Novim zakonskim odredbama uređuje se status, odnosno uvode se u obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje u svojstvu osiguranika samostalnih delatnosti lica koja rade na teritoriji Srbije za stranog poslodavca koji nema registrovano predstavništvo u našoj zemlji. Time se širi obuhvat osiguranja, a pored toga, rešava se i situacija koja je sve više prisutna u praksi. Takođe, na isti način rešavaju se problemi prilikom ostvarivanja prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja za lica koja, u skladu sa Zakonom, obavljaju poljoprivrednu delatnost u svojstvu preduzetnika. Dakle, i oni će se u budućnosti prepoznavati kao osiguranici samostalnih delatnosti.

Ovim novim rešenjima vrši se usklađivanje Zakona sa odredbama propisa koji uređuju pitanja poreza na dohodak građana i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, kao i sa očekivanim izmenama Uredbe o jedinstvenoj prijavi na obavezno socijalno osiguranje, koje će se primenjivati prilikom ostvarivanja prava na penzijsko i invalidsko osiguranje kada ova lica „uđu” u osiguranje.

Neosigurani preduzetnici koji se bave poljoprivredom

Izmenama u članu 12. i novim članom 191a Zakona rešava se problem osiguranja lica koja rade na teritoriji Srbije za stranog poslodavca, kao i neosiguranih preduzetnika koji se bave poljoprivredom. Ova lica od 14. 12. 2019. godine (kada stupaju na snagu Izmene Zakona) dobijaju status „osiguranika samostalnih delatnosti”. Konkretno, novim t. 3a) i 4a) u članu 12. utvrđuje se da su osiguranici samostalnih delatnosti i:

  • lica koja rade na teritoriji Republike Srbije za stranog poslodavca koji nema registrovano predstavništvo u Republici Srbiji, kod koga za obavljen posao ostvaruju ugovorenu naknadu, a nisu osigurani po drugom osnovu;
  • lica koja, u skladu sa Zakonom, obavljaju poljoprivrednu delatnost u svojstvu preduzetnika, ako nisu obavezno osigurana po osnovu zaposlenja.

Saglasno novom članu 191a u Zakonu, na lica koja rade na teritoriji Republike Srbije za stranog poslodavca koji nema registrovano predstavništvo u Republici Srbiji, kod koga za obavljen posao ostvaruju naknadu, a nisu osigurana po drugom osnovu, u pogledu:

– obaveze plaćanja doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje,

– rokova i obaveze dostavljanja prijava,

primenjuju se propisi kojima se uređuju poreski postupak i poreska administracija, porez na dohodak građana, doprinosi za obavezno socijalno osiguranje i drugi propisi u nadležnosti ministarstva nadležnog za poslove finansija.

Detaljnije o izmenama i dopunama Zakona o PIO možete pročitati u broju 1/2020 časopisa Poslovni savetnik, na strani 9.