Када се финансијски извештаји зависних правних лица приказују у валути која је различита од извештајне валуте матичног правног лица, неопходан услов за консолидовање је прерачунавање њихових финансијских извештаја у валуту у којој се приказују финансијски извештаји матичног друштва. Ово прерачунавање или укључивање финансијских извештаја иностраног пословања у консолидовани финансијски извештај матичног друштва у Републици Србији, врши се у складу са смерницама прописаним Међународним рачуноводственим стандардом – МРС 21 Ефекти промена девизних курсева („Сл. гласник РС”, бр. 35/2014 – даље: МРС 21) и Одељком 30 Међународног стандарда финансијског извештавања за мале и средње ентитете („Сл. гласник РС”, бр. 117/2013).

Независно од тога који оквир финансијског извештавања примењује правно лице, односно да ли примењује пуне стандарде или МСФИ за МСП, начин укључивања прерачуна је идентичан.

Предуслови консолидовања зависног друштва

Укључивање финансијских извештаја зависног правног лица из иностранства у финансијске извештаје матичног друштва, ради се применом уобичајених поступака консолидовања, који подразумевају:

– усаглашавање међусобних односа пре елиминације;

– елиминацију унутар групних салда и унутар групних трансакција привредног субјекта из групе за консолидовање;

– примену јединствених рачуноводствених политика за вредновање имовине, обавеза, прихода и расхода;

– да финансијски извештаји матичног друштва и зависног друштва треба да се саставе на исти датум извештавања;

прерачун финансијских извештаја, обрачун резерви по основу прерачуна и укључивање у финансијске извештаје матичног друштва.

Када је датум биланса зависног правног лица различит од датума биланса матичног друштва, зависно правно лице често припрема додатне финансијске извештаје под истим датумом као што је датум биланса матичног друштва. Уколико зависна и повезана друштва то не ураде, омогућена је употреба различитих датума биланса, али под условом да временска разлика између њих није већа од три месеца и да се изврши прилагођавање за учинке свих значајних трансакција или осталих догађаја који су се одиграли између та два датума.

Такође, уколико матично правно лице и зависна правна лица примењују различите рачуноводствене политике, неопходно је


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се
 Запамти ме