekstu: Uredba) „Korisnici budžetskih sredstava i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja mogu voditi računovodstvene evidencije i prema obračunskoj osnovi za potrebe internog izveštavanja, pod uslovom da se finansijski izveštaji izrađuju na gotovinskoj osnovi radi konsolidovanog izveštavanjaˮ. Važno je napomenuti da se u AKTIVI početnog bilansa stanja nalaze dugovna salda konta nefinansijske imovine (klasa 000000) i konta finansijske imovine (klasa 100000). S druge strane, u PASIVI početnog bilansa stanja nalaze se potražna salda konta obaveza (klasa 200000) i konta kapitala, utvrđivanja rezultata poslovanja i vanbilansna evidencija (klasa 300000). Ukupan iznos konta aktive treba uvek da je jednak ukupnom iznosu konta pasive. Drugim rečima mora da bude bilansna ravnoteža između konta aktive i konta pasive. Ako bi se pojavila neka neravnoteža između konta aktive i pasive to je signal da nismo ispravno evidentirali poslovne promene koje su se knjižile u prethodnoj godini. KOMENTAR AUTORA POČETNI SALDO kod otvaranja poslovnih knjiga za 2016. godinu, predstavlja iznos koji se prenosi iz zaključenih poslovnih knjiga prethodne godine (glavne knjige i analitičkog prometnog bruto bilansa). Početni saldo može biti aktivan i pasivan. AKTIVAN je onaj saldo koji se odnosi na imovinu, a PASIVAN je onaj saldo koji se odnosi na obaveze i kapital.
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In