Poslednjim izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji uvedeno je više novina, uključujući i objedinjavanje kaznenih odredaba za poreske prekršaje u okviru jednog zakona, kao i pooštravanje kaznenih mera u slučaju nepoštovanja poreskih propisa, a sve u cilju suzbijanja sive ekonomije u Srbiji i povećanja budžetskih prihoda Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RSˮ, br. 80/2002, 84/2002 – ispr., 23/2003 – ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 – dr. zakon, 62/2006 – dr. zakon, 63/2006 – ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 – dr. zakon, 53/2010, 101/2011, 2/2012 – ispr., 93/2012, 47/2013, 108/2013 i 68/2014, u daljem tekstu: ZPPPA) usvojen je 3. jula 2014. godine, a većina odredaba je u primeni već od 4. jula 2014. godine. S druge strane, odredba kojom se propisuje da se dostava poreskog akta može vršiti i elektronskom poštom, ako se poreski obveznik saglasi sa tim načinom dostavljanja, primenjivaće se od 5. oktobra 2014. godine. Osim toga, odredba koja propisuje obavezu banaka da dostavljaju Poreskoj upravi u elektronskom obliku podatke od značaja za oporezivanje primenjivaće se po isteku 30-og dana od dana stupanja na snagu akta kojim je ministar uredio vrstu šifara plaćanja za koje se dostavljaju podaci, kao i postupak dostavljanja tih podataka. Budući da su izmene i dopune brojne, te da je njima obuhvaćen širi spektar odredaba (prekršajne, procesne, odredbe koje se tiču kontrole organizovanja igara na sreću, deviznog poslovanja i sl.) izdvajamo samo one izmene i dopune ZPPPA koje su od značaja za najveći broj poreskih obveznika. Jezik dokumenta Novim stavovima 6. i 7. u članu 10. ZPPPA propisano je da će, ukoliko poreski obveznik predaje dokument na jeziku i pismu koji kod poreskog organa nisu u službenoj upotrebi, poreski organ odrediti rok koji ne može biti kraći od pet dana u kojem će poreski obveznik dostaviti overeni prevod na srpski jezik. Ako, pak, poreski obveznik u ostavljenom roku ne dostavi overeni prevod, smatraće se da dokument nije ni podnet. Ispunjenje poreske obaveze od strane drugog lica Poresku obavezu sada može ispuniti i drugo lice koje prema poreskom zakonu nije odgovorno za ispunjenje poreske obaveze. Naime, članom 19. ZPPPA do sada je bilo propisano da poresku obavezu ispunjava neposredno poreski obveznik, osim u slučaju kada je u skladu sa ZPPPA ili drugim poreskim zakonom propisano da je drugo lice odgovorno za ispunjenje poreske obaveze poreskog obveznika. Shodno tome, a usled navedene izmene,
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In