Уводне напомене

Запослени по основу рада остварује, пре свега, право на зараду и друга примања и покрића трошкова којa се запосленима исплаћују у складу са законским обавезама послодаваца или одредбама њихових општих аката. Све су то новчане исплате на које се плаћају одређене пореске обавезе, што запосленима по том основу омогућава здравствену и пензијско-инвалидску заштиту. Међутим, осим ових уобичајених примања, послодавци по обавези из законских прописа или сопствених аката, или добровољно и спонтано, по иницијативи запослених или синдиката, омогућавају запосленима и остваривање одређених натуралних погодности које имају разне аспекте – од социјалних, солидарних и рекреативних, до оних које произлазе из обавезе спровођења мера заштите на раду. У свим таквим случајевима запослени конзумирају услуге које им користе било лично, било професионално, а те услуге плаћа послодавац. Зато се у многим случајевима коришћења оваквих чињења од стране послодаваца, поставља питање да ли плаћање тих услуга има карактер примања запослених који услуге користе, евентуално и карактер зараде, јер од тих услуга запослени имају материјалне и нематеријалне користи, а за њих не дају сопствена средства, нити им се коришћење тих услуга одбија од зараде.

У наставку следи више примера пружања различитих услуга запосленима од стране послодаваца и њихов порески третман.

  1. Издаци послодаваца за рекреацију запослених

Већ је дуже време у пракси присутна појава да послодавци својим оп­штим ак­том, па у многим случајевима и без те регулативе, омогућавају својим запосленима, у ци­љу по­бољ­ша­ња њихових пси­хо­фи­зич­ких спо­соб­но­сти, раз­ли­чи­те ви­до­ве „не­по­сред­не” ре­кре­а­ци­је. Због специфичне делатности (производне делатности, рад са компјутером) или због стимулисања радних способности и воље запослених, послодавци могу да свим запосленима обезбеђују могућност рекреације, која може да подразумева физичку рекреацију, масажу, спа центре, одласке у бању и слично. С тим у ве­зи, посло­да­вац узи­ма у за­куп спорт­ску ха­лу, те­ни­ски те­рен, ба­зен и слич­но, због ре­кре­а­ци­је за­по­сле­них, а све у ци­љу по­бољ­ша­ња њи­хо­вог психофизич­ког ста­ња. Закуп ових


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се
 Запамти ме