Jedan od ciljeva svakog društva koje teži da bude ekonomski i socijalno uređeno jeste ekonomično i efikasno finansiranje sistema zdravstvene zaštite. U Republici Srbiji se, u cilju razvoja usluga zdravstvene zaštite, konstantno unapređuje sistem zdravstvenog osiguranja i uvode novine putem izmena i dopuna Zakona o zdravstvenom osiguranju i Zakona o zdravstvenoj zaštiti. Poslednja inovacija, koja treba da obezbedi primenu načela ekonomičnosti i efikasnosti obaveznog zdravstvenog osiguranja, propisana je Instrukcijom za efikasnije upravljanje sistemom finansiranja zdravstvene zaštite i kontrole troškova lečenja osiguranih lica Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.

View Fullscreen
OKTOBAR 2019. ● POSLOVNI SAVETNIK 73
BUDŽETSKI KORISNICI
Dušan Rajaković, spec. menadžmenta zdravstvenih ustanova
Direktno plaćanje RFZO
dobavljačima za isporučene
lekove, u ime i za račun
zdravstvenih ustanova
Jedan od ciljeva svakog društva koje teži da bude ekonomski i socijalno ure-
đeno jeste ekonomično i efikasno finansiranje sistema zdravstvene zaštite.
U Republici Srbiji se, u cilju razvoja usluga zdravstvene zaštite, konstant-
no unapređuje sistem zdravstvenog osiguranja i uvode novine putem izmena
i dopuna Zakona o zdravstvenom osiguranju i Zakona o zdravstvenoj zaštiti.
Poslednja inovacija, koja treba da obezbedi primenu načela ekonomičnosti
i efikasnosti obaveznog zdravstvenog osiguranja, propisana je Instrukcijom
za efikasnije upravljanje sistemom finansiranja zdravstvene zaštite i kon-
trole troškova lečenja osiguranih lica Republičkog fonda za zdravstveno
osiguranje.
Uvod
Podaci koje zdravstvene ustanove dostavljaju
Republičkom fondu predstavljaju podatke koji
se evidentiraju u svim zdravstvenim ustanovama
i imaju poseban finansijski značaj. Instrukci-
jom je predviđena obaveza zdravstvenih ustano-
va da obezbede tehničke i organizacione uslove
za elektronsku komunikaciju i razmenu podataka
sa informacionim sistemom Republičkog fon-
74 POSLOVNI SAVETNIK ● poslovnisavetnik.net
BUDŽETSKI KORISNICI
da, kao i da prate promene objavljene na por-
talu i implementiraju ih u svoj informacioni
sistem u cilju izvršavanja ugovornih obaveza.
Posredstvom veb-servisa, koji je jedinstven za
sve zdravstvene ustanove i sa kojim je potrebno
izvršiti integraciju informacionih sistema
zdravstvenih ustanova, podaci se dostavljaju
RFZO. Servis omogućava dostavljanje više sku-
pova podataka, koji su potrebni za efikasnije
upravljanje i kontrolu troškova lečenja osigu-
ranih lica.
Ukupne obaveze prema dobavljačima
Prema Instrukciji, zdravstvene usta-
nove bile su u obavezi da, pre svih
ostalih podataka, dostave podatke o ukupnim
obavezama prema dobavljačima na dane 31. 12.
2018. i 28. 2. 2019. godine za lekove, energen-
te, potrošni, sanitetski i ugradni materijal,
kao i stanje obaveza po dobavljačima za nave-
deni period za iste namene, koje je usaglaše-
no između zdravstvene ustanove i dobavljača,
poznatije kao izvod otvorenih stavki, jer je
bilo predviđeno da Republički fond preu-
zme direktno plaćanje faktura dobavljačima
za isporučene lekove od 1. 3. 2019. godine. Sve
grupe podataka šalju se odvojeno, u saglasno-
sti sa svojom KPP-om (kategorija poslovne
promene), koja predstavlja šifru ugovorene
naknade iz šifarnika RFZO.
Primer ukupnih obaveza prema
dobavljačima dat je u tabeli 1.
Tabela 1: Primer ukupnih obaveza prema do-
bavljačima
Datum Naziv KPP Iznos dugovanja
31. 12. 2018. Obaveze za lekove 071 3.589.657,16
31. 12. 2018. Obaveze za
sanitetski i
potrošni materijal
085
5.874.559.37
31. 12. 2018. Obaveze za ugradni
materijal
077
12.567.344,78
31. 12. 2018. Obaveze za
energente
07C
1.523.496,45
28. 2. 2019. Obaveze za lekove 071 6.498.211,39
28. 2. 2019. Obaveze za
sanitetski i
potrošni materijal
085
7.945.178,66
28. 2. 2019. Obaveze za ugradni
materijal
077
10.324.187,82
28. 2. 2019. Obaveze za
energente
07C
2.934.557,11
Instrukcijom je predviđeno da je usaglaša-
vanje obaveza zdravstvenih ustanova sa doba-
vljačima potrebno izvršiti tako da se u IOS
obrascu posebno iskaže:
● obaveza koja će se finansirati po osnovu
ugovora zdravstvene ustanove sa Republičkim
fondom od dana početka primene instrukcije,
saglasno zaključku Vlade;
● obaveza koja se odnosi na raniji period i koja
se ne izmiruje po osnovu ugovora zaključenog sa
Republičkim fondom;
● obračunata kamata koja se odnosi na neizmi-
rene obaveze iz ranijeg perioda.
Stanje obaveza po dobavljačima, usaglaše-
no između zdravstvene ustanove i dobavljača,
predstavlja detaljniji pregled dugovanja koji se
importuje iz informacionog sistema, takođe po
kategorijama poslovne promene, i sadrži sle-
deće podatke: MB, PIB, naziv dobavljača, iznos
dugovanja, stari dug, kamata i sudski troškovi.
Stanje zaliha
Bilo je takođe neophodno da zdravstvene
ustanove putem veb-servisa dostave podatke
o stanju zaliha na dane 31. 12. 2018. i 28. 2. 2019.
godine za lekove i materijale, što im je omo-
gućeno putem aplikacije.
Primer protokola padajućeg menija „Zalihe”:
Ukupno stanje zaliha lekova
Stanje zaliha lekova za osigurana lica RFZO
Stanje zaliha lekova za ostala lica
Ulaz lekova za osigurana lica RFZO
Ulaz lekova za ostala lica
Ukupno stanje zaliha materijala
Stanje zaliha materijala za osigurana lica RFZO
Stanje zaliha materijala za ostala lica
Ulaz materijala za osigurana lica RFZO
Ulaz materijala za ostala lica
U okviru protokola „Ukupno stanje zaliha le-
kova” preuzimaju se podaci o lekovima u zdrav-
stvenoj ustanovi na dane 31. 12. 2018. i 28. 2. 2019.
godine, saglasno Instrukciji, pri čemu obuhva-
taju JKL i naziv leka, količinu, cenu, vrednost
i oznaku KPP, koja je za lekove 071 po ugovoru,
a 958 za lekove van ugovora. Zatim se posebno
šalju podaci o stanju lekova za osigurana lica
RFZO i za ostala lica na gorenavedene datume.
Isti je postupak prilikom slanja podataka o sta-
nju zaliha medicinskih sredstava i materijala.
OKTOBAR 2019. ● POSLOVNI SAVETNIK 75
BUDŽETSKI KORISNICI
Razlika se ogleda u vrsti podataka koji se preu-
zimaju za sanitetski, potrošni i ugradni mate-
rijal, a odnosi se na šifre materijala, koje su
propisane od strane Republičkog fonda, kao i
na naziv, količinu, cenu i vrednost materijala,
KPP, datum ulaza materijala i rok trajanja, koji
se prilikom knjiženja fakture unose iz fakture
u informacioni sistem zdravstvene ustanove.
Pod ulazom lekova za osigurana i ostala lica
podrazumeva se dospeće naručene robe u usta-
novu, koja je u obavezi da svakodnevno putem
veb-servisa šalje Republičkom fondu podatke
o nabavljenim lekovima. Podaci koji se putem
aplikacije preuzimaju iz informacionog siste-
ma, nakon što su fakture proknjižene i poslate
RFZO-u, odnose se na JKL i naziv leka, količinu,
cenu i vrednost leka, KPP, datum ulaza i rok tra-
janja leka. Na isti način popunjavaju se i dosta-
vljaju protokoli „Ulaz materijala za osigurana
i ostala lica”, koji sadrže iste podatke, s tom
razlikom da se unosi šifra materijala umesto
JKL leka.
Utrošak lekova i materijala
U cilju praćenja i kontrole utrošenih leko-
va i medicinskog, sanitetskog i potrošnog ma-
terijala zdravstvene ustanove u obavezi su da,
nakon dostavljenih podataka za periode do 31.
12. 2018. i 28. 2. 2019. godine, dva puta mesečno od
1. 3. 2019. godine prosleđuju Republičkom fondu
podatke o utrošku.
Primer protokola padajućeg menija „Utro-
šak” za period:
Ukupan utrošak lekova
Utrošak lekova za osigurana lica RFZO
Utrošak lekova za ostala lica
Ukupan utrošak materijala
Utrošak materijala za osigurana lica RFZO
Utrošak materijala za ostala lica
Aplikacija omogućava da se izborom protoko-
la unese opis, datum perioda (datum od i datum
do) i da se, kao i prilikom unosa zaliha, impor-
tuju podaci iz informacionog sistema ustanove,
koji obuhvataju JKL leka, količinu i KPP, a za ma-
terijal šifru umesto JKL.
Primer:
Opis Datum od Datum do JKL Kol. KPP
Ukupan
utrošak
lekova
1. 3. 2019. 15. 3. 2019.
00102 5,00 071
00111 14,00 071
00252 3,00 071
Ugovori
U cilju redovnog i ažurnog izvršavanja di-
rektnog plaćanja Republičkog fonda dobavljači-
ma u ime i za račun zdravstvene ustanove, prvi
korak koji zdravstvena ustanova treba da učini
odnosi se na ugovor koji je sklopljen između do-
bavljača i zdravstvene ustanove.
Ugovor mora da ispunjava određene kriteri-
jume, definisane od strane RFZO, da bi prošao
kontrolu koja je obavezni deo postupka realiza-
cije plaćanja ispravnih faktura:
● mora biti sačinjen po modelu ugovora iz
sprovedenog postupka centralizovane javne na-
bavke koju je sproveo RFZO, a odnosi se na peri-
od za koji je predviđeno direktno plaćanje RFZO
dobavljačima u ime i za račun zdravstvenih usta-
nova;
● mora da sadrži sve odredbe definisane
modelom ugovora, a posebno: da li se ugovor od-
nosi na osigurana lica Republičkog fonda i KPP
koji je predmet direktnog plaćanja dobavljačima
od strane Republičkog fonda;
● mora da sadrži broj i datum ugovora, pri
čemu se pod jedinstvenim brojem ugovora smatra
broj ugovora iz naziva ugovora, a u slučaju kada
ovaj broj nije unet – zavodni broj iz prijemnog
štambilja zdravstvene ustanove;
● mora da je zaveden u zdravstvenoj ustanovi
(da ima popunjen prijemni štambilj), da je pot-
pisan i overen od strane ovlašćenog lica usta-
nove i ovlašćenog lica dobavljača;
● broj tekućeg računa dobavljača iz zaključe-
nog ugovora mora da odgovara broju tekućeg raču-
na na fakturi dobavljača i broju tekućeg računa
koji se dostavlja putem veb-servisa za plaćanje
(ukoliko dobavljač na fakturi ima više iskaza-
nih tekućih računa, a u ugovoru je naveden samo
jedan, dužan je da zdravstvenoj ustanovi dostavi
pisanu izjavu o tome sa nazivom banke i podaci-
ma o drugim tekućim računima na koje će se vr-
šiti plaćanje, pri čemu se ova izjava skenira i
u PDF formatu dostavlja od strane zdravstvene
ustanove na veb-portal Republičkog fonda, čime
se stvaraju uslovi da drugi tekući računi mogu
biti dostavljeni putem veb-servisa kao isprav-
ni, a navedenu izjavu dostavljaju i dobavljači na
Portal dobavljača);
● obavezan element zaključenog ugovora iz-
među zdravstvene ustanove i dobavljača je KPP
i u skladu sa instrukcijama Republičkog fonda
76 POSLOVNI SAVETNIK ● poslovnisavetnik.net
BUDŽETSKI KORISNICI
mora biti unet u ugovor u papirnoj formi, ali
dešava se da ugovori zaključeni u prethodnom
periodu, kada nije bilo specificirano da
moraju da sadrže KPP, ne sadrže isti i u tom
slučaju zdravstvene ustanove dobijaju pismenu
saglasnost dobavljača da unesu oznaku KPP, sa
potpisom i overom ovlašćenog lica zdravstve-
ne ustanove, pri čemu je prvobitno bilo moguće
obrisati prethodno dostavljeni ugovor sa veb-
-portala, a izmenjeni, sa svim potrebnim ele-
mentima i skeniran, u PDF formatu dostaviti
putem veb-portala i veb-servisa, ali to sada
više nije slučaj i nema mogućnosti brisanja
prethodno unetih ugovora.
Nakon toga, zdravstvena ustanova unosi u svoj
informacioni sistem datum i broj ugovora, na-
ziv dobavljača, nabavljene artikle, sa pripadaju-
ćim šiframa, nazivima, količinama i cenama u
materijalnom delu ugovora i KPP, VPP (vrsta po-
slovne promene), izvor finansiranja, vrednost
nabavljene robe sa PDV-om, PDV i u napomeni
broj okvirnog sporazuma na koji se centralizo-
vana javna nabavka odnosi u finansijskom delu
ugovora.
Primer unosa finansijskog dela ugovora:
Konto Partner MN Duguje Potražuje IF Valuta pl. KPP VPP Napomena
131211 2579 AM01 485.263,77 03 071 4267511 00/18
252111 2579 AM01 485.263,77 03 071 4267511 00/18
1239621 2579 AM01 44.114,88 03 071 4267511 00/18
291919 AM01 44.114,88
Zdravstvenoj ustanovi je omogućeno da, kada
odabere protokol „Ugovori” u aplikaciji, im-
portuje sve ugovore vezane za centralizovane
javne nabavke lekova iz informacionog sistema
u koji su ranije uneti. Zbog toga je veoma važno
da prilikom unosa ugovora u svoj informacio-
ni sistem zdravstvena ustanova tačno unese sve
neophodne podatke iz ugovora. Prilikom slanja
importovanih ugovora dobija se informacija o
uspešnosti slanja podataka ili o eventualnom
postojanju nepravilnosti zbog koje je njihovo sla-
nje neizvodljivo. Odvojeno se importuju ugovori
za lekove nabavljene u postupku centralizovane
javne nabavke za osigurana lica, za koje direktno
plaćanje dobavljaču vrši Republički fond, kao
i za lekove koji se finansiraju iz drugih izvo-
ra. Vrsta podataka je identična za sve ugovore
i obuhvata broj i datum ugovora, broj okvirnog
sporazuma, iznos ugovorene vrednosti nabavke
bez PDV-a, PDV, vrednost sa PDV-om, KPP, matični
broj, PIB i naziv dobavljača.
Fakture
Fakture za lekove po ugovorima zaključenim
nakon sprovedenog postupka centralizovane
javne nabavke, kao i fakture za usluge, materija-
le, energente, sanitetski, medicinski i ostali
potrošni materijal, koje ispostavljaju doba-
vljači, prilikom prijema u zdravstvenu usta-
novu zavode se pod posebnim brojem i na njih
se stavlja prijemni štambilj ustanove, koji se
popunjava zavodnim brojem. Zatim se vrši for-
malna, računska i suštinska kontrola isprav-
nosti fakture, kao što je količina isporučene
robe, cena iskazana na fakturi bez PDV-a i sa
PDV-om, raspoloživost količine po ugovoru,
tekući račun dobavljača, provera registracije
faktura u Centralnom registru faktura. Dokaz
da je faktura prošla navedenu kontrolu pred-
stavljaju potpisi lica koje je izvršilo kontrolu
(likvidatora) i lica koje je odobrilo fakturu za
plaćanje na samoj fakturi. Nakon toga pristupa
se knjiženju fakture, koje se obavlja drugačije u
slučaju direktnog plaćanja dobavljačima od stra-
ne RFZO u ime i za račun zdravstvene ustanove.
Za potrebe novog sistema plaćanja zdravstvene
ustanove otvorile su novi subanalitički konto
(npr. 25211153 – Obaveze prema dobavljačima koje
plaća RFZO i nov izvor finansiranja 03 – Soci-
jalni doprinosi RFZO).
OKTOBAR 2019. ● POSLOVNI SAVETNIK 77
BUDŽETSKI KORISNICI
Knjiženje fakture u robno-materijalnom
delu, pored šifre i naziva artikla, količine,
cene i vrednosti, obuhvata i unos roka traja-
nja artikla, koji je neophodan za potrebe slanja
podataka o zalihama, ulazu i utrošku lekova i
materijala, kao što je prethodno opisano. Pro-
knjižene fakture importuju se putem aplikacije
iz informacionog sistema zdravstvene ustano-
ve, pa se posredstvom gorenavedenog veb-servi-
sa dostavljaju RFZO.
Aplikacija obezbeđuje mogućnost izbora:
Vrsta Naziv
01 Fakture za lekove i medicinska sredstva za
osigurana lica koje plaća RFZO
02 Fakture za lekove i medicinska sredstva za
osigurana lica koje ne plaća RFZO
03 Fakture za lekove i medicinska sredstva za
ostala lica koje ne plaća RFZO
10 Fakture za struju i gas koje plaća RFZO
11 Fakture za struju i gas koje ne plaća RFZO
15 Knjižna odobrenja za fakture za osigurana lica
16 Knjižna odobrenja za fakture za ostala lica
Sve importovane fakture moraju da sadrže
sledeće podatke: broj fakture, datum izdavanja,
datum prometa robe, datum dospeća za plaćanje,
vrednost kupljenih artikala bez PDV-a, PDV,
vrednost sa PDV-om, KPP, šifru plaćanja, poziv
na broj odobrenja, matični broj, PIB i naziv do-
bavljača, broj ugovora na osnovu kojeg je kupljena
roba, tekući račun i naziv banke dobavljača.
Uslovi koje faktura mora da ispunjava da bi
skenirana i u PDF formatu bila poslata putem
veb-portala Republičkog fonda dati su u nastavku:
● mora da se odnosi na određeni ugovor, koji
je poslat putem veb-servisa i veb-portala;
● mora da je naveden jedinstveni broj zaklju-
čenog ugovora;
● mora da je predmet direktnog plaćanja od
strane Republičkog fonda po KPP-u;
● obavezno mora da ima pečat i potpis likvi-
datora, kao i pečat i potpis lica koje odobrava
fakturu za plaćanje;
● kao dokaz o prijemu lekova, na računu-ot-
premnici ili otpremnici (kada postoji kao po-
seban dokument) mora da stoji potpis lica koje
je primilo robu u zdravstvenoj ustanovi;
● KPP je obavezan element fakture koju doba-
vljač ispostavlja zdravstvenoj ustanovi u skladu
sa zaključenim ugovorom i mora biti unet na samu
fakturu od strane dobavljača u papirnoj formi,
a kada faktura ne sadrži oznaku KPP-a, što je
slučaj sa fakturama ispostavljenim u prethod-
nom periodu, zdravstvene ustanove u obavezi
su da, uz pismenu saglasnost dobavljača, unesu
oznaku KPP (sa potpisom i pečatom ovlašćenog
lica zdravstvene ustanove), kao i da zatim već
skeniranu i dostavljenu fakturu zamenjuju ispra-
vljenom na veb-portalu, zajedno sa pismenom sa-
glasnošću dobavljača.
Za potrebe direktnog plaćanja Republičkog
fonda u ime i za račun zdravstvenih ustanova
dobavljačima za isporučenu električnu ener-
giju i gas zdravstvena ustanova ima obavezu da
zaključi ugovor sa dobavljačem – isporučio-
cem na osnovu aneksa okvirnog sporazuma koji
su zaključili Republički fond i dobavljač i
da ga, kao i za lekove, prosledi putem veb-ser-
visa i veb-portala. Podatak o visini obaveze
po fakturi za ispostavljenu električnu ener-
giju, koju treba da izmiri Republički fond,
zdravstvena ustanova je u obavezi da dostavi
najkasnije u roku od tri dana od dana prijema
fakture. Deo fakture koji RFZO plaća odnosi
Primer:
Konto Partner MN Duguje Potražuje IF Valuta pl. KPP VPP Nap.
02223701 2579 AM01 297.648,41 03 071 4267511
311261 2579 AM01 297.648,41 03 071 4267511
131211 2579 AM01 297.648,41 03 071 4267511
25211153 2579 AM01 297.648,41 03 25.10.2019. 071 4267511
1239621 2579 AM01 27.058,95 03 071 4267511
291919 AM01 27.058,95
78 POSLOVNI SAVETNIK ● poslovnisavetnik.net
BUDŽETSKI KORISNICI
se na kapacitete zdravstvene ustanove name-
njene pružanju ugovorene zdravstvene zaštite
za lečenje osiguranih lica Republičkog fonda,
a deo finansira zdravstvena ustanova iz dru-
gih izvora. Faktura za isporučenu električnu
energiju knjiži se kao i fakture za isporuče-
ne lekove po centralizovanoj javnoj nabavci,
osim što se umesto KPP 071 stavlja KPP 07C i
ne knjiži se materijalni deo. Slanje fakture
putem veb-portala obuhvata fakturu (dokument
dobavljača pod nazivom „Zbirni obračun po me-
stima merenja”, koji obuhvata potrošnju svih
mernih mesta u zdravstvenoj ustanovi i puno-
važan je bez potpisa i pečata), pomoćni obra-
zac PO – Struktura – Izvor finansiranja i KPP
i pomoćni obrazac PO – Struktura korisnika,
skenirane u PDF formatu. Pomoćni obrasci
moraju biti zavedeni, potpisani i overeni od
strane ovlašćenog lica zdravstvene ustanove.
Pomoćni obrazac PO – Struktura – Izvor fi-
nansiranja i KPP popunjava se na sledeći način:
● pod rednim brojem 1 unosi se deo fakture
koji direktno plaća Republički fond, a dobija
se kada se ukupan iznos fakture umanji za iznos
koji se finansira iz drugih izvora;
● pod rednim brojem 2 unosi se deo fakture
koji se odnosi na lečenje ostalih lica, koji je
jednak iznosu vrednosti potrošnje električne
energije koji se finansira iz drugih prihoda,
a predstavlja realnu vrednost potrošnje elek-
trične energije za pružanje usluga ostalim li-
cima;
● pod rednim brojem 3 unosi se deo fakture
koji je jednak iznosu vrednosti potrošnje dru-
gih korisnika van zdravstvene ustanove koji su
priključeni na merne uređaje ustanove i nadok-
nađuje se na osnovu ispostavljenog obračuna tim
korisnicima;
● pod rednim brojem 4 unosi se iznos takse za
javni medijski servis i kamate, koji se ne finan-
siraju iz sredstava Republičkog fonda.
Pomoćni obrazac PO – Struktura korisnika
sadrži podatke o ukupnoj vrednosti fakture, sa
navedenom strukturom po korisnicima koji ko-
riste poslovni prostor zdravstvene ustanove,
kao i kriterijum i procentualno učešće utroše-
ne električne energije među korisnicima.
Na Portalu finansija Republičkog fonda sve
zdravstvene ustanove mogu da izvrše dodatnu
proveru dostavljenih podataka i skenirane do-
kumentacije putem veb-servisa i veb-portala i
blagovremeno otklone sve uočene nepravilno-
sti storniranjem i/ili brisanjem pogrešnih
podataka ili dopunom podataka koji nedostaju.
Opcija „Skenirana dokumenta” omogućava uvid
u vrstu skeniranih dokumenata, nazive i datum
dostave dokumenata na portal, broj ugovora,
broj aneksa ugovora (ukoliko je zaključen), broj
fakture, detalje (osnovni podaci o dokumentu)
i otvaranje skeniranog dokumenta.
Primer:
Vrsta
dokumenta Naziv dokumenta Datum
dostave
Broj
ugovora
Broj aneksa
ugovora
Broj
fakture Detalji Otvori
SCAN
Ugovor Dobavljač X Ugovor o
finansiranju nabavke
lekova za osigurana lica
RFZO
25. 5. 2019. 2
Otpremnica Dobavljač X račun –
otpremnica br. 000/19
18. 7. 2019. 2 000/19
Faktura Dobavljač X račun –
otpremnica br. 000/19
18. 7. 2019. 2 000/19
Dobavljač X IOS na dan
31. 12. 2018.
OKTOBAR 2019. ● POSLOVNI SAVETNIK 79
BUDŽETSKI KORISNICI
Opcija „Podaci sa veb-servisa” omogućava
zdravstvenim ustanovama proveru poslatih po-
dataka putem veb-servisa:
Red. broj Grupa podataka
1. Stanje zaliha lekova na dan 31. 12. 2018.
godine
2. Stanje zaliha lekova na dan 28. 2. 2019.
godine
3. Stanje zaliha materijala na dan 31. 12. 2018.
godine
4. Stanje zaliha materijala na dan 28. 2. 2019.
godine
5. Stanja zaliha / novi ulazi lekova od 1. 3. 2019.
godine
6. Stanja zaliha / novi ulazi materijala od 1. 3.
2019. godine
7. Utrošak lekova u 2018. godini
8. Utrošak materijala u 2018. godini
9. Utrošak lekova od 1. 3. 2019. godine
10. Utrošak materijala od 1. 3. 2019. godine
11. Obaveze ZU prema dobavljačima (fakture)
12. Knjižna odobrenja
13. Knjižna odobrenja (struja i gas)
14. Ukupne obaveze prema dobavljačima na dan
31. 12. 2018. godine
15. Ukupne obaveze prema dobavljačima na dan
28. 2. 2019. godine
16. Stanje obaveza prema dobavljačima na dan,
usaglašeno između ZU i dobavljača na dan 31.
12. 2018. godine
17. Stanje obaveza prema dobavljačima na dan,
usaglašeno između ZU i dobavljača na dan 28.
2. 2019. godine
18. Obaveze ZU prema dobavljačima za struju i
gas
19. Ugovori ZU i dobavljača
Nakon provere dostavljenih podataka, a
posebno podataka o fakturama, zdravstvene
ustanove potvrđuju pojedinačnu fakturu prema
Republičkom fondu u cilju direktnog plaćanja
prema dobavljačima, a filijala Republičkog
fonda vrši kontrolu podataka sa mogućim is-
hodima potvrđivanja Direkciji ili upućivanja
reklamacije zdravstvenoj ustanovi.
Zdravstvenoj ustanovi je omogućen uvid u sta-
tus obrade fakture od strane RFZO, koji može
biti sledeći: faktura je na obradi u RFZO, u
pripremi za plaćanje, plaćena ili je naveden
status reklamacija sa konkretnim razlogom od-
bijanja fakture za plaćanje, koja se potom stor-
nira, greška se ispravi i ponovo dostavlja na
obradu. Obaveza zdravstvenih ustanova je da
kontinuirano vrše dostavu podataka o ugovo-
rima sa dobavljačima, kao i o fakturama, kao i
da kontinuirano vrše kontrolu ovih podataka
i potvrđivanje istih Republičkom fondu u cilju
blagovremenog plaćanja dobavljačima. Instruk-
cijom je predviđeno da nakon izvršenog pla-
ćanja Republički fond dostavlja obaveštenje
dobavljaču o podacima za koju zdravstvenu usta-
novu, po kojim namenama iz ugovora i po kojoj
specifikaciji računa je izvršeno plaćanje, a
zdravstvenoj ustanovi obaveštenje o izvrše-
nom plaćanju dobavljačima sa specifikacijom
plaćenih računa. Po prijemu obaveštenja o pla-
ćanju zdravstvena ustanova je u obavezi da u svo-
jim poslovnim knjigama evidentira zatvaranje
obaveza koje se odnose na dobavljače po speci-
fikaciji plaćenih računa.
Ukoliko se ovaj model plaćanja dobavljači-
ma pokaže uspešnim u povećanju ekonomično-
sti i efikasnosti finansiranja zdravstvene
zaštite, postoje naznake da će u budućnosti
biti primenjivan i u slučaju nabavke sanitet-
skog, medicinskog i ugradnog materijala. PS