Dokumentaciju potrebnu za veštanje zdravstvenog stanja deteta, za porodilje koje prvi put podnose ovaj zahtev radi ostvarivanja prava na posebnu negu deteta, dok je na snazi Odluka o proglašenju vanrednog stanja, porodilje mogu da dostave elektronskim putem ili poštom na adresu Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (RFPIO).

Popunjen i potpisan skenirani zahtev za veštačenje, sa medicinskom i ostalom pratećom dokumentacijom, uključujući i izjavu o verodostojnosti dostavljene elektronske medicinske dokumentacije, potrebno je poslati na e-mail adresu novaporodilja@pio.rs ili preporučenom pošiljkom na adresu RFPIO, ul Aleksandra Kostića br. 9, 11000 Beograd.

U zahtevu je potrebno navesti i sledeće: mejl adresu poslodavca, kao i službu dečije zaštite u mestu prebivališta.

RFPIO će na osnovu veštačenja medicinske dokumentacije, elektronskom poštom poslati skenirano Mišljenje komisije o zdravstvenom stanju deteta, podnosiocu zahteva, kao i poslodavcu i nadležnoj službi dečije zaštite, na adrese koje podnosioc zahteva bude naveo u svom zahtevu.

Zahtev za veštačenje zdravstvenog stanja deteta (Obrazac broj 1EL – ZOPND), kao i ostalu potrebnu dokumentaciju za veštačenje, može se preuzeti sa sajta RFPIO https://www.pio.rs/

Napominjemo da je podnosilac zahteva koji elektronski podnosi zahtev i medicinsku dokumentaciju radi veštačenja, dužan da potpiše i pošalje skeniranu izjavu o verodostojnosti ove dokumentacije. Nakon prestanka vanredne situacije, RFPIO izvršiće reviziju i kontrolu, dostavljene dokumentacije.

Po dobijanju skeniranog Mišljenja komisije o zdravstvenom stanju deteta, porodilja podnosi  Zahtev radi ostvarivanja prava na naknadu zarade radi posebne nege deteta ili/i prava na ostale naknade po osnovu posebne nege deteta. Popunjen i potpisan zahtev radi ostvarivanja prava na naknadu zarade za vreme posebne nege deteta, sa potrebnom dokumentacijom utvrđenom zakonom, potrebno je skenirati i poslati na e-mail adresu prijem.zahteva@beograd.gov.rs za Grad Beograd, odnosno na drugu odgovarajuću e-mail adresu za opštine i gradove u Republici Srbiji, a koja je istaknuta na portalima gradskih opštinskih uprava u našoj zemlji.

Zahtevi radi ostvarivanja prava na naknadu zarade radi posebne nege deteta ili/i prava na ostale naknade po osnovu posebne nege deteta, sa potrebnom dokumentacijom utvrđenom zakonom, mogu se poslati i preporučenom pošiljkom na adrese službi dečije zaštite, koje pripadaju opštinama ili gradu u kojima podnosilac zahteva ima prebivališta.

Zahtev za veštačenje zdravstvenog stanja deteta (Obrazac broj 1EL – ZOPND), kao i Zahtev za ostvarivanje prava na naknadu zarade radi posebne nege deteta (Obrazac NZ-PND),  Zahtev za ostvarivanje prava na ostale naknade po osnovu posebne nege deteta (Obrazac ON-PND), može se preuzeti sa sajta Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

https://www.minrzs.gov.rs/sr/dokumenti/zakoni/sektor-za-brigu-o-porodic…

Podsećamo da se za porodilje koje su već ostvarile pravo na naknadu zarade za vreme odsustva sa rada radi posebne nege deteta i na ostale naknade po osnovu posebne nege deteta,  a kojima ovo pravo ističe ističe 15. marta 2020. godine i kasnije, a nadležni organ nije odlučio o daljem korišćenju, to pravo produžava na osnovu ranije donetih rešenja, najduže tri meseca, odnosno dok traje vanredno stanje. Više o tome možete se informisati na linku u nastavku:

https://www.minrzs.gov.rs/sr/aktuelnosti/vesti/produzava-se-isplata-pra…

Izvor: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja