Funkcija Budžetske inspekcije je inspekcijska kontrola primene zakona u oblasti materijalno-finansijskog poslovanja i namenskog i zakonitog korišćenja sredstava korisnika budžetskih sredstava, organizacija, preduzeća, pravnih lica i drugih subjekata iz čl. 84. i 85. Zakona o budžetskom sistemu („Sl. glasnik RS”, br. 54/09… i 72/19) View Fullscreen BUDŽETSKI KORISNICI Dipl. pravnik Slobodanka Kelečević, viši budžetski inspektor u Ministarstvu finansija Nepravilnosti utvrđene kontrolom zakonitog i namenskog korišćenja sredstava Uvod ČLANAK POČINJE NIŽE NA STRANI Funkcija Budžetske inspekcije je inspekcijska kontrola primene zakona u oblasti materijalno-finansijskog poslovanja i namenskog i zakonitogkorišćenja sredstava korisnika budžetskih sredstava, organizacija, preduzeća, pravnih lica i drugih subjekata iz čl. 84. i 85. Zakona o budžetskom sistemu („Sl. glasnik RS”, br. 54/09… i 72/19): ▶ javnih preduzeća osnovanih od strane Republike Srbije, pravnih lica osnovanih od strane tih javnih preduzeća, pravnih lica nad kojima Republika Srbija ima direktnu ili indirektnu kontrolu nad više od 50% kapitala ili više od 50% glasova u upravnom odboru, kao i drugih pravnih lica u kojima javna sredstva čine više od 50% ukupnog prihoda; ▶ autonomnih pokrajina i jedinica lokalne samouprave, javnih preduzeća osnovanih od strane lokalne vlasti, pravnih lica osnovanih od strane tih javnih preduzeća, pravnih lica nad kojima lokalna vlast ima direktnu ili indirektnu kon- trolu nad više od 50% kapitala ili više od 50% glasova u upravnom odboru, kao i drugih pravnih lica u kojima javna sredstva čine više od 50% ukupnog prihoda; ▶ pravnih lica i drugih subjekata kojima su direktno ili indirektno doznačena budžetska sredstva za određenu namenu, pravnih lica i drugih subjekata koji su učesnici u poslu koji je predmet kontrole i subjekata koji koriste budžetska sredstva po osnovu zaduživanja, subvencija, ostale državne pomoći u bilo kom obliku, donacija, dotacija i dr. U postupku kontrole Budžetska inspekcija poštuje načela zakonitosti, efikasnosti i ekonomičnosti, načelo ocene dokaza i druga načela, pri čemu je samostalna u vođenju postupka i donošenju nalaza na osnovu činjenica utvrđenih kontrolom, a sve u cilju obavljanja kontrole na zakonit i kvalitetan način. Postupak kontrole vrši se pregledom poslovnih knjiga, izveštaja, evidencija i druge dokumentacije kontrolisanog subjekta kako bi se utvrdilo APRIL 2020. ● POSLOVNI SAVETNIK 157 158 BUDŽETSKI KORISNICI da li je subjekt kontrole prilikom obavljanja svoje delatnosti namenski i zakonito trošio sredstva. U ovom tekstu biće prikazane najčešće nepravilnosti prilikom korišćenja javnih sredstava koje je Budžetska inspekcija konstatovala u postupku kontrole zakonitog i namenskog korišćenja sredstava. 1 K Obaveza korisnika javnih sredstava je da sredstva kojima raspolažu
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In