Poslovi budžetskog računovodstva obavljaju se u okviru jedinstvenog, organizaciono nezavisnog dela, kao organizacionog dela međusobno povezanih poslova i zadataka uređenih aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta. View Fullscreen Vesna Jovičić, ovlašćeni interni revizor Propusti budžetskih korisnika u računovodstvu Uvod Poslovi budžetskog računovodstva obavljaju se u okviru jedinstvenog, organizaciono nezavisnog dela, kao organizacionog dela međusobno povezanih poslova i zadataka uređenih aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta. Vođenje budžetskog računovodstva zasniva se na gotovinskoj osnovi, što znači da se transakcije i ostali poslovni događaji evidentiraju, odnosno priznaju u trenutku kada se novčana sredstva pri- me na račun budžetskog korisnika, odnosno isplate sa računa budžetskog korisnika, u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardom za javnisektor, prema gotovinskoj osnovi. Poslovne knjige su jednoobrazne evidencije o finansijskim transakcijama kojima se obezbeđuje uvid u stanje i promene stanja na imovini, kapitalu, potraživanjima i obavezama, izvorima finansiranja, prihodima i primanjima, odnosno rashodima i izdacima, kao i u rezultatu poslovanja. Poslovne knjige vode se po sistemu dvojnog knjigovodstva na subanalitičkim (šestocifrenim) kontima, propisanim pravilnikom kojim se uređuje standardni klasifikacioni okvir i Kontni plan za budžetski sistem. Budžetski korisnik u skladu sa svojim potrebama može da predvidi i korišćenje konta na sedmom odnosno osmom nivou analitike, kao raščlanjena subanalitička konta uređena standardnim klasifikacionim okvirom i Kontnim planom za budžetski sistem. Računovodstvena isprava je javna isprava koja predstavlja pisani, odnosno elektronski zapis o nastaloj poslovnoj promeni i drugom događaju. Ona je osnov za knjiženje promena stanja na imovini, kapitalu, potraživanjima i obavezama, izvorima finansiranja, prihodima i primanjima, odnosno rashodima i izdacima, kao i u rezultatu poslovanja. Računovodstvenom ispravom smatra se i računovodstvena isprava koja se sastavlja u fi- nansijskoj službi budžetskog korisnika, kao što su storno knjiženje, trebovanje, otpremnica, dostavnica, nalog za preknjižavanje, specifikacija, knjižna pisma, odluka, rešenje o likvidaciji BUDŽETSKI KORISNICI manjkova i viškova, zapisnik o usaglašavanju potraživanja i obaveza, obračun, pregled i dr. 1 Prim 1.1 Na U postupku kontrole na uvid su dati nalozi za knjiženje koji ne prate hronologiju knjiženja po brojevima i datumima, na osnovu čega je moglo da se zaključi da se nalozi za knjiženje brišu i nema hronologije. Na primer, nalozi za knjiženje su označeni: br. 1127 od 27. 05. 2019, br. 1131 od 23. 05. 2019, br. 1911 od 11. 10. 2019, br. 1917 od 30. 09. 2019. Članom 20. Uredbe o budžetskom računovodstvu predviđena je kazna u iznosu od 500 do 50.000 dinara za prekršaj odgovornog lica u
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In