Kada obveznik PDV drugom obvezniku PDV vrši postavljanje (isporuku sa montažom) instalacija za funkcionisanje sistema za klimatizaciju, uključujući i uređaje koji čine sistem za klimatizaciju, obveznik PDV vrši promet dobara iz oblasti građevinarstva iz člana 10. stav 2. tačka 3) Zakona o PDV za koji je poreski dužnik obveznik PDV – primalac dobara, s obzirom na to da je reč o aktivnostima iz grupe 43.22 – Postavljanje vodovodnih, kanalizacionih, grejnih i klimatizacionih sistema Klasifikacije delatnosti, koja je navedena u članu 2. stav 1. tačka 12) Pravilnika.

S tim u vezi, održavanje i popravke predmetnih dobara, sa izuzetkom onih koji se smatraju aparatima za domaćinstvo, takođe se smatraju aktivnostima iz grupe 43.22 – Postavljanje vodovodnih, kanalizacionih, grejnih i klimatizacionih sistema Klasifikacije delatnosti, koja je navedena u članu 2. stav 1. tačka 12) Pravilnika.

Servisiranje – održavanje i popravka klima uređaja

Napominjemo, servisiranje, odnosno održavanje i popravke klima uređaja koji se  smatraju aparatima za domaćinstvo svrstavaju se u aktivnosti iz grupe 95.22 Klasifikacije delatnosti, što znači da je za promet tih usluga poreski dužnik obveznik PDV koji vrši taj promet, obzirom da se predmetni promet ne smatra prometom iz oblasti građevinarstva.

Važan kriterijum kada je u pitanju opredeljivanje da li je servisiranje, odnosno održavanje i popravke klima uređaja promet iz oblasti građevinarstva, je da li se servisiranje, odnosno održavanje i popravka vrši na klima uređajima koji se smatraju aparatima za domaćinstvo ili ne.

Prema tome, servisiranje, odnosno održavanje i popravke centralnih klima uređaja (klima uređaja koji se ne smatraju aparatima za domaćinstvo) smatra se prometom iz oblasti građevinarstva, u smislu člana 10. stav 2. tačka 3) Zakona o PDV.

Novo Mišljenje Ministarstva finansija

U vezi sa navedenim, Ministarstvo finansija dalo je mišljenje broj: 011-00-01001/2019-04 od 13. januara 2020. godine u vezi pitanja da li je reč o prometu iz oblasti građevinarstva u smislu člana 10. stav 2. tačka 3) Zakona o PDV u slučaju kada obveznik PDV drugom obvezniku PDV vrši održavanje i popravku centralnih klima uređaja, prema kome:

… „kada obveznik PDV drugom obvezniku PDV vrši postavljanje (isporuku sa montažom) instalacija za funkcionisanje sistema za klimatizaciju, uključujući i uređaje koji čine sistem za klimatizaciju, obveznik PDV vrši promet dobara iz oblasti građevinarstva iz člana 10. stav 2. tačka 3) Zakona za koji je poreski dužnik obveznik PDV – primalac dobara, s obzirom na to da je reč o aktivnostima iz grupe 43.22 – Postavljanje vodovodnih, kanalizacionih, grejnih i klimatizacionih sistema Klasifikacije delatnosti, koja je navedena u članu 2. stav 1. tačka 12) Pravilnika. Takođe, održavanje i popravke predmetnih dobara, sa izuzetkom onih koji se smatraju aparatima za domaćinstvo, smatraju se aktivnostima iz grupe 43.22 – Postavljanje vodovodnih, kanalizacionih, grejnih i klimatizacionih sistema Klasifikacije delatnosti, koja je navedena u članu 2. stav 1. tačka 12) Pravilnika. S tim u vezi, prometom iz oblasti građevinarstva, u smislu člana 10. stav 2. tačka 3) Zakona, smatra se održavanje i popravka centralnih klima uređaja