U ovom tekstu bavićemo se finansiranjem osnovnog obrazovanja sa aspekta inspekcijske kontrole koju sprovodi Budžetska inspekcija Ministarstva finansija. Naime, Zakonom o budžetskom sistemu Budžetskoj inspekciji Ministarstva finansija delegirana je, između ostalih nadležnosti, i da vrši inspekcijsku kontrolu materijalno-finansijskog poslovanja i namenskog i zakonitog korišćenja sredstava u ustanovama koje obavljaju delatnost osnovnog obrazovanja i vaspitanja – osnovnih škola. Nadležnost vršenja kontrole u školama, pored Budžetske inspekcije Ministarstva finansija, imaju i služba za budžetsku inspekciju autonomne pokrajine, kao i služba za budžetsku inspekciju jedinice lokalne samouprave. View Fullscreen 170 POSLOVNI SAVETNIK ● poslovnisavetnik.net BUDŽETSKI KORISNICI Dipl. ekon. Maja Jovanović, viši budžetski inspektor u Ministarstvu finansija Kontrola materijalno-finansijskog poslovanja i zakonitosti rada osnovnih škola U ovom tekstu bavićemo se finansiranjem osnovnog obrazovanja sa aspekta inspekcijske kontrole koju sprovodi Budžetska inspekcija Ministarstva finansija. Naime, Zakonom o bu- džetskom sistemu Budžetskoj inspekciji Ministarstva finansija delegirano je, između osta- lih nadležnosti, i da vrši inspekcijsku kontrolu materijalno-finansijskog poslovanja i namenskog i zakonitog korišćenja sredstava u ustanovama koje obavljaju delatnost osnovnog obrazovanja i vaspitanja – osnovnih škola. Nadležnost vršenja kontrole u školama, pored Budžetske inspekcije Ministarstva finansija, imaju i služba za budžetsku inspekciju auto- nomne pokrajine, kao i služba za budžetsku inspekciju jedinice lokalne samouprave. 1. Uvod Rashodi javnog sektora za obrazovanje obuhvata- ju rashode svih nivoa vlasti (centralnog, pokra- jinskog i lokalnog) na svim nivoima obrazovanja (predškolsko, osnovno, srednje i visoko obrazova- nje), kao i rashode koji nisu alocirani po nivoima obrazovanja. Na osnovno obrazovanje alocira se najveći deo ukupnih rashoda za obrazovanje, odnosno 43,2% ukupnih rashoda za obrazovanje alocirano je na osnovno obrazovanje. Kada govorimo o alokaciji javnih sredstava na osnovno obrazovanje, važno je napomenuti da se, od ukupnih javnih rashoda namenjenih osnovnom obrazovanju, njihov najveći deo izvršava na republičkom nivou, odnosno 80% rashoda, dok je na nivou lokalne samouprave pro- cenat alokacije 19,7%, a na nivou AP Vojvodine svega 0,3%. Prema procenama, struktura rashoda po budžetskim linijama je takva da se najveći deo rashoda odnosi na plate i sredstva koja se prenesu za potrebe zaposlenih, dok se najmanji deo rasho- da odnosi na stručno usavršavanje zaposlenih. 1.1 Delatnost, osnivanje, finansiranje i druga pitanja od značaja za osnovno obrazovanje i vaspitanje Škola je javna ustanova koja obavlja delatnost osnovnog obrazovanja i vaspitanja u skladu sa Usta- vom Republike Srbije, Zakonom o osnovama siste- ma obrazovanja i vaspitanja, Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju, potvrđenim međunarod- nim konvencijama, poveljama, sporazumima i sta- tutom škole. Delatnost, osnivanje,
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In