Obveznici poreza na imovinu koji vode poslovne knjige sami utvrđuju porez na imovinu i iskazuju ga u poreskoj prijavi koju podnose najkasnije do 31. marta 2020. godine. View Fullscreen Jelena Dragojlović, samostalni savetnik u Odseku za poreze na imovinu Ministarstva finansija Utvrđivanje poreza na imovinu samooporezivanjem Obveznici poreza na imovinu koji vode poslovne knjige sami utvrđuju porez na imovinu i iskazuju ga u poreskoj prijavi koju podnose najkasnije do 31. marta 2020. godine. Uvod Porez na imovinu je izvorni prihod koji pripada jedinici lokalne samouprave na čijoj je teritoriji ostvaren. Ovaj poreski oblik pogađa imovinu kao manifestaciju ekonomske moćiobveznika. Porez na imovinu utvrđuje se za kalendarsku godinu primenom odredaba Zakona i podzakonskih akata koje za potrebe utvrđivanja tog poreza donosi jedinica lokalne samouprave. S tim u vezi, oporezivanje imovine u Republici Srbiji uređeno je sledećim propisima: f Zakonom o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS”, br. br. 26/01… i 86/19 – dalje: Zakon), f Pr avilnikom o obrascima poreskih prijava o utvrđenom, odnosno za utvrđivanje poreza na imovinu („Sl. glasnik RS”, broj 93/19 – dalje: Pravilnik), kao i f p odzakonskim aktima koje donosi jedinica lokalne samouprave, i to: ● odlukom o stopama poreza na imovinu, ● odlukom o visini stope amortizacije, ● odlukom o određivanju zona i najopremljenije zone, ● aktom o utvrđivanju prosečnih cena odgovarajućih nepokretnosti po zonama, ● aktom o koeficijentima za nepokretnosti u zonama i ● aktom o prosečnim cenama odgovarajućih nepokretnosti na osnovu kojih je za tekuću godinu utvrđena osnovica poreza na imovinu za nepokretnosti obveznika koji ne vodi poslovne knjige koje se nalaze u najopremljenijoj zoni. Obveznici poreza na imovinu koji vode poslovne knjige sami utvrđuju porez na imovinu i iskazuju ga u poreskoj prijavi koju podnose najkasnije do 31. marta 2020. godine. Dakle, obveznik poreza na imovinu koji vodi poslovne knjige porez na imovinu utvrđuje samooporezivanjem. Izuzetno, ako se u postupku kontrole utvrdi da obveznik nije utvrdio poresku obavezu ili ju je utvrdio netačno ili nepotpuno, poresku obavezu rešenjem će MART 2020. ● POREZI utvrditi nadležni organ jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji se nalazi nepokretnost. Obveznik poreza na imovinu koji vodi poslovne knjige je: ● pravno lice koje vodi poslovne knjige u skladu sa propisima Republike Srbije; ● nerezidentno pravno lice – za nepokretnosti za koje poresku obavezu ispunjava ogranak tog lica; ● preduzetnik koji vodi poslovne knjige – za imovinu koju je evidentirao u svojim poslovnim knjigama, osim preduzetnika koji porez
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In