Kod svih računa dobavljača koji su izdati na način kao što navodimo u primerima u ovom tekstu (za električnu energiju i telefon) knjigovođe treba pažljivo da pročitaju sâm račun ne bi li utvrdili za koji period je dobavljač stvorio obavezu plaćanja poreza na dodatu vrednost U skladu sa članom 27. Zakona o PDV-u postoji obračunati prethodni porez za promet dobara i usluga u članu 49. Zakona i postoji obračunati porez na dodatu vrednost u prometu roba i usluga ostvarenim na tržištu (poreska obaveza). U oba slučaja postoji razgraničeni PDV koji se ne može koristiti u obračunskom periodu kao prethodni PDV, odnosno obaveza za obračunati PDV nastaje u narednom poreskom periodu. Zakonska regulativa Obračun poreza na dodatu vrednost vrši se na osnovu Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RSˮ, br. 84/04, 86/04, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14, 68/14, 142/14, 5/15,83/15 i 5/16), Zakona o računovodstvu („Sl. glasnik RSˮ, br. 62/13) i Pravilnika o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike („Sl. glasnik RSˮ, br. 118/13). Razgraničeni prethodni porez Razgraničeni prethodni porez na dodatu vrednost u primljenim fakturama (od dobavljača) evidentira se u tekućem obračunskom periodu, a pravo na odbitak prethodnog poreza nastaje u narednom obračunskom periodu. Razgraničeni prethodni PDV knjiži se na grupu 28 – Aktivna vremenska razgraničenja: – na kontu 287 – slobodan konto, – na kontu 289 – ostala aktivna vremenska razgraničenja i analitički konto (na primer, 289-5). Razgraničeni PDV ispravno je knjižiti na oba konta, što znači da poreski obveznik sâm odlučuje koji će konto koristiti. Razgraničeni porez na dodatu vrednost može se evidentirati na nekim od sledećih primera: – Od dobavljača je za izvršenu uslugu u decembru 2015. godine primljen račun 22. 1. 2016. godine. Usluga je knjižena kao trošak poslovanja u decembru 2015. godine, a pravo na odbitak prethodnog PDV-a poreski obveznik može ostvariti u narednom obračunskom periodu u 2016. godini. – Obveznik je primio privremenu situaciju za građevinske radove koja se odnosi na decembar 2015. godine, a nadzorni organ je privremenu situaciju overio 21. 1. 2016. godine. PDV koji je obračunat u privremenoj situaciji može se koristiti u obračunskom periodu u 2016. godini. Primer knjiženja računa Elektroprivrede Srbije Račun za utrošak električne energije primljen je 12. 1. 2016. godine. Utrošak električne energije odnosi se na period 6. 12. 2015. do 5. 1. 2016. godine, odnosno potrošnja za 26 dana u decembru 2015. i
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In