Jedan od ciljeva svakog društva koje teži da bude ekonomski i socijalno uređeno jeste ekonomično i efikasno finansiranje sistema zdravstvene zaštite. U Republici Srbiji se, u cilju razvoja usluga zdravstvene zaštite, konstantno unapređuje sistem zdravstvenog osiguranja i uvode novine putem izmena i dopuna Zakona o zdravstvenom osiguranju i Zakona o zdravstvenoj zaštiti. Poslednja inovacija, koja treba da obezbedi primenu načela ekonomičnosti i efikasnosti obaveznog zdravstvenog osiguranja, propisana je Instrukcijom za efikasnije upravljanje sistemom finansiranja zdravstvene zaštite i kontrole troškova lečenja osiguranih lica Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. View Fullscreen OKTOBAR 2019. ● POSLOVNI SAVETNIK 73 BUDŽETSKI KORISNICI Dušan Rajaković, spec. menadžmenta zdravstvenih ustanova Direktno plaćanje RFZO dobavljačima za isporučene lekove, u ime i za račun zdravstvenih ustanova Jedan od ciljeva svakog društva koje teži da bude ekonomski i socijalno ure- đeno jeste ekonomično i efikasno finansiranje sistema zdravstvene zaštite. U Republici Srbiji se, u cilju razvoja usluga zdravstvene zaštite, konstant- no unapređuje sistem zdravstvenog osiguranja i uvode novine putem izmena i dopuna Zakona o zdravstvenom osiguranju i Zakona o zdravstvenoj zaštiti. Poslednja inovacija, koja treba da obezbedi primenu načela ekonomičnosti i efikasnosti obaveznog zdravstvenog osiguranja, propisana je Instrukcijom za efikasnije upravljanje sistemom finansiranja zdravstvene zaštite i kon- trole troškova lečenja osiguranih lica Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Uvod Podaci koje zdravstvene ustanove dostavljaju Republičkom fondu predstavljaju podatke koji se evidentiraju u svim zdravstvenim ustanovama i imaju poseban finansijski značaj. Instrukci- jom je predviđena obaveza zdravstvenih ustano- va da obezbede tehničke i organizacione uslove za elektronsku komunikaciju i razmenu podataka sa informacionim sistemom Republičkog fon- 74 POSLOVNI SAVETNIK ● poslovnisavetnik.net BUDŽETSKI KORISNICI da, kao i da prate promene objavljene na por- talu i implementiraju ih u svoj informacioni sistem u cilju izvršavanja ugovornih obaveza. Posredstvom veb-servisa, koji je jedinstven za sve zdravstvene ustanove i sa kojim je potrebno izvršiti integraciju informacionih sistema zdravstvenih ustanova, podaci se dostavljaju RFZO. Servis omogućava dostavljanje više sku- pova podataka, koji su potrebni za efikasnije upravljanje i kontrolu troškova lečenja osigu- ranih lica. Ukupne obaveze prema dobavljačima Prema Instrukciji, zdravstvene usta- nove bile su u obavezi da, pre svih ostalih podataka, dostave podatke o ukupnim obavezama prema dobavljačima na dane 31. 12. 2018. i 28. 2. 2019. godine za lekove, energen- te, potrošni, sanitetski i ugradni materijal, kao i stanje obaveza po dobavljačima za nave- deni period za iste namene, koje je usaglaše- no između zdravstvene ustanove i dobavljača, poznatije kao izvod otvorenih stavki, jer je
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In