Изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Сл. гласник РС”, бр. 108/2016 – у даљем тексту: Измена Закона) извршена је промена надлежности за решавање у другостепеном пореском поступку. Наиме, уместо досадашњег другостепеног пореског органа, образованог при Пореској управи, та надлежност је сада прописана другостепеном органу у Министарству финансија, као независном органу за решавање у другом степену у пореском поступку.

Ове законске одредбе које се односе на утврђивање надлежности другостепеног органа и решавање у другостепеним пореским поступцима, примењују се почев од 1. јула 2017. године, када престају и надлежности Пореске управе у погледу овлашћења за решавање у другостепеном пореском поступку.

Предмете у којима није окончан поступак пред другостепеним пореским органом, до 30. јуна 2017. године преузеће новообразовани орган у Министарству финансија.

Наведеном Изменом Закона постиже се функционално јединство у спровођењу пореских прописа, јер сада другостепени порески поступак води другостепени орган – Министарство финансија. На тај начин се обезбеђује да у другом степену одлуку доноси орган независан у односу на првостепени орган, чиме се у потпуности примењује деволутивно дејство жалбе (по изјављеној жалби не може одлучивати орган који је донео првостепени акт).

Поступање по правном леку у пореском поступку од 1. јула 2017. године

– Право на подношење жалбе

Према члану 140. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Сл. гласник РС”, бр. 80/2002… и 108/2016 – у даљем тексту: Закон), против пореског управног акта којим је одлучено о појединачним правима и обавезама из порескоправног односа, може се поднети жалба. Она се може поднети и када, по захтеву пореског обвезника за доношење пореског управног акта, решење није донето у прописаном року.

Жалбу може поднети:

– лице о чијим је правима или обавезама одлучено у првостепеном пореском поступку и

– лице које има правни интерес.

Жалба се подноси у року од 15 дана од дана пријема пореског управног акта, осим ако законом није друкчије прописано. Према иновираним одредбама


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се
 Запамти ме