Za vreme vanrednog stanja kamatna stopa za neblagovremeno plaćene javne prihode smanjena je za deset procentnih poena u odnosu na kamatu koja važi u redovnim uslovima.

Dakle, za vreme vanrednog stanja poreskim obveznicima:

  • pravnim licima,
  • preduzetnicima,
  • poljoprivrednicima i fizičkim licima

na iznos manje ili više plaćenog poreza i sporednih davanja, osim kamate, obračunava se i plaća kamata po stopi jednakoj godišnjoj referentnoj stopi Narodne banke Srbije, a ona od 11. marta 2020. godine iznosi 1,75%.

Uredba o poreskim merama za vreme vanrednog stanja radi ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2

„Službeni glasnik RS“, broj 38 od 20. marta 2020.

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuju se poreske mere za vreme vanrednog stanja radi ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 u cilju povećanja likvidnosti poreskih obveznika.

Član 2.

Prema poreskim obveznicima – pravnim licima, preduzetnicima, poljoprivrednicima i fizičkim licima koji imaju odobreno odlaganje plaćanja dugovanog poreza u smislu odredaba čl. 73–74b Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Službeni glasnik RS”, br. 80/02, 84/02 – ispravka, 23/03, 55/04, 61/05, 85/05 – dr. zakon, 61/07, 20/09 – dr. zakon, 53/10, 101/11, 2/12 – ispravka, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 112/15, 15/16, 108/16, 30/18, 95/18 i 86/19 – u daljem tekstu: Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji), za vreme vanrednog stanja neće se preduzimati mere propisane članom 74. st. 7–9. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji počev od rate koja je dospevala u martu 2020. godine.

Poreska uprava neće za vreme vanrednog stanja po službenoj dužnosti poništiti sporazum, odnosno ukinuti rešenje o odlaganju plaćanja dugovanog poreza i neće radi naplate istog sprovoditi postupak prinudne naplate, pri čemu se u navedenom periodu ne obračunava kamata u smislu čl. 75. i 76. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

Član 3.

Poreskim obveznicima – pravnim licima, preduzetnicima, poljoprivrednicima i fizičkim licima za vreme vanrednog stanja na iznos manje ili više plaćenog poreza i sporednih davanja, osim kamate, obračunava se i plaća kamata po stopi jednakoj godišnjoj referentnoj stopi Narodne banke Srbije.

Član 4.

Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 broj 110-2707/2020

U Beogradu, 20. marta 2020. godine

Vlada

Predsednik Republike,

Aleksandar Vučić, s.r.

Prvi potpredsednik Vlade,

Ivica Dačić, s.r.