U skladu sa članom 132. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS”, br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015 – u daljem tekstu: Zakon), naručilac je dužan da prikuplja i evidentira podatke o postupcima javnih nabavki i zaključenim ugovorima o javnim nabavkama. Prema stavu 3. istog člana, naručilac dostavlja tromesečni izveštaj u elektronskoj formi Upravi za javne nabavke najkasnije do 10. u mesecu koji sledi po isteku tromesečja. Prema tome, tromesečni izveštaj o javnim nabavkama za period april–jun 2017. godine naručioci su dužni da dostave u elektronskoj formi Upravi za javne nabavke najkasnije do 10. jula 2017. godine. U cilju instruisanja naručilaca kako da izveštavaju o sprovedenim javnim nabavkama, Uprava za javne nabavke je donela Pravilnik o sadržini izveštaja o javnim nabavkama i načinu vođenja evidencije o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS”, br. 29/2013 – u daljem tekstu: Pravilnik), kojim se bliže uređuje sadržina izveštaja o javnim nabavkama i način vođenja evidencije o javnim nabavkama. Kvartalni izveštaj priprema se i dostavlja Upravi za javne nabavke u elektronskoj formi, korišćenjem elektronskog sistema za dostavljanje izveštaja (aplikativni softver) Uprave za javne nabavke. Aplikativni softver za vođenje evidencije i dostavljanje kvartalnih izveštaja o javnim nabavkama, koji sadrži obrasce za vođenje evidencije i prateće korisničko uputstvo, dostupni su na internet stranici Uprave za javne nabavke. Izveštaj o javnim nabavkama za period april–jun 2017. godine Shodno aplikativnom softveru i korisničkom uputstvu, kvartalni izveštaji naručioca, pa time i kvartalni izveštaj za period april–jun 2017. godine, dostavljaju se kroz elektronske obrasce koji su obuhvaćeni aplikativnim softverom, i to: 1) Obrazac A – za evidentiranje podataka o zaključenim ugovorima u sledećim postupcima javnih nabavki: otvoreni, restriktivni, kvalifikacioni, pregovarački postupak sa objavljivanjem poziva za podnošenje ponuda, pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, konkurentni dijalog, konkurs za dizajn i okvirni sporazum; 2) Obrazac A1 – za evidentiranje podataka o izmenama ugovora koji se unose u obrazac A; 3) Obrazac A2 – za evidentiranje podataka o izvršenju ugovora koji se unose u obrazac A; 4) Obrazac B – za evidentiranje podataka o zaključenim ugovorima u postupku javne nabavke male vrednosti; 5) Obrazac V1 – za evidentiranje podataka o ishodima postupaka javnih nabavki; 6) Obrazac V2 – za evidentiranje podataka o obustavljenim/poništenim postupcima javnih nabavki; 7) Obrazac G – za evidentiranje podataka o postupcima nabavki na koje nisu primenjivane odredbe Zakona. Podaci o zaključenim ugovorima koji se evidentiraju u aplikativnom softveru i koji se unose, zavisiće od parametara koji su
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In